• designer /dɪˈzaɪ.nər/
  nhà thiết kế
  danh từ
 • educator /ˈedʒ.u.keɪ.tər/
  nhà sư phạm
  danh từ
 • efficient /ɪˈfɪʃ.ənt/
  hiệu quả
  tính từ
 • consider /kənˈsɪd.ər/
  cân nhắc, xem xét, suy xét, suy nghĩ
  động từ
 • barbecue /ˈbɑː.bɪ.kjuː/
  tiệc nướng
  danh từ
 • environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/
  môi trường, hoàn cảnh
  danh từ
 • downgrade /ˌdaʊnˈɡreɪd/
  hạ xuống, giáng xuống
  Verb
 • digital /ˈdɪdʒ.ɪ.təl/
  kỹ thuật số
  tính từ
 • produce /prəˈdʒuːs/
  sản xuất, chế tạo
  ngoại động từ
 • product /ˈprɒd.ʌkt/
  sản vật, sản phẩm, vật phẩm
  danh từ

Forget multitasking, try monotasking

I'm a designer and an educator.

Tôi là một nhà thiết kế và cũng là một nhà giáo dục.

I'm a multitasking person, and I push my students

Tôi là một con người có khả năng làm nhiều việc cùng một lúc (multitasking - đa nhiệm), và tôi thúc đẩy sinh viên của mình

to fly through a very creative, multitasking design process.

trải qua một quá trình thiết kế cực kì sáng tạo, đa nhiệm.

But how efficient is, really, this multitasking?

Nhưng hiệu quả thực sự của việc đa nhiệm như thế nào?

Let's consider for a while the option of monotasking.

Chúng ta hãy cùng nhau xem xét một chút về lựa chọn đơn nhiệm.

A couple of examples.

Một vài ví dụ.

Look at that.

Hãy nhìn hình

This is my multitasking activity result. (Laughter)

Đây là kết quả của hoạt động đa nhiệm của tôi (Tiếng cười)

So trying to cook, answering the phone, writing SMS,

Cố gắng nấu, trả lời điện thoại, viết tin nhắn,

and maybe uploading some pictures

và có lẽ cả đăng tải vài hình ảnh

about this awesome barbecue.

về bữa tiệc nướng tuyệt vời này.

So someone tells us the story about supertaskers,

Vậy người nào đó kể cho chúng ta nghe câu chuyện về những người (có khả năng làm) "siêu nhiệm",

so this two percent of people who are able

vậy (họ thuộc) số hai phần trăm những người có khả năng

to control multitasking environment.

kiểm soát được môi trường đa nhiệm.

But what about ourselves, and what about our reality?

Nhưng còn bản thân chúng ta, và về thực tế của chúng ta?

When's the last time you really enjoyed

Khi nào là lần cuối bạn thực sự tận hưởng

just the voice of your friend?

đơn giản là tiếng nói của bạn bè?

So this is a project I'm working on,

Và đây là dự án tôi đang thực hiện,

and this is a series of front covers

and this is a series of front covers

to downgrade our super, hyper —

và đây là loạt vỏ ngoài để làm giảm sự thái quá,

(Laughter) (Applause)

(Cười) (Vỗ tay)

to downgrade our super, hyper-mobile phones

để làm giảm mức các điện thoại di động siêu hạng,

into the essence of their function.

về mức cần thiết các chức năng của chúng.

Another example: Have you ever been to Venice?

Một ví dụ khác: Bạn đã có bao giờ đến Vơ-ni-dơ (Venice)?

How beautiful it is to lose ourselves in these little streets

Thật là đẹp tuyệt vời để lạc lối trong những con đường nhỏ

on the island.

trên hòn đảo.

But our multitasking reality is pretty different,

Nhưng hiện thực đa nhiệm của chúng ta khá là khác biệt,

and full of tons of information.

với hàng tấn thông tin đầy đủ.

So what about something like that

Vậy về những thứ như thế

to rediscover our sense of adventure?

để khám phá lại giác quan của chúng ta về sự phiêu lưu?

I know that it could sound pretty weird to speak about mono

Tôi biết là điều này có thể nghe khá kì cục để nói về "đơn lẻ" (mono)

when the number of possibilities is so huge,

trong khi số lượng các khả năng là một con số cực kì lớn

but I push you to consider the option of

nhưng tôi thúc đẩy bạn cân nhắc về sự lựa chọn

focusing on just one task,

giữa việc, tập trung vào chỉ một nhiệm vụ,

or maybe turning your digital senses totally off.

hay có thể là tắt hoàn toàn chức năng kĩ thuật số.

So nowadays, everyone could produce his mono product.

Vậy hiện nay, mỗi người có thể tạo ra sản phẩm đơn của mình.

Why not? So find your monotask spot

Tại sao không? Vậy, tìm chốn đơn nhiệm của bạn

within the multitasking world.

trong thế giới đa nhiệm này.

Thank you.

Cảm ơn.

(Applause)

(Vỗ tay).

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp