• purposely /ˈpɜː.pəs.li/
  chủ định, chủ tâm
  phó từ
 • aggression /əˈɡreʃ.ən/
  sự gây sự, sự gây hấn; cuộc gây hấn
  danh từ
 • react /riˈækt/
  phản ứng
  nội động từ
 • airplane /ˈeə.pleɪn/
  máy bay, tàu bay
  danh từ
 • password /ˈpɑːs.wɜːd/
  khẩu lệnh, mật khẩu
  danh từ
 • discover /dɪˈskʌv.ər/
  khám phá ra, tìm ra, phát hiện ra, nhận ra
  ngoại động từ
 • misplace /ˌmɪsˈpleɪs/
  để không đúng chỗ
  ngoại động từ
 • subsequently /ˈsʌb.sɪ.kwənt.li/
  rồi thì, rồi sau đó
  phó từ
 • temptation /tempˈteɪ.ʃən/
  sự cám dỗ, sự quyến rũ
  danh từ
 • conversation /ˌkɒn.vəˈseɪ.ʃən/
  sự nói chuyện; cuộc nói chuyện, cuộc chuyện trò, cuộc đàm luận
  danh từ
 • argument /ˈɑːɡ.jə.mənt/
  sự tranh cãi, sự tranh luận
  danh từ
 • remembrance /rɪˈmem.brəns/
  sự nhớ, sự hồi tưởng; trí nhớ, ký ức
  danh từ
 • autumn /ˈɔː.təm/
  mùa thu
  danh từ
 • regardless /rɪˈɡɑːd.ləs/
  không kể, không đếm xỉa tới, không chú ý tới; bất chấp
  tính từ

Are you human

(Music) This is the human test,

( Nhạc nổi lên ) Đây là bài kiểm tra con người,

a test to see if you are a human.

để xét liệu bạn có đúng là con người hay không.

Please raise your hand if something applies to you.

Hãy giơ tay nếu điều gì đó đúng với bạn.

Are we agreed? Yes?

Thỏa thuận vậy nhé? Đồng ý?

Then let's begin.

Thế thì bắt đầu thôi.

Have you ever eaten a booger

Bạn đã từng bao giờ ăn gỉ mũi

long past your childhood?

suốt thời thơ ấu chưa?

(Laughter)

(Cười)

It's okay, it's safe here.

Không sao đâu. Chả có gì phải lo cả.

Have you ever made a small, weird sound

Bạn đã bao giờ phát ra âm thanh lạ lùng

when you remembered something embarrassing?

khi nhớ lại một chuyện xấu hổ chưa?

Have you ever purposely lowercased

Bạn đã bao giờ đánh chữ thường

the first letter of a text

kí tự đầu của một tin nhắn

in order to come across as sad or disappointed?

để cố tình ra vẻ buồn hay thất vọng chưa?

(Laughter)

(Cười) Được thôi.

Okay.

Okay.

Have you ever ended a text with a period

Có bao giờ bạn đã kết thúc một tin nhắn bằng dấu chấm

as a sign of aggression? Okay. Period.

để biểu thị sự tức giận? Okay. Chấm.

Have you ever laughed or smiled

Bạn đã bao giờ cười to hoặc chỉ mỉm

when someone said something shitty to you

chi khi ai đó nói điều nhảm ruồi với bạn

and then spent the rest of the day

rồi dành cả một ngày

wondering why you reacted that way?

thắc mắc cớ gì bạn lại đi phản ứng như vậy?

Yes.

Đồng ý.

Have you ever seemed to lose your airplane ticket

Bạn đã bao giờ lầm tưởng rằng mình mất vé máy bay

a thousand times as you walked

cả ngàn lần

from the check-in to the gate?

khi đi từ khu check-in đến cổng bay?

Yes.

Có đó.

Have you ever put on a pair of pants

Liệu bạn đã mặc quần vào

and then much later realized that there was

rồi mới để ý rằng

a loose sock smushed up against your thigh?

có một chiếc vớ lỏng đang dính chặt lấy đùi bạn?

(Laughter)

(Cười)

Good.

Tốt.

Have you ever tried to guess someone else's password

Bạn đã bao giờ cố đoán mật khẩu của người khác

so many times that it locked their account?

nhiều lần đến nỗi mà tài khoản của họ bị khóa?

Mmm.

Mmmm.

Have you ever had a nagging feeling that one day

Bạn đã bao giờ có cảm giác dai dẳng một ngày

you will be discovered as a fraud?

bạn sẽ bị phát hiện là kẻ gian lận?

Yes, it's safe here.

Vâng, ở đây chúng ta được an toàn.

Have you ever hoped that there was some ability

Bạn có bao giờ hi vọng rằng vài tài lẻ nào đó

you hadn't discovered yet

mà bạn chưa khám phá ra

that you were just naturally great at?

nhưng lại bẩm sinh giỏi sẵn chưa?

Mmm.

Mmmm.

Have you ever broken something in real life,

Bạn đã bao giờ phá hỏng chuyện trong đời,

and then found yourself looking

rồi lại cố

for an "undo" button in real life?

đi tìm nút lùi lại thời gian?

Have you ever misplaced your TED badge

Liệu bạn đã để thất lạc huy hiệu TED

and then immediately started imagining

và lập tức suy diễn

what a three-day Vancouver vacation might look like?

không biết một kì nghỉ 3 ngày tại Vancouver sẽ như thế nào?

Have you ever marveled

Bạn đã từng ngạc nhiên

at how someone you thought was so ordinary

trước cách một người bạn nghĩ quá đỗi tầm thường

could suddenly become so beautiful?

lại thình lình trở nên cực xinh đẹp?

Have you ever stared at your phone

Bạn có bao giờ tập trung vào màn hình điện thoại,

smiling like an idiot while texting with someone?

mỉm cười như đứa ngốc khi đang nhắn tin với ai đó?

Have you ever subsequently texted that person

Sau đó nhắn cho người ấy

the phrase "I'm staring at the phone

bảo: "Anh/Em đang nhìn chằm chằm vào điện thoại

smiling like an idiot"?

cười như một đứa ngốc vậy"?

Have you ever been tempted to,

Liệu bạn đã bao giờ bị quyến rũ,

and then gave in to the temptation,

sau đó bị cám dỗ,

of looking through someone else's phone?

rồi nghía vào điện thoại người khác?

Have you ever had a conversation with yourself

Bạn đã bao giờ trò chuyện với bản thân

and then suddenly realized

và bất chợt nhận ra

you're a real asshole to yourself?

bạn thực sự tồi tệ với bản thân mình?

(Laughter)

(Cười)

Has your phone ever run out of battery

Có bao giờ điện thoại bạn hết pin

in the middle of an argument,

giữa lúc tranh cãi dầu sôi lửa bỏng,

and it sort of felt like the phone

và điều đó làm bạn thấy rằng điện thoại

was breaking up with both of you?

đang chia rẽ hai người?

Have you ever thought

Bạn có bao giờ nghĩ rằng

that working on an issue between you was futile

giải quyết một vấn đề giữa hai người là vô ích

because it should just be easier than this,

bởi đáng ra nó phải dễ hơn nhiều,

or this is supposed to happen just naturally?

hay điều đó chỉ đơn thuần thuận theo thiên lý?

Have you ever realized that very little, in the long run,

Bạn có bao giờ nghĩ rằng chỉ chút xíu thôi, lâu dài về sau,

just happens naturally?

đúng thực là xảy ra một cách tự nhiên?

Have you ever woken up blissfully

Có bao giờ bạn thức dậy tràn trề sức sống

and suddenly been flooded by the awful remembrance

rồi bị nhồi bởi cái kí ức tồi tệ

that someone had left you?

là có ai đó vừa bỏ bạn đi?

Have you ever lost the ability to imagine a future

Có bao giờ bạn mất đi khả năng tưởng tượng một tương lai

without a person

thiếu đi một người

that no longer was in your life?

mà không còn tồn tại trong cuộc sống của bạn nữa?

Have you ever looked back on that event

Bạn có bao giờ nhìn lại một sự kiện

with the sad smile of autumn

với nụ cười buồn lãng mạn cuối thu

and the realization that futures will happen

kèm theo nhận thức rằng đời vẫn cứ trôi

regardless?

bất kể thế nào đi nữa?

Congratulations.

Xin chúc mừng.

You have now completed the test.

Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra.

You are all human.

Tất cả đều đạt chuẩn con người.

(Applause)

(Vỗ tay).

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp