• decide /dɪˈsaɪd/
  quyết định
  động từ
 • character /ˈkær.ək.tər/
  ký tự
  danh từ
 • frustration /frʌsˈtreɪ.ʃən/
  sự làm thất bại, sự làm hỏng
  danh từ
 • available /əˈveɪ.lə.bəl/
  sẵn có để dùng, sẵn sàng để dùng, có thể dùng được
  tính từ
 • additional /əˈdɪʃ.ən.əl/
  thêm vào, phụ vào, tăng thêm
  tính từ
 • major /ˈmeɪ.dʒər/
  lớn (hơn), nhiều (hơn), trọng đại, chủ yếu
  tính từ
 • research /rɪˈsɜːtʃ/
  sự nghiên cứu
  danh từ

Twitter tests doubling up its character limit

Twitter thử nghiệm tăng gấp đôi giới hạn kí tự

Twitter has decided to give its users more space to say what they feel.

Twitter đã quyết định trao cho người dùng nhiều khoảng trống hơn để bày tỏ cảm nghĩ của họ.

The firm says it’s doubling its limit on tweets to 280 characters

Công ty này nói rằng họ sẽ tăng gấp đôi số ký tự ở các tweet lên 280 kí tự

because research suggests the 140-limit is a “major source of frustration.”

vì một nghiên cứu đã chỉ ra rằng giới hạn 140 kí tự là “nguồn cơn của nỗi thất vọng.”

For now the additional characters will only be available for a small number of Twitter’s 328-million users.

Đến nay, số ký tự tăng thêm mới chỉ được áp dụng với một số lượng nhỏ khoảng 328 triệu người dùng Twitter.

It’s not known yet whether the US President Donald Trump,

Chúng ta vẫn chưa biết được liệu tổng thống Mỹ Donald Trump,

arguably the world’s most well known Tweeter, is among the test group.

người có lẽ là người sử dụng twitter nổi tiếng nhất thế giới có nằm tỏng nhóm thử nghiệm hay không.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp