• headache /ˈhed.eɪk/
  chứng nhức đầu
  danh từ
 • swallow /ˈswɒl.əʊ/
  nuốt (thức ăn)
  ngoại động từ
 • intestines /in'testin/
  (giải phẫu) ruột
  danh từ, (thường) s
 • medication /ˌmed.ɪˈkeɪ.ʃən/
  sự bốc thuốc, sự cho thuốc
  danh từ
 • dilution /daɪˈluː.ʃən/
  sự làm loãng, sự pha loãng
  danh từ
 • reservoirs /'rezəvwɑ:[r]/
  kho, kho dự trữ, nguồn
  danh từ
 • discontinuation /ˌdɪs.kənˌtɪn.juˈeɪ.ʃən/
  sự ngừng, sự đình chỉ; sự đứt quãng, sự gián đoạn
  danh từ
 • imaginable /ɪˈmædʒ.ɪ.nə.bəl/
  có thể tưởng tượng được
  tính từ
 • eradication /i,rædi'kei∫n/
  sự trừ tiệt
  danh từ
 • sprinkler /ˈsprɪŋ.kəl.ər/
  bình phun
  danh từ
 • infection /ɪnˈfek.ʃən/
  sự nhiễm, sự làm nhiễm độc, sự làm nhiễm trùng
  danh từ

Could we cure HIV with lasers?

What do you do when you have a headache?

Bạn làm gì khi bị đau đầu?

You swallow an aspirin.

Bạn nuốt một viên aspirin

But for this pill to get to your head, where the pain is,

Nhưng để viên thuốc này đến đầu của bạn, cái nơi bị đau ấy,

it goes through your stomach, intestines and various other organs first.

nó phải đi qua bao tử, ruột và nhiều cơ quan khác trong người bạn trước.

Swallowing pills is the most effective and painless way of delivering

Uống thuốc là cách hiệu quả nhất mà không đau đớn,

any medication in the body.

để đưa bất kỳ loại thuốc nào vào cơ thể.

The downside, though, is that swallowing any medication leads to its dilution.

Dù vậy, nhược điểm là, uống thuốc luôn đi đôi với việc pha loãng nó.

And this is a big problem, particularly in HIV patients.

Và đây quả là một vấn đề lớn, đặc biệt với bệnh nhân HIV.

When they take their anti-HIV drugs,

Khi họ uống thuốc chữa trị HIV,

these drugs are good for lowering the virus in the blood,

hững thuốc này giúp diệt bớt vi-rút trong máu,

and increasing the CD4 cell counts.

và tăng lượng tế bào CD4.

But they are also notorious for their adverse side effects,

Nhưng thuốc rõ ràng cũng có những phản ứng phụ bất lợi,

but mostly bad, because they get diluted by the time they get to the blood,

hầu như là xấu, bởi vì thuốc đã loãng đi lúc nó đến được máu,

and worse, by the time they get to the sites

và tệ hơn nữa, lúc nó đến được những chổ

where it matters most: within the HIV viral reservoirs.

nơi nó cần nhất: trong những ổ chứa vi-rút HIV

These areas in the body -- such as the lymph nodes,

Những vùng trong cơ thể- như là bạch cầu

the nervous system, as well as the lungs --

hệ thần kinh, cũng như phổi--

where the virus is sleeping,

nơi vi-rút đang yên ngủ

and will not readily get delivered in the blood

chuẩn bị để tràn vào máu

of patients that are under consistent anti-HIV drugs therapy.

của những bệnh nhân đang trong quá trình điều trị HIV bằng thuốc.

However, upon discontinuation of therapy,

Tuy nhiên, khi ngừng điều trị,

the virus can awake and infect new cells in the blood.

vi-rút có thể thức dậy và lây nhiễm sang những tế bào mới trong máu.

Now, all this is a big problem in treating HIV with the current drug treatment,

Hiện nay, đây là vấn đề lớn trong việc điều trị HIV bằng thuốc,

which is a life-long treatment that must be swallowed by patients.

khi bệnh nhân phải uống thuốc cả đời.

One day, I sat and thought,

Một ngày nọ, tôi ngồi và chợt nghĩ,

"Can we deliver anti-HIV directly within its reservoir sites,

"Liệu chúng ta có thể đưa thuốc chống HIV trực tiếp vào những ổ bệnh,

without the risk of drug dilution?"

mà không cần phải pha loãng thuốc không?"

As a laser scientist, the answer was just before my eyes:

Là một nhà khoa học về laser, câu trả lời đã nằm ngay trước mắt:

Lasers, of course.

Lasers, dĩ nhiên rồi.

If they can be used for dentistry,

Nếu laser có thể dùng cho nha khoa,

for diabetic wound-healing and surgery,

cho liền vết thương và phẩu thuật bệnh tiểu đường

they can be used for anything imaginable,

laser có thể dùng cho bất cứ lĩnh vực gì

including transporting drugs into cells.

cả việc là đưa thuốc vào trong tế bào.

As a matter of fact, we are currently using laser pulses

Thật ra thì, chúng tôi đang dùng tia laser

to poke or drill extremely tiny holes,

để chọc hay khoan những lỗ cực kỳ nhỏ,

which open and close almost immediately in HIV-infected cells,

có thể mở và đóng gần như ngay tức khắc trong những tế nào bị nhiễm HIV,

in order to deliver drugs within them.

để đưa thuốc vào đó.

"How is that possible?" you may ask.

"Làm cách nào có thể?" bạn có thể hỏi.

Well, we shine a very powerful but super-tiny laser beam

Vâng, chúng tôi chiếu một tia laser cực mỏng

onto the membrane of HIV-infected cells

lên màng của tế bào nhiễm HIV

while these cells are immersed in liquid containing the drug.

khi những tế bào này đang ngập trong chất lỏng chứa thuốc.

The laser pierces the cell, while the cell swallows the drug

Tia laser sẽ đâm thủng tế bào, khi tế bào đang ngấm thuốc

in a matter of microseconds.

chỉ trong vài phần triệu giây.

Before you even know it,

Trước khi bạn nhận ra nó,

the induced hole becomes immediately repaired.

lỗ bị khoan đã được sửa ngay lập tức.

Now, we are currently testing this technology in test tubes

Chúng tôi đang thử nghiệm công nghệ này trong ống nghiệm

or in Petri dishes,

hay trong dĩa Petri,

but the goal is to get this technology in the human body,

nhưng mục tiêu là đưa công nghệ này vào trong cơ thể người

apply it in the human body.

ứng dụng nó lên cơ thể người.

"How is that possible?" you may ask.

Bạn sẽ thắc mắc, "Sao có thể làm được?"

Well, the answer is: through a three-headed device.

Câu trả lời là: qua một thiết bị ba đầu.

Using the first head, which is our laser,

Dùng đầu đầu tiên, đó là tia laser,

we will make an incision in the site of infection.

chúng ta sẽ mổ chổ bị nhiễm bệnh.

Using the second head, which is a camera,

Dùng đầu thứ hai, đó là máy quay phim,

we meander to the site of infection.

chúng ta luồn lách quanh chổ bị nhiễm bệnh.

Finally, using a third head, which is a drug-spreading sprinkler,

Cuối cùng, dùng đầu thứ ba, đó là một vòi phun thuốc,

we deliver the drugs directly at the site of infection,

chúng ta đưa thuốc trực tiếp vào chổ bị nhiễm bệnh,

while the laser is again used to poke those cells open.

trong khi tia laser một lần nữa được dùng để mở những tế bào này.

Well, this might not seem like much right now.

Vâng, điều này dường như chưa thể có ngay bây giờ.

But one day, if successful, this technology can lead

Nhưng một ngày, nếu thành công, thiết bị này có thể giúp

to complete eradication of HIV in the body.

tiêu huỷ hoàn toàn HIV trong cơ thể người.

Yes. A cure for HIV.

Vâng, chữa khỏi HIV.

This is every HIV researcher's dream --

Đây là một giấc mơ của những nhà nghiên cứu HIV

in our case, a cure lead by lasers.

và trong trường hợp này, một sự chữa trị bằng tia laser.

Thank you.

Cảm ơn.

(Applause)

(Vỗ tay)

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp