• conceptual /kənˈsep.tʃu.əl/
  thuộc quan niệm, thuộc nhận thức
  tính từ
 • creative /kriˈeɪ.tɪv/
  sáng tạo
  tính từ
 • regardless /rɪˈɡɑːd.ləs/
  không kể, không đếm xỉa tới, không chú ý tới; bất chấp
  tính từ
 • format /ˈfɔː.mæt/
  khổ (sách, giấy, bìa...)
  danh từ
 • diameter /daɪˈæm.ɪ.tər/
  (toán học) đường kính
  danh từ
 • blossom /ˈblɒs.əm/
  hoa (của cây ăn quả)
  danh từ
 • depiction /dɪˈpɪk.ʃən/
  thuật vẽ, hoạ
  danh từ
 • slavery /ˈsleɪ.vər.i/
  cảnh nô lệ; sự nô lệ
  danh từ
 • global /ˈɡləʊ.bəl/
  toàn cầu
  tính từ
 • universalize /ju:ni'və:səlaiz/
  làm cho ai cũng biết, làm cho ai cũng có; làm thành phổ thông, làm thành phổ biến, phổ cập
  ngoại động từ
 • encourage /ɪnˈkʌr.ɪdʒ/
  khuyến khích, cổ vũ, động viên
  ngoại động từ
 • installation /ˌɪn.stəˈleɪ.ʃən/
  sự đặt (hệ thống máy móc, hệ thống sưởi...); sự đặt (ai) vào (nơi nào, tình trạng nào...)
  danh từ
 • phenomenon /fəˈnɒm.ɪ.nən/
  hiện tượng
  danh từ, số nhiều p
 • authenticity /ˌɔː.θenˈtɪs.ə.ti/
  tính đúng thật, tính xác thật
  danh từ
 • origin /ˈɒr.ɪ.dʒɪn/
  gốc, nguồn gốc, căn nguyên, khởi nguyên
  danh từ
 • debatable /dɪˈbeɪ.tə.bəl/
  có thể tranh luận, có thể thảo luận, có thể bàn cãi
  tính từ
 • trigger /ˈtrɪɡ.ər/
  cò súng
  danh từ
 • bronze /brɒnz/
  đồng thiếc
  danh từ
 • violent /ˈvaɪə.lənt/
  hung tợn, hung bạo
  tính từ
 • thoughtful /ˈθɔːt.fəl/
  thâm trầm, sâu sắc
  tính từ
 • opportunity /ˌɒp.əˈtʃuː.nə.ti/
  cơ hội, thời cơ
  danh từ

An artist's unflinching look at racial violence

As a conceptual artist,

Là một nghệ sĩ phác họa ý tưởng,

I'm constantly looking for creative ways to spark challenging conversations.

Tôi thường tìm kiếm những cách mới lạ để tiếp cận các chủ đề nhạy cảm.

I do this though painting, sculpture, video and performance.

Tôi làm ở các lãnh vực như hội họa, điêu khắc, làm phim và trình diễn.

But regardless of the format,

Nhưng bất kể ở lĩnh vực nào,

two of my favorite materials are history and dialogue.

2 chất liệu ưa thích của tôi là lịch sử và đối thoại.

In 2007, I created "Lotus,"

Vào năm 2007, tôi làm ra "Lotus,"

a seven-and-a-half-foot diameter,

có đường kính 7.5 feet ( ~2,4 m),

600-pound glass depiction of a lotus blossom.

khối kính hình hoa sen nở nặng 600 pound (270 kg).

In Buddhism, the lotus is a symbol for transcendence

Trong Phật giáo, hoa sen là biểu tượng của sự siêu việt

and for purity of mind and spirit.

và sự thanh tịnh trong tâm trí.

But a closer look at this lotus

Nhưng khi nhìn kỹ hơn bông sen này

reveals each petal to be the cross-section of a slave ship.

sẽ thấy xen lẫn ở từng cánh hoa hình ảnh con tàu nô lệ

This iconic diagram was taken from a British slaving manual

Biểu tượng này được lấy cảm hứng từ tập sách về nô lệ ở Anh,

and later used by abolitionists to show the atrocities of slavery.

sau này được các nhà bãi nô dùng để vạch trần sự tàn ác của thời nô lệ.

In America, we don't like to talk about slavery,

Ở Mỹ, ta không thích nói về nô lệ,

nor do we look at it as a global industry.

cũng như khi xem xét nó dưới khía cạnh một ngành công nghiệp toàn cầu.

But by using this Buddhist symbol,

Nhưng qua việc sử dụng biểu tượng Phật giáo,

I hope to universalize and transcend

Tôi hy vọng có thể phổ cập và siêu việt hóa

the history and trauma of black America

lịch sử đau thương của người Mỹ đen

and encourage discussions about our shared past.

và khuyến khích bàn luận về quá khứ chung của ta.

To create "Lotus," we carved over 6,000 figures.

Để làm ra "Lotus," chúng tôi tạo hình hơn 6000 họa tiết nhỏ.

And this later led to a commission by the City of New York

Sau đó, chúng tôi nhận được đơn đặt hàng của thành phố New York

to create a 28-foot version in steel

làm một bản bằng thép cao 28 ft (8,5m)

as a permanent installation at the Eagle Academy for Young Men,

một kết cấu bền vững lâu dài tại Học viện Eagle cho Young Men,

a school for black and latino students,

ngôi trường dành cho sinh viên gốc Phi và Mỹ Latinh,

the two groups most affected by this history.

hai nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi lịch sử này.

The same two groups are very affected by a more recent phenomenon,

Hai nhóm này đang bị ảnh hưởng lớn bởi một hiện tượng gần đây,

but let me digress.

cho phép tôi không nói ra.

I've been collecting wooden African figures

Tôi đang sưu tầm các cổ vật gỗ gốc Châu Phi

from tourist shops and flea markets around the world.

từ các cửa hàng bán đồ lưu niệm và "chợ trời" trên khắp thế giới.

The authenticity and origin of them is completely debatable,

Độ xác thật và gốc gác của chúng còn rất nhiều tranh cãi,

but people believe these to be imbued with power,

nhưng nhiều người khẳng định những thứ này gắn liền với quyền lực,

or even magic.

hay thậm chí là ma thuật.

Only recently have I figured out how to use this in my own work.

Chỉ mới gần đây, tôi tìm ra cách ứng dụng chúng vào công việc của mình.

(Gun shots)

(Tiếng súng nổ)

Since 2012, the world has witnessed the killings of Trayvon Martin,

Từ 2012, thế giới chứng kiến các vụ giết người: Trayvon Martin,

Michael Brown, Eric Garner, Sandra Bland, Tamir Rice

Michael Brown, Eric Garner, Sandra Bland, Tamir Rice

and literally countless other unarmed black citizens

và vô số các người dân da đen không được vũ trang

at the hands of the police,

bởi chính tay cảnh sát,

who frequently walk away with no punishment at all.

Rice những người tự do đi khắp nơi mà không hề bị một hình phạt nào.

In consideration of these victims

Khi tưởng nhớ các nạn nhân này

and the several times that even I,

và đã không ít lần tôi,

a law-abiding, Ivy League professor,

một công dân tuân thủ luật pháp, giáo sư tại Ivy League

have been targeted and harassed at gunpoint by the police.

bị theo dõi và quấy rầy bởi nòng súng của mấy ông cảnh sát.

I created this body of work simply entitled "BAM."

Tôi làm ra hình tương này gọi đơn giản là "BAM."

It was important to erase the identity of each of these figures,

Quan trọng là phải xóa dấu hiệu nhận biết của các nhân vật mới này

to make them all look the same and easier to disregard.

làm chúng trông giống như nhau, và dễ dàng bị bỏ qua.

To do this, I dip them in a thick, brown wax

Để làm điều này, tôi làm ra chúng bằng thứ sáp màu nâu và rất dày

before taking them to a shooting range

trước khi đặt lên những bia tập bắn

where I re-sculpted them using bullets.

nơi tôi tạc lại chúng bằng đạn.

And it was fun,

Nó rất thú vị,

playing with big guns and high-speed video cameras.

giải trí với những khẩu súng và máy quay tốc độ cao.

But my reverence for these figures kept me from actually pulling the trigger,

Nhưng sự tôn trọng dành cho các biểu tượng này khiến tôi không thể bóp cò,

somehow feeling as if I would be shooting myself.

cảm giác như thể tôi đang bắn chính mình.

Finally, my cameraman, Raul, fired the shots.

Rốt cuộc, người quay phim đi cùng tôi, Raul, bắn những phát súng đó.

I then took the fragments of these

Sau đó, tôi thu lượm các mảnh vụn

and created molds, and cast them first in wax,

tạo hình bằng đất rồi đúc chúng đầu tiên bằng sáp

and finally in bronze like the image you see here,

và cuối cùng bằng đồng giống như hình ảnh các bạn đang thấy,

which bears the marks of its violent creation

which bears the marks of its violent creation

like battle wounds or scars.

vốn hàm chứa các dấu vết của một quá trình bạo lực giống như vết thương hoặc sẹo.

When I showed this work recently in Miami,

Gần đây, khi tôi giới thiệu công trình này ở Miami,

a woman told me she felt every gun shot to her soul.

một quý bà nói với tôi rằng bà cảm nhận từng phát súng bắn vào tâm hồn bà

But she also felt that these artworks

Bà ấy cũng cảm thấy rằng những tác phẩm nghệ thuật này

memorialized the victims of these killings

gợi nhớ các nạn nhân của những vụ giết chóc

as well as other victims of racial violence throughout US history.

trên cũng như các nhân khác của bạo lực chủng tộc trong suốt lịch sử Hoa Kỳ.

But "Lotus" and "BAM" are larger than just US history.

Nhưng "Lotus" và "BAM" còn hơn cả lịch sử Hoa Kỳ.

While showing in Berlin last year,

Trong khi trưng bày tại Berlin năm ngoái,

a philosophy student asked me what prompted these recent killings.

một sinh viên ngành triết hỏi tôi cái gì đã gợi nhớ những vụ giết chóc gần đây.

I showed him a photo of a lynching postcard

Tôi cho cậu ấy xem bức ảnh về cảnh treo cổ trên bưu thiếp

from the early 1900s

từ những năm đầu thế kỷ XX

and reminded him that these killings have been going on for over 500 years.

và nhắc cậu ta rằng kiểu hành hình này đã kéo dài hơn 500 năm.

But it's only through questions like his

Nhờ những câu hỏi như của cậu sinh viên nọ

and more thoughtful dialogue about history and race

và các cuộc đàm luận sắc sắc về lịch sử và sắc tộc

can we evolve as individuals and society.

chúng ta mới có thể đạt những tiến bộ trên phương diện cá nhân và xã hội.

I hope my artwork creates a safe space

Tôi mong công trình nghệ thuật của mình mang lại một không gian an toàn

for this type of honest exchange

cho kiểu trao đổi chân thật này

and an opportunity for people to engage one another

và một cơ hội cho mọi người được tiếp xúc với nhau

in real and necessary conversation.

trong cuộc trò chuyện thật sự và cần thiết.

Thank you.

Cảm ơn mọi người.

(Applause)

(Vỗ tay)

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp