• windshield /'wind∫i:ld/
  kính chắn gió (xe hơi)
 • assume /əˈsjuːm/
  cho rằng (là đúng); giả sử (là đúng), thừa nhận
  ngoại động từ
 • visible /ˈvɪz.ə.bəl/
  thấy được, có thể trông thấy được
  tính từ
 • picture /ˈpɪk.tʃər/
  bức tranh, bức ảnh, bức vẽ
  danh từ
 • rewind /ˌriːˈwaɪnd/
  tua lại (dây, phim...)
  ngoại động từ rewoun
 • editor /ˈed.ɪ.tər/
  biên tập
  danh từ
 • mystery /ˈmɪs.tər.i/
  điều huyền bí, điều thần bí
  danh từ
 • ability /əˈbɪl.ə.ti/
  năng lực, khả năng (làm việc gì)
  danh từ
 • respond /rɪˈspɒnd/
  phản ứng lại
  nội động từ
 • transportation /ˌtræn.spɔːˈteɪ.ʃən/
  sự chuyên chở, sự vận tải
  danh từ
 • apparent /əˈpær.ənt/
  rõ rành rành, hiển nhiên, không thể chối cãi được
  tính từ

[CNN 10, Sep 22, 2017] Mysterious driverless car

Our last story today is also a little random.

Câu chuyện cuối của chúng tôi khá là ngẫu nhiên thôi.

It involved a van that recently drove through the streets of Arlington, Virginia.

Nó có liên quan đến một chiếc xe tải mới đây đã đi trên những con phố ở Arlington, Virginia.

It had a bunch of cameras and a bar behind the windshield that lit up.

Nó có cả tá máy quay và một thanh chắn phía sau chiếc kính chắn gió sáng đèn.

But despite the fact that there was no visible driver

Nhưng dù sự thật là không có tài xế nào được nhìn thấy

and despite the fact that some people did notice,

và mặc sự thật là vài người đã để ý,

they would have been wronged to assume it was a self-driving car.

nhưng họ đã sai nếu cho rằng đó là một chiếc xe lái tự động.

A gray van goes by, what`s wrong with this picture? Rewind, please?

Một chiếc xe tải màu xám đi qua, có gì khác thường ở bức hình này? Xin hay tua lại nhỉ?

I kind of glanced at it, and I said,

Tôi thoáng nhìn nó, và rồi tôi nói,

you know, I didn`t see a driver in there.

bạn biết đấy, tôi chẳng nhìn thấy lái xe bên trong.

That`s really weird.

Thực sự rất kỳ quặc.

Scott Brodbeck, the editor of arlnow.com in Arlington, Virginia,

Scott Brodbeck, biên tập trang arlnow.com ở Arlington, Virginia,

whipped out his iPhone and started shooting the seemingly driverless van.

móc chiếc iPhone và bắt đầu quay lại cnahr chiếc xe tải dường như không có người lái ấy.

When he published the video, it turned the vehicle into a mystery

Khi anh đăng tải công khai đoạn ghi hình, nó đã biến chiếc xe thành một bí ẩn

until a reporter for NBC Washington stumbled on the van,

cho tới khi một phóng viên của NBC Washington nhào vào chiếc xe,

discovering the driver`s seat had arms and legs.

và khám phá ra rằng ghế của nguwòi lái có tay và chân.

Brother, who are you? What are you doing?

Anh bạn, anh là ai thế? Anh đang làm gì vậy

I`m with the news, dude.

Tôi đang đưa tin, đồ ngốc.

He was half-man, half-car-seat wearing a sort of seat disguise.

Anh ta nửa người, nửa là ghế lái, cả trang dưới dạng chiếc ghế.

The van took off, WRC`s Adam Tuss tried to follow.

Chiếc xe khởi hành, Adam Tuss của WRC đã cố bám theo.

No driver.

Không người lái.

Eventually, Virginia Tech Transportation Institute acknowledged it owns the test vehicle.

Cuối cùng thì, Viện Công nghệ Giao thông đã nhận ra đó chính là phương tiện họ thử nghiệm.

The driver`s seating area is configured

Chỗ ngồi của tài xế được định hình

to make the driver less visible within the vehicle,

để làm người lái xe khó bị nhìn tháy hơn khi ở trong xe,

while still allowing him or her the ability to safely monitor and respond to surroundings.

trong khi đó vẫn giúp người lái có thể giám sát được an toàn và phản ứng lại với xung quanh.

The apparent purpose: to gauge people`s reactions.

Động cơ rõ ràng là: đánh giá phản ứng của mọi người.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp