• security /sɪˈkjʊə.rə.ti/
  sự bảo đảm, vật bảo đảm
  danh từ
 • layer /ˈleɪ.ər/
  lớp
  danh từ
 • potentially /pəˈten.ʃəl.i/
  có nguy cơ, tiềm tàng, có khả năng
 • infect /ɪnˈfekt/
  nhiễm, làm nhiễm độc, làm nhiễm trùng
  ngoại động từ
 • homeland /ˈhəʊm.lænd/
  quê hương, tổ quốc, xứ sở
  danh từ
 • install /ɪnˈstɔːl/
  đặt (hệ thống máy móc, hệ thống sưởi...); đặt (ai) vào (nơi nào, tình trạng nào...)
  ngoại động từ
 • attacker /əˈtæk.ər/
  kẻ tấn công, công kích
  danh từ
 • version /ˈvɜː.ʃən/
  bản
  danh từ
 • handshake /ˈhænd.ʃeɪk/
  cái bắt tay
  danh từ
 • user /ˈjuː.zər/
  người dùng, người hay dùng
  danh từ

A major wi-fi security flaw could allow hackers to intercept encrypted data

Hackers have cracked the security layer that protects Wi-Fi networks,

Hacker đã phá các lớp bảo vệ an ninh bảo vệ mạng lưới Wi-fi,

potentially allowing them to intercept encrypted data or infect websites with malware.

điều có thể cho phép chúng chặn những dữ liệu được mã hoá hay làm nhiễm độc các trang web bằng phần mềm độc hại.

Cyber security researchers in Belgium say the attack works by using a a so-called "four-way handshake"

Các nhà nghiên cứu an ninh mạng ở Bỉ nói rằng các vụ tấn công được thực hiện bằng việc sử dụng cái gọi là "bắt tay bốn chiều"

starting from when a user puts in the correct Wi-fi password.

bắt đầu từ lúc người dùng nhập mật khẩu đúng.

The U.S. Department of Homeland Security has recommended installing vendor updates on affected products,

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ khuyến cáo nên cài đặt những bản cập nhật được cung cấp trên những sản phẩm bị ảnh hưởng,

such as routers provided by Cisco Systems or Juniper Networks.

như là bộ định tuyến cung cấp bởi Cisco Systems hay Juniper Networks.

Any device connected to a Wi-Fi network could be affected,

bất cứ thiết bị nào được kết nối với mạng Wi-Fi đều có thể bị ảnh hưởng,

but it only works if the attacker is within range of a victim.

nhưng nó chỉ được thực hiện nếu kẻ tấn công ở trong cùng phạm vi với người bị hại.

But the researchers say it could be “catastrophic” to a certain version of Linux and devices running Android 6.0 and above.

Nhưng các nhà nghiên cứu nói rằng nó có thể sẽ là thảm hoạ với một phiên bản nhất định của Linux và những thiết bị chạy hệ điều hành Android 6.0 trở lên

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp