• northern /ˈnɔː.ðən/
  bắc
  tính từ
 • injured /ˈɪn.dʒəd/
  bị tổn thương, bị làm hại, bị thương
  tính từ
 • militant /ˈmɪl.ɪ.tənt/
  người chiến đấu, chiến sĩ
  tính từ
 • suspected /sə'spekt/
  đáng ngờ, khả nghi; bị tình nghi
  tính từ
 • extremists /ik'stri:mist/
  người cực đoan
  danh từ
 • evacuate /ɪˈvæk.ju.eɪt/
  sơ tán, tản cư; chuyển khỏi mặt trận (thương binh...)
  ngoại động từ
 • worshipper /ˈwɜː.ʃɪp.ər/
  (tôn giáo) người thờ cúng
  danh từ
 • respond /rɪˈspɒnd/
  phản ứng lại
  nội động từ
 • tragedy /ˈtrædʒ.ə.di/
  bi kịch
  danh từ
 • represent /ˌrep.rɪˈzent/
  tiêu biểu cho, tượng trưng cho; tương ứng với
  ngoại động từ
 • islamic /iz'læmik/
  (thuộc) đạo Hồi
  tính từ
 • allow /əˈlaʊ/
  cho phép để cho
  ngoại động từ

Attack targeted a packed Egyptian mosque

Tấn công nhằm vào một thánh đường Hồi giáo Ai Cập

From Washington, this is VOA news.

Từ Washington, đây là bản tin VOA.

I'm Anne Ball.

Tôi là Anne Ball.

Bloodbath in Egypt.

Tình trạng đẫm máu ở Ai Cập.

Two hundred thirty-five people are dead after an attack on a packed mosque

235 người đã chết sau một cuộc tấn công vào một thánh đường Hồi Giáo đang chật kín người

in the volatile northern Sinai peninsula. Another 109 were injured.

ở bán đảo Sinai nằm về phía Bắc. 109 người khác đã bị thương.

Egyptian officials Friday placed blame on suspected militants.

Các nhà chức trách Ai Cập vào hôm thứ sáu đã buộc tội những quân nhân bị tình nghi.

The MENA news agency reports extremists targeted the al-Rouda mosque in the town of Bir al-Abd.

Thông tấn xã MENA đưa tin rằng những phần tử quá khích đã nhắm vào Thánh đường Hồi giáo al-Rouda ở thành phố Bir al-Abd.

Witnesses also said the militants fired on ambulances as emergency personnel tried to evacuate the wounded to hospitals.

Các nhân chứng cũng nói rằng những chiến sĩ đã bắn vào những xe cứu thương khi nhân viên cấp cứu cố gắng chuyển những người bị thương tới bệnh viện.

Here in the United States, worshippers at a mosque in the state of Massachusetts responded to the tragedy.

Nơi đây tại Mỹ, những người đang cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo bang Massachusetts đã phản ứng lại trước thảm kịch này.

This is Salama Basha. "It's very sad. It's ???, inhumanity,

Đây là Salama Basha. "Thật đáng buồn. Điều này ???, sự vô nhân tính,

it doesn't represent any sort of Islamic principles or Islamic faith.

nó không đại diện cho bất kỳ một giáo lý nào của Đạo Hồi hay sự trung thành với đạo Hồi.

Islam doesn't allow anyone to kill, anyone to do harm."

Đạo Hồi không cho phép bất cứ ai giết người, bất cứ ai làm hại người khác."

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp