• schedule /'s∫edju:l/
  ghi thành bảng giờ giấc, dự định vào bảng giờ giấc
  ngoại động từ
 • speaker /'spi:kə[r]/
  người nói, người diễn thuyết
  danh từ
 • accent /'æksent/ /'æksənt/
  giọng
  danh từ
 • excited /ik'saitid/
  bị kích thích, bị kích động; sôi nổi
  tính từ
 • probably /'prɒbəbli/
  có thể, có khả nănh
 • the /ðə/
  cái, con, người...
  mạo từ
 • on /ɒn/
  dựa trên, dựa vào
  danh từ
 • want /wɒnt/
  sự thiếu, sự không có, sự khuyết
  danh từ
 • harry /'hæri/
  phiền nhiễu, làm phiền, quấy rầy
  ngoại động từ

A royal master class in interviewing techniques

Britain's Prince Harry has taken on the role of radio presenter,

Hoàng tử Vương quốc NAh Harry đã nhận nhiệm vụ làm một người dẫn radio,

showing his skill at putting his guest at ease.

cho thấy kỹ năng của mình trong việc làm các khách mời cảm thấy thoải mái.

The interview, conducted in September, is scheduled to be run on December the 27th

Cuộc phỏng vấn, được thực hiện vào tháng 9, đã được đặt lịch để lên sóng vào 27/12

on BBC Radio Four's Today Programme, which Harry is guest editing.

Trên Chương trình Hôm nay của BBC Radio 4, chương trình Harry làm biên tập khách mời.

Obama: "Do I have to speak faster? Because I'm a slow speaker."

Obama: "Tôi có cần nói nhanh hơn không? Vì tôi là người nói chậm mà."

Harry: "No, not at all." Obama: "Do I have to speak faster? Because I'm a slow speaker."

Harry: "Không, không cần đâu." Obama: "Tôi có cần nói nhanh hơn không? Vì tôi là người nói chậm mà."

Harry: "No, not at all."

Harry: "Không, không cần đâu."

Obama: "Ok. Do I need the British accent?"

Obama: "Được rồi. Tôi có cần nói với ngữ điệu Anh không?"

Harry: "But If you start using long pauses between the answers, you're probably going to get the face."

Harry: "Nhưng nếu ngài dừng lại lâu giữa các câu hỏi, có lẽ người ta sẽ tỏ thái độ."

Obama: "Let me see the face."

Obama: "Cho tôi thấy thái độ đi."

Obama: I don't want to see that face."

Obama: Tôi không muốn thấy nó đâu."

Harry: "You're excited about this and I'm nervous about it, that's what's quite funny."

Harry: "Ngài rất hứng thú với việc này còn tôi thì đang lo lắng về nó, điều này thật buồn cười."

Obama: "It is fun. I will interview you if you want."

Obama: "Thú vị mà. Tôi sẽ phỏng vấn cậu nếu cậu muốn."

Harry: "No, no, let's keep it this way, I much prefer that."

Harry: "Không, không, cứ như thế này đi. TÔi thích thế này hơn."

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp