• commissioner /kəˈmɪʃ.ən.ər/
  uỷ viên hội đồng
  danh từ
 • maritime /ˈmær.ɪ.taɪm/
  (thuộc) biển; (thuộc) ngành hàng hải
  tính từ
 • environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/
  môi trường, hoàn cảnh, những vật xung quanh
  danh từ
 • climate /ˈklaɪ.mət/
  khí hậu, thời tiết
  danh từ
 • separate /ˈsep.ər.ət/
  phân đôi, chia đôi
  động từ
 • regulator /ˈreɡ.jə.leɪ.tər/
  người điều chỉnh
  danh từ
 • absorb /əbˈzɔːb/
  hấp thu
  ngoại động từ
 • oxygen /ˈɒk.sɪ.dʒən/
  (hoá học) Oxy
  danh từ
 • acid /ˈæs.ɪd/
  Axit
  tính từ
 • temperature /ˈtem.prə.tʃər/
  nhiệt độ
  danh từ
 • coral /ˈkɒr.əl/
  san hô
  danh từ
 • bleach /bliːtʃ/
  tẩy trắng, chuội (vải)
  động từ

COP23: Oceans protection priority in fight against climate

COP23: Ưu tiên bảo vệ đại dương trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

The oceans play a key role in climate change and it is impossible to separate one from the other

Đại dương đóng vai trò then chốt trong việc biến đổi khí hậu và không thể tách rời nó với vấn đề này

says the EU Commissioner for environment, maritime affairs and fisheries.

Đó là lời của Ủy viên phụ trách các vấn đề về Môi trường, Hàng hải và Thủy sản của EU.

On The Oceans Action Day at COP23, Euronews talked to Karmenu Vella about why ocean protection should be more of a priority in fighting climate change.

Tại Ngày Hành động vì Đại dương ở COP23, Euronews đã nói chuyện với ông Karmenu Vella về việc tại sao bảo vệ đại dương lại cần được ưu tiên trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Karmenu Vella (EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries): The oceans are very much the prime regulators of climate,

Karmenu Vella (Ủy viên phụ trách các vấn đề về Môi trường, Hàng hải và Thủy sản của EU): Đại dương là một cỗ máy điều chỉnh khí hậu quan trọng,

they are absorbing 90 percent of the planet’s heat.

Chúng đang hấp thụ 90% sức nóng của trái đất.

They are absorbing 30 percent of the planet’s carbon dioxide,

Chúng đang hấp thụ 30% lượng carbon dioxide của hành tinh,

they are giving the planet some 50 percent of the oxygen that we need,

Chúng mang đến cho hành tinh này khoảng 50% lượng ô-xi ta cần,

they will have to take all the melted ice when it become water.

chúng sẽ phải tiếp nhận tất cả băng tan khi băng chuyển thành nước.

So we are getting all these benefits from the oceans.

Chúng ta đang thu được tất cả những lợi ích đó từ đại dương.

As the sea absorbs more CO2, it is becoming warmer and more acid.

Vì đại dương hấp thụ nhiều CO2 hơn, nó dần trở nên ấm hơn và nhiều tính a-xít hơn.

Increase in temperature has also caused coral bleaching across the world,

Sự tăng lên về nhiệt độ cũng làm hiện tượng tẩy trắng san hô diễn ra trên khắp thế giới,

around 70 percent of coral dying in some regions.

khoảng 70% san hô đang chết dàn ở một số khu vực.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp