• national /ˈnæʃ.ən.əl/
  (thuộc) dân tộc
  tính từ
 • force /fɔːs/
  quân đội, quân lực; (số nhiều) quân, lực lượng (quân đội)
  danh từ
 • election /iˈlek.ʃən/
  sự bầu cử; cuộc tuyển cử
  danh từ
 • official /əˈfɪʃ.əl/
  viên chức, công chức
  danh từ
 • dead /ded/
  chết (người, vật, cây cối)
  tính từ
 • inspector /ɪnˈspek.tər/
  người thanh tra
  danh từ
 • chairman /-mən/
  chủ tịch; người chủ toạ (buổi họp)
  danh từ
 • clue /kluː/
  đầu mối; manh mối
  danh từ
 • explain /ɪkˈspleɪn/
  giải thích, thanh minh
  động từ
 • knowledge /ˈnɒl.ɪdʒ/
  sự hiểu biết, tri thức, kiến thức; học thức
  danh từ
 • fair /feər/
  không thiên vị, công bằng, ngay thẳng, thẳng thắn, không gian lận
  tính từ
 • murder /ˈmɜː.dər/
  vụ giết người
  danh từ
 • investigation /ɪnˌves.tɪˈɡeɪ.ʃən/
  sự điều tra nghiên cứu
  danh từ
 • credible /ˈkred.ə.bəl/
  đáng tin, tin được
  tính từ
 • opponent /əˈpəʊ.nənt/
  địch thủ, đối thủ, kẻ thù
  danh từ
 • violence /ˈvaɪə.ləns/
  bạo lực, sự cưỡng bức
  danh từ
 • expert /ˈek.spɜːt/
  nhà chuyên môn, chuyên gia, chuyên viên
  danh từ
 • reassure /ˌriː.əˈʃɔːr/
  cam đoan một lần nữa, đoan chắc một lần nữa
  ngoại động từ

Election Official in Kenya Found Dead

Kenya's national police force says it is investigating the killing of a top election official.

Lực lượng cảnh sát quốc gia Kenya cho biết họ đang điều tra vụ giết chết một quan chức bầu cử cấp cao.

Christopher Msando was found dead Monday,

Christopher Msando đã được phát hiện tử vong vào Thứ Hai,

a little more than a week before the country holds general elections.

hơn một tuần trước khi đất nước tổ chức các cuộc tổng tuyển cử.

The inspector general of the National Police Service, Joseph Boinnet,

Tổng thanh tra của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Joseph Boinnet,

said in a statement that Msando's body had been discovered earlier

nói trong một tuyên bố rằng cơ thể của Msando đã được phát hiện sớm hơn

but was identified Monday.

nhưng đã được nhận dạng vào hôm thứ Hai.

Boinnet said police are following important clues to the crime.

Boinnet cho hay cảnh sát đang theo dõi những manh mối quan trọng của vụ án.

The two-page statement does not explain the cause of death.

Bản tuyên bố hai trang không giải thích nguyên nhân gây ra cái chết.

Msando was manager of technology operations

Msando là giám đốc hoạt động công nghệ

for Kenya's Independent Electoral and Boundaries Commission, or the IEBC.

của Ủy ban Bầu cử và Bầu Cử Độc lập Kenya, hay IEBC.

He is said to have had knowledge of the technology being used

Ông được cho là đã có kiến ​​thức về công nghệ được sử dụng

for the August 8 elections.

cho các cuộc bầu cử ngày 8 tháng 8.

Wafula Chebukati is the chairman of the IEBC.

Wafula Chebukati là chủ tịch của IEBC.

He said Monday there is no doubt Msando was "tortured and killed."

Anh nói hôm thứ Hai rằng không có nghi ngờ gì, Msando đã bị "tra tấn và giết chết."

However, he said it is unclear why he was killed.

Tuy nhiên, ông nói không rõ lý do tại sao ông lại bị giết.

Chebukati asked the government to provide security for all IEBC workers

Chebukati đã yêu cầu chính phủ cung cấp an ninh cho tất cả nhân viên của IEBC

so that Kenyans can have a free and fair election.

để người Kenya có thể có một cuộc bầu cử tự do và công bằng.

The statement from inspector general Boinnet said police will work with the IEBC

Tuyên bố của Tổng thanh tra Boinnet nói cảnh sát sẽ làm việc với IEBC

to provide all employees security so they can carry out their duties.

để cung cấp cho tất cả nhân viên an ninh để họ có thể thực hiện nhiệm vụ của họ.

In a statement Monday, U.S. Ambassador to Kenya Robert Godec

Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, Đại sứ Hoa Kỳ tại Kenya Robert Godec

and British High Commissioner to Kenya Nic Hailey said

và Ủy ban cấp cao của Anh tại Kenya, Nic Hailey cho hay

their countries are "gravely concerned by the murder."

các quốc gia của họ đang "quan tâm nghiêm trọng đến vụ giết người".

They said both countries have offered to help with the investigation.

Họ nói rằng cả hai nước đã đề nghị trợ giúp cho cuộc điều tra.

The diplomats said, "It is critical that Kenya has free, fair, credible and peaceful elections on August 8,

Các nhà ngoại giao nói, "Điều cực kỳ quan trọng là Kenya đã có những cuộc bầu cử tự do, công bằng, đáng tin cậy và hòa bình vào ngày 8 tháng 8,

and protection for IEBC staff is essential to achieving this goal."

và việc bảo vệ nhân viên của IEBC là cần thiết để đạt được mục tiêu này."

Fears of violence have increased as the election nears.

Nỗi sợ hãi về bạo lực đã gia tăng khi cuộc bầu cử đến gần.

Opposition parties have accused President Uhuru Kenyatta of seeking to cheat during the vote.

Các đảng đối lập đã cáo buộc Tổng thống Uhuru Kenyatta tìm cách gian lận trong cuộc bầu cử.

At the same time, Kenyatta has said his main opponent, former Prime Minister Raila Odinga,

Đồng thời, Kenyatta cũng cho biết đối thủ chính của ông, cựu Thủ tướng Raila Odinga,

is trying to divide the nation’s ethnic groups.

đang cố gắng phân chia các nhóm sắc tộc của quốc gia.

Odinga lost a disputed presidential election in 2007.

Odinga mất một cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi trong năm 2007.

More than 1,100 people died during violence that followed the vote.

Hơn 1.100 người đã chết trong khi bạo lực diễn ra sau cuộc bỏ phiếu.

Barasa Nyukuri is a Kenyan law and elections expert.

Barasa Nyukuri là một luật về Kenya và là chuyên gia về bầu cử.

He told VOA's Swahili Service that the killing may be an attempt to frighten the IEBC.

Ông nói với đài Swahili của đài VOA rằng vụ giết người có thể là một nỗ lực để làm phật lòng IEBC.

He also warned that Msando's death "could damage voters' confidence on the commission

Ông cũng cảnh báo rằng cái chết của Msando "có thể gây tổn hại đến sự tự tin của các cử tri đối với ủy ban,

unless the IEBC leadership comes out strongly to reassure the people."

trừ phi ban lãnh đạo của IEBC phát biểu mạnh mẽ để trấn an nhân dân".

I’m Jonathan Evans.

Tôi là Jonathan Evans.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp