• majority /məˈdʒɒr.ə.ti/
  phần lớn, phần đông, đa số
  danh từ
 • president /ˈprez.ɪ.dənt/
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tổng thống
  danh từ
 • vote /vəʊt/
  bỏ phiếu, bầu cử
  nội động từ
 • believe /bɪˈliːv/
  cho rằng, nghĩ rằng
  động từ
 • office /ˈɒf.ɪs/
  chức vụ
  danh từ
 • rig /rɪɡ/
  lừa đảo, gian lận
  ngoại động từ
 • successor /səkˈses.ər/
  người nối nghiệp; người nối ngôi; người thừa tự
  danh từ
 • critic /ˈkrɪt.ɪk/
  người chỉ trích
  danh từ
 • election /iˈlek.ʃən/
  sự bầu cử; cuộc tuyển cử
  danh từ
 • opposition /ˌɒp.əˈzɪʃ.ən/
  sự đối lập, sự đối nhau
  danh từ
 • hopeful /ˈhəʊp.fəl/
  hy vọng, đầy hy vọng
  tính từ
 • predict /prɪˈdɪkt/
  nói trước; đoán trước, dự đoán
  ngoại động từ

Angolans Vote in Historic Election

President Jose Eduardo dos Santos is the only leader

Tổng thống Jose Eduardo dos Santos là nhà lãnh đạo duy nhất

that the majority of the 22 million people who live in Angola President Jose Eduardo dos Santos is the only leader

mà phần lớn trong số 22 triệu người sống ở Angola Tổng thống Jose Eduardo dos Santos là nhà lãnh đạo duy nhất

that the majority of the 22 million people who live in Angola

mà phần lớn trong số 22 triệu người sống ở Angola

have ever known.

đã từng biết đến.

He will soon leave office after 38 years in power.

Ông ta sẽ sớm rời nhiệm sở sau 38 năm cầm quyền.

Many Angolans are preparing to vote for the first time.

Nhiều người Angola đang chuẩn bị bỏ phiếu lần đầu tiên.

Almost all of those who have marked ballots in the past

Hầu như tất cả những người đã đánh dấu lá phiếu trong quá khứ

have never seen one without Santos’ name on it.

không bao giờ thấy một phiếu mà không có tên của Santos trên đó.

Ana Maria Espirito Santos Monteiro is 60 years old.

Ana Maria Espirito Santos Monteiro 60 tuổi.

She has never voted because she did not believe

Cô chưa bao giờ bỏ phiếu vì cô không tin

there was a reason to do so.

có lý do để làm như vậy.

That is because dos Santos has often been accused of rigging elections.

Đó là vì dos Santos thường bị cáo buộc gian lận các cuộc bầu cử.

Monteiro told VOA that she is going to vote for the first time Wednesday

Monteiro nói với đài VOA rằng cô sẽ bỏ phiếu lần đầu tiên vào Thứ Tư

because she does not believe rigging will be widespread in the next election.

vì cô không cho rằng việc gian lận sẽ được phổ biến rộng rãi trong cuộc bầu cử tiếp theo.

She says she hopes it will be transparent and fair.

Bà nói bà hy vọng nó sẽ minh bạch và công bằng.

Monteiro supports the CASA-CE opposition party.

Monteiro ủng hộ đảng đối lập của CASA-CE.

It was formed in 2012 and controls eight seats in parliament.

Nó được thành lập vào năm 2012 và kiểm soát tám ghế trong quốc hội.

CASA-CE faces strong competition from the MPLA,

CASA-CE phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ MPLA,

which has ruled the country since 1975.

Đảng đã cai trị đất nước này từ năm 1975.

The party has nominated foreign minister Joao Lourenco

Đảng đã đề cử Bộ trưởng Ngoại giao Joao Lourenco

to be Dos Santos’ successor.

trở thành người kế nhiệm ông Dos Santos.

But many younger voters are unhappy with the MPLA.

Nhưng nhiều cử tri trẻ tuổi lại không hài lòng với MPLA.

They blame the party for the country’s economic inequality.

Họ đổ lỗi cho đảng vì sự bất bình đẳng về kinh tế của đất nước.

Louis Gabriel is a 27-year-old student.

Louis Gabriel là một sinh viên 27 tuổi.

He said he cannot find a job.

Anh nói anh không thể tìm được việc làm.

“I think this year will be different because Dos Santos is not running,” he said.

"Tôi nghĩ năm nay sẽ khác vì Dos Santos không điều hành nữa," anh nói.

But not all first-time voters want change.

Nhưng không phải cử tri lần đầu nào cũng muốn thay đổi.

Gaspar Domingos said he is staying with the MPLA.

Gaspar Domingos cho biết ông sẽ về phe với MPLA.

“I am very expectant because I believe that the MPLA is the big family,

"Tôi rất mong đợi vì tôi tin rằng MPLA là gia đình lớn,

is the first community,” he said.

là cộng đồng đầu tiên", ông nói.

Critics of Dos Santos do not think there will be much change.

Những người chỉ trích Dos Santos không nghĩ rằng sẽ có nhiều thay đổi.

They say the ruling party has intimidated voters.

Họ nói rằng đảng cầm quyền đã đe dọa cử tri.

Rafael Marques is a reporter and critic of Dos Santos.

Rafael Marques là một phóng viên và nhà phê bình của Dos Santos.

He believes Angolans already know what the results of the election will be.

Ông tin rằng người dân Angola đã biết kết quả của cuộc bầu cử.

“The question is whether the MPLA will try to understand how disaffected,

Ông nói: "Câu hỏi đặt ra là liệu MPLA sẽ cố gắng hiểu sự bất mãn,

how unhappy the population is

sự không hài lòng của dân chúng

and give more space to the opposition,” he said.

và tạo ra nhiều khoảng trống cho phe đối lập", ông nói.

Opposition leaders are hopeful,

Các nhà lãnh đạo phe đối lập đang hy vọng,

but polls predict an MPLA win.

nhưng cuộc thăm dò ý kiến ​​dự đoán một chiến thắng của MPLA.

I'm John Russell.

Tôi là John Russell.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp