• arrest /əˈrest/
  bắt giữ
  ngoại động từ
 • committee /kəˈmɪt.i/
  uỷ ban
  danh từ
 • politician /ˌpɒl.ɪˈtɪʃ.ən/
  nhà chính trị; chính khách
  danh từ
 • innocent /ˈɪn.ə.sənt/
  vô tội; không có tội
  tính từ
 • lawyer /ˈlɔɪ.ər/
  luật sư
  danh từ
 • influential /ˌɪn.fluˈen.ʃəl/
  có ảnh hưởng, có tác dụng
  tính từ
 • campaign /kæmˈpeɪn/
  chiến dịch
  danh từ
 • successful /səkˈses.fəl/
  có kết quả, thành công, thắng lợi, thành đạt
  tính từ
 • payment /ˈpeɪ.mənt/
  sự trả tiền, sự nộp tiền; số tiền trả
  danh từ
 • investigator /ɪnˈves.tɪ.ɡeɪ.tər/
  người điều tra nghiên cứu
  danh từ
 • connection /kəˈnek.ʃən/
  sự liên quan, sự liên lạc, mối quan hệ; sự chấp nối
  danh từ
 • accuse /əˈkjuːz/
  buộc tội, kết tội; tố cáo
  ngoại động từ
 • investigation /ɪnˌves.tɪˈɡeɪ.ʃən/
  sự điều tra nghiên cứu
  danh từ

Brazil's Olympic chief Carlos Nuzman arrested in Rio in corruption scandal

Người đứng đầu Uỷ ban Olympic Brazil bị bắt ở Rio vì scandal tham nhũng

Brazilian police have arrested the head of the national Olympics committee, Carlos Arthur Nuzman,

Cảnh sát Brazil đã bắt giữ người đứng đầu uỷ ban Olympic, Carlos Arthur Nuzman,

in a new phase of the so-called ‘Unfair Play’ investigation.

phục vụ cho một phiên điều tra được gọi với cái tên ‘Chơi không đẹp’.

He is accused of conspiring with politicians to buy the right to host the 2016 games.

Ông bị cáo buộc đã kết hợp với các chính trị gia để mua quyền đăng cai Thế vận hội 2016.

Last month, police raided Nuzman’s home in connection with the claims.

Tháng trước, cảnh sát đã bao vây nhà của Nuzman vì những lời tuyên bố.

His lawyer said at the time his client was innocent

Luật sư của ông nói rằng khi đó thân chủ của anh ta vô tội

Investigators allege Nuzman acted as an intermediary in an alleged two million dollar payment to Papa Massata Diack,

Các nhân viên điều tra cho rằng Nuzman đóng vai trò như một người trung gian trong việc trả hai triệu đô-la cho Papa Massata Diack,

the son of an influential Senegalese member of the International Olympic Committee.

con trai của một thành viên người Senegal có tầm ảnh hưởng trong Uỷ ban Olympic Quốc tế.

Former French President Francois Hollande attended the opening day of the Rio Games last year

Cựu tổng thống Pháp Francois Hollande đã tham dự ngày khai mạc Olympic Rio năm ngoái

as part of the French campaign to host the 2024 Olympic Games.

trong khuôn khổ chiến dịch giành quyền đăng cai Olympic 2024.

Last month, Paris heard its bid to host the Olympic Games in seven years time was successful.

Tháng trước, Paris đã nhận được tin nỗ lực nhằm giành quyền đăng cai Thế vận hội của họ trong 7 năm đã thành công.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp