• vanish /ˈvæn.ɪʃ/
  biến mất, lẩn mất, biến dần, tiêu tan ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  nội động từ
 • complete /kəmˈpliːt/
  hoàn thành, làm xong
  ngoại động từ
 • impose /ɪmˈpəʊz/
  (+ on, upon) đánh (thuế...); bắt chịu, bắt gánh vác, bắt cáng đáng
  ngoại động từ
 • available /əˈveɪ.lə.bəl/
  sẵn có để dùng, sẵn sàng để dùng, có thể dùng được
  tính từ
 • spokesman /ˈspəʊks.mən/
  người phát ngôn
  danh từ
 • habit /ˈhæb.ɪt/
  thói quen, tập quán
  danh từ

Clearing the air in The Vatican - cigarette sales to be banned

Làm sạch không khí ở Vatican - việc mua bán thuốc lá bị cấm

The sale of cigarettes in The Vatican is to vanish into a puff of smoke.

Việc bán thuốc lá ở Vatican sắp sửa sẽ hoàn toàn biến mất.

Pope Francis aims to clear the air with a complete ban starting next year.

Giáo hoàng Francis đặt mục tiêu sẽ làm sạch không khí với một lệnh cấm hoàn toàn thuốc lá bắt đầu từ năm sau.

It will make the enclave just the second state ever to impose such a ban.

Điều này sẽ đưa quốc gia nằm giữa các quốc gia khác này trở thành quốc gia thứ hai áp dụng lệnh cấm tương tự.

It has been smoke-free since 2002,

Từ năm 2002, đây đã là một đất nước không khói thuốc

but duty-free packets were still readily available to buy since then.

thế nhưng từ đó đến nay, những bao thuốc lá miễn thuế vẫn có sẵn để bán.

The Vatican is believed to have made nearly 10 million euros per year from the sales.

Vatican được cho là đã thu được gần 10 triệu Euro mỗi năm từ việc buôn bán này.

But the Holy See’s spokesman said the health issues associated with the habit had prompted the decision.

Thế nhưng người phát ngôn của Toà Thánh cho biết những vấn đề về sức khoẻ liên quan tới thói quen hút thuốc đã dẫn tới quyết định trên.

The World Health Organization estimates smoking-related deaths number more than seven million per year.

Tổ chức y tế thế giới ước tính số người chết vì các bệnh liên quan tới hút thuốc là hơn 7 triệu người một năm.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp