• advanced /ədˈvɑːnst/
  tiên tiến, tiến bộ, cấp tiến
  tính từ
 • double /ˈdʌb.əl/
  đôi, hai, kép
  tính từ
 • success /səkˈses/
  sự thành công, sự thắng lợi
  danh từ
 • aircraft /ˈeə.krɑːft/
  máy bay, tàu bay
  danh từ, số nhiều k
 • evident /ˈev.ɪ.dənt/
  hiển nhiên, rõ rệt
  tính từ
 • technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/
  kỹ thuật; kỹ thuật học
  danh từ
 • capacity /kəˈpæs.ə.ti/
  sức chứa, chứa đựng, dung tích
  danh từ
 • primary /ˈpraɪ.mər.i/
  nguyên thuỷ, đầu, đầu tiên
  tính từ
 • reduction /rɪˈdʌk.ʃən/
  sự thu nhỏ, sự giảm bớt
  danh từ
 • regular /ˈreɡ.jə.lər/
  đều đều, không thay đổi; thường lệ
  tính từ

Airbus A380: World’s Largest and Most Advanced Airliner [Part 1]

Airbus A380: Máy bay dân dụng lớn và tân tiến nhất thế giới [Phần 1]

*Airbus A380: World’s Largest and Most Advanced Airliner*

*Airbus A380: Máy bay dân dụng lớn và tiên tiến nhất thế giới*

The largest airliner in the world, the A380 is a double-deck, widebody airliner from the house of Airbus.

Chiếc máy bay dân dụng lớn nhất thế giới, chiếc A380 là một máy bay dân dụng thân rộng, hai tầng của hãng Airbus.

Its success is attributed to cutting edge technology and innovation

Thành công của nó nằm ở công nghệ và những cải tiến trong việc cắt mép

which is evident from the fact that more than 380 applications filed for various technology patents

điều mà ta có thể nhận ra từ sự thật rằng hơn 380 sáng chế được công nhận

that went into making the world’s most advanced aircraft.

đã tham gia vào việc tạo nên phi cơ tân tiến nhất thế giới này.

The engineers of Airbus had been secretly working on developing an ultra-high-capacity airliner since 1988

Các kỹ sư của Airbus đã bí mật nghiên cứu phát triển một máy bay dân dụng với sức chứa siêu lớn từ năm 1988

but the project for A380 was formally announced in 1990.

nhưng dự án A380 chỉ được chính thức công bố vào năm 1990.

The primary focus of the company was a 15% reduction in operating costs.

Mục tiêu căn bản của công ty là giảm 15% chi phí vận hành.

Dubbed by the media as the Gentle Giant, the A380 is now not only in regular service

Được truyền thông gọi là Kẻ khổng lồ Hoà nhã, chiếc A380 hiện nay không chỉ đang được sử dụng thường xuyên

but has become extremely popular with airlines as well as passengers.

mà nó còn trở nên cực kỳ phổ biến với các hãng hàng không cũng như hành khách.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp