• determine /dɪˈtɜː.mɪn/
  định, xác định, định rõ
  ngoại động từ
 • forthcoming /ˈfɔːθˌkʌm.ɪŋ/
  sắp đến, sắp rời
  tính từ
 • divorce /dɪˈvɔːs/
  (nghĩa bóng) sự lìa ra, sự tách ra
  danh từ
 • agency /ˈeɪ.dʒən.si/
  cơ quan, sở, hãng, hãng thông tấn
  danh từ
 • capital /ˈkæp.ɪ.təl/
  thủ đô, thủ phủ
  danh từ
 • bloc /blɒk/
  (chính trị) khối
  danh từ
 • authority /ɔːˈθɒr.ə.ti/
  uy quyền, quyền lực, quyền thế
  danh từ
 • location /ləʊˈkeɪ.ʃən/
  vị trí
  danh từ

Decision day for EMA and EBA

Ngày quyết định với EMA và EBA

It is decision day for the future location of two key European agencies.

Hôm nay là ngày quyết định đối với địa điểm tương lai của hai cơ quan then chốt của EU.

Ministers from the 27 countries remaining in the EU post-Brexit are voting in a secret ballot

Bộ trưởng của 27 quốc gia còn lại sau khi Anh rời EU đang bỏ phiếu kín

to determine which cities will host the EMA and the EBA.

nhằm quyết định những thành phố nào sẽ trở thành nơi đặt trụ sở EMA và EBA.

The UK’s forthcoming divorce from the bloc will see the European Medicines Agency

Việc Anh sắp rời khối này sẽ dẫn tới việc Cơ quan Dược phẩm châu Âu EMA

and the European Banking Authority leave London.

và Cơ quan Giám sát Ngân hàng châu Âu EBA rời khỏi London.

Sixteen cities are bidding for the former, while eight want to house the EBA.

Mười sáu quốc gia đang muốn nhận làm nơi đặt trụ sở EMA, trong khi đó 8 nước muốn trở thành ngôi nhà của EBA.

Over a thousand people work for the two agencies in the English capital.

Hơn một nghìn người hiện đang làm việc cho hai cơ quan ở thủ đô nước Anh này.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp