• faction /ˈfæk.ʃən/
  bè phái, bè cánh
  danh từ
 • auspice /'ɔ:spis/
  (số nhiều) sự che chở, sự bảo hộ, sự bảo trợ
  danh từ
 • reconciliation /ˌrek.ənˌsɪl.iˈeɪ.ʃən/
  sự hoà giải, sự giảng hoà
  danh từ
 • information /ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/
  tin tức, tài liệu; kiến thức
  danh từ
 • intelligent /ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/
  thông minh, sáng dạ
  tính từ
 • compromise /ˈkɒm.prə.maɪz/
  sự thoả hiệp
  danh từ
 • strip /strɪp/
  mảnh, dải
  danh từ
 • media /ˈmiː.di.ə/
  truyền thông
  danh từ, số nhiều m
 • implementation /,implimen'teiʃn/
  sự thi hành, sự thực hiện đây đủ
  danh từ
 • agreement /əˈɡriː.mənt/
  hiệp định, hiệp nghị
  danh từ
 • control /kənˈtrəʊl/
  sự điều khiển, sự lái, sự cầm lái
  danh từ
 • unity /ˈjuː.nə.ti/
  sự thống nhất
  danh từ
 • rival /ˈraɪ.vəl/
  đối địch, kình địch, cạnh tranh
  tính từ

Fatah and Hamas inching closer to an agreement

Leaders of the rival Palestinian Fatah and Hamas factions were meeting in Cairo Tuesday under the auspices of the Egyptian government.

Những người đứng đầu hai phe phái đối đầu Palestinian Fatah và Hamas đã họp tại Cairo hôm thứ ba dưới sự bảo hộ của chính quyền Ai Cập.

Edward Yeranian reports from Cairo.

Edward Yeranian đưa tin từ Cairo.

Top officials of rival Palestinian factions, Fatah and Hamas,

Những quan chức cấp cao của các phe đối lập ở Palestinian, Fatah and Hamas,

have been mulling the details of an Egyptian draft reconciliation deal

đã thảo luận những chi tiết về bản thoả thuận hoà giải sơ bộ của Ai Cập

as both sides appear to be inching closer to an agreement

khi cả hai bên có vẻ cùng đang từng bước tiến gần đến việc nhất trí

that would bring the Hamas-run Gaza Strip back under the control of a Palestinian unity government.

sự nhất trí sẽ đưa dải Gaza đang bị kiểm soát bởi Hamas trở lại dưới sự kiểm soát của Chính phủ liên hiệp Palestine.

Egyptian intelligent officials, who have been pressing both sides for a compromise,

Những quan chức thông thái của Ai Cập, những người đã gây áp lực lên cả hai phía nhằm hướng tới một sự thoả hiệp,

have kept a tight lid on information filtering out of the talks.

hạn chế những thông tin lọt ra bên ngoài các cuộc nói chuyện.

Egyptian media quoted Fatah delegate to the talks Azzam Ahmed

Truyền thông Ai Cập trích lời đại biểu của Fatah, Azzam Ahmed, trong cuộc nói chuyện

as saying the "key issue now is to allow the Palestinian government

"vấn đề quan trọng bây giờ là cho phép chính quyền Palestine

to take the reins of control over Gaza, along with the implementation of a 2011 reconciliation agreement."

kiểm soát dải Gaza, cùng với đó là thi hành thoả thuận hoà giải năm 2011."

Edward Yeranian, for VOA news, Cairo.

Edward Yeranian, đưa tin cho VOA, từ Cairo.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp