• terrorist /ˈter.ə.rɪst/
  kẻ khủng bố
  danh từ
 • extremist /ɪkˈstriː.mɪst/
  người cực đoan
  danh từ
 • region /ˈriː.dʒən/
  vùng, miền
  danh từ
 • destructive /dɪˈstrʌk.tɪv/
  phá hoại, phá huỷ, tàn phá, huỷ diệt
  tính từ
 • weapon /ˈwep.ən/
  vũ khí
  danh từ
 • humanity /hjuːˈmæn.ə.ti/
  loài người, nhân loại
  danh từ
 • immense /ɪˈmens/
  mênh mông, bao la, rộng lớn
  tính từ
 • peril /ˈper.əl/
  sự nguy hiểm, hiểm hoạ, cơn nguy
  danh từ
 • nuclear /ˈnjuː.klɪər/
  hạt nhân
  tính từ
 • unthinkable /ʌnˈθɪŋ.kə.bəl/
  không thể tưởng tượng được
  tính từ
 • patience /ˈpeɪ.ʃəns/
  tính kiên nhẫn, tính nhẫn nại; sự bền chí, sự nhẫn nại
  danh từ
 • destroy /dɪˈstrɔɪ/
  phá, phá hoại, phá huỷ, tàn phá, tiêu diệt
  ngoại động từ
 • mission /ˈmɪʃ.ən/
  sứ mệnh, nhiệm vụ
  danh từ
 • necessary /ˈnes.ə.ser.i/
  cần, cần thiết, thiết yếu
  tính từ

Donald Trump's UN speech in 90 seconds

Terrorists and extremists have gathered strength and spread to every region of the planet.

Những kẻ khủng bố và những phần tử cực đoan đã tập hợp sức mạnh và mang chúng tới mọi nơi trên hành tinh này.

Rogue regimes represented in this body not only support terror

Chế độ bất hảo thể hiện trong bộ phận những người này không những ủng hộ khủng bố

but threaten other nations and their own people

mà còn đe doạ những quốc gia khác cũng như người dân chính nước họ

with the most destructive weapons known to humanity.

bằng những vũ khí có sức huỷ diệt lớn nhất mà nhân loại từng biết tới.

To put it simply, we meet at a time of both immense promise and great peril.

Nói cho dễ hiểu thì, chúng ta cùng gặp gỡ vào khoảnh khắc của cả những lời hứa đầy tốt đẹp và cả những hiểm hoạ to lớn.

It is entirely up to us whether we lift the world to new heights or let it fall into a valley of disrepair.

Việc thế giới có thể đi lên một tầm cao mới hay đổ vỡ nơi vực thẳm lụi tàn là hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta.

Now North Korea's reckless pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles

Hiện nay, việc Triều Tiên liều lĩnh theo đuổi những chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo

threatens the entire world with unthinkable loss of human life.

đe doạ toàn bộ thế giới bằng cái giá không thể tưởng tượng nổi của mạng sống con người.

The United States has great strength and patience,

Mỹ có sức mạnh và sự kiên nhẫn lớn lao,

but if it is forced to defend itself or its allies,

nhưng nếu bị buộc phải bảo vệ bản thân hoặc các đồng minh,

we will have no choice but to totally destroy North Korea.

chúng tôi sẽ không có lựa chọn nào ngoại trừ huỷ diệt hoàn toàn Triều Tiên.

Rocket man is on a suicide mission for himself and for his regime.

Người Tên lửa đang trong một nhiệm vụ tự sát với ông và chế độ của ông.

The United States is ready, willing, and able,

Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng và có thể,

but hopefully this will not be necessary.

nhưng hy vọng điều này sẽ không cần thiết.

That's what the United Nations is all about.

Đó là toàn bộ công việc của Liên Hợp Quốc.

That's what the United Nations is for.

Đó là lí do Liên Hợp Quốc tồn tại.

Let's see how they do.

Hãy xem họ xử lí ra sao.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp