• emergency /ɪˈmɜː.dʒən.si/
  tình trạng khẩn cấp
  danh từ
 • migrant /ˈmaɪ.ɡrənt/
  người di trú
  danh từ
 • alleged /əˈledʒd/
  được cho là, bị cho là
  tính từ
 • apparent /əˈpær.ənt/
  rõ ràng, bày tỏ ra ngoài, thấy rõ ra ngoài
  tính từ
 • auction /ˈɔːk.ʃən/
  sự bán đấu giá
  danh từ
 • international /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/
  quốc tế
  tính từ
 • outrage /ˈaʊt.reɪdʒ/
  sự phẫn nộ, giận dữ
  danh từ
 • scandalous /ˈskæn.dəl.əs/
  xúc phạm đến công chúng, gây phẫn nộ trong công chúng; xấu xa, nhục nhã
  tính từ
 • unacceptable /ˌʌn.əkˈsep.tə.bəl/
  không thể nhận, không chấp nhận được
  tính từ
 • diplomat /ˈdɪp.lə.mæt/
  nhà ngoại giao
  danh từ

France calls UN Security Council meeting over Libya slavery

Pháp kêu gọi Họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề nô lệ ở Libi

France is seeking an emergency meeting of the United Nations Security Council

Pháp đang muốn có một cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

to discuss the alleged sale of African migrants as slaves.

để bàn bạc về việc buôn bán những người di cư châu Phi làm nô lệ.

CNN aired footage of an apparent auction where black men were presented to buyers

CNN đã phát sóng đoạn băng ghi lại rõ ràng một buổi đấu giá nơi những người đàn ông da đen được giới thiệu với người mua

as potential farmhands and sold off for as little as $400.

như là những tá điền và được bán chỉ với giá 400 đô.

The video sparked international outrage, with protests erupting across Europe and Africa.

Đoạn băng đã làm bùng lên sự phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế, những cuộc biểu tình nổ ra ở khắc châu Âu và châu Phi.

President Emmanuel Macron called the video footage "scandalous" and "unacceptable."

Tổng thống Emmanuel Macron đã gọi đoạn băng trên là "đáng hổ thẹn" và "không thể chấp nhận được."

A French diplomat says the Security Council will be meeting on this sometime next week.

Một nhà ngoại giao người Pháp đã cho biết Hội đồng Bảo an sẽ họp bàn về vấn đề này vào tuần sau.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp