Danh sách từ vựng của video hiện đang trống...

3 Rules to Spark Learning

I teach chemistry.

Tôi dạy hóa.

(Explosion)

(Tiếng nổ)

All right, all right.

Được rồi, được rồi.

So more than just explosions,

Không chỉ những thí nghiệm nổ

chemistry is everywhere.

hóa học ở khắp mọi nơi.

Have you ever found yourself at a restaurant spacing out

Bạn đã bao giờ ở trong một nhà hàng và mơ màng

just doing this over and over?

và làm như thế này liên tục không?

Some people nodding yes.

Một vài người gật đầu.

Recently, I showed this to my students,

Gần đây, tôi làm thế này trước mặt học sinh

and I just asked them to try and explain why it happened.

và bảo học sinh của tôi thử làm và hỏi chúng vì sao lại có hiện tượng này xảy ra

The questions and conversations that followed

Những câu hỏi và bàn luận chủ đề này

were fascinating.

thực sự rất thú vị

Check out this video that Maddie

Cùng xem video

from my period three class sent me that evening.

Maddie, một học sinh của tôi đã gửi cho tôi ngay tối hôm đó.

(Clang) (Laughs)

(Tiếng vang) (Cười)

Now obviously, as Maddie's chemistry teacher,

Rõ ràng khi là một giáo viên hóa học của Maddie,

I love that she went home and continued to geek out

Tôi thực sự hạnh phúc khi cô ấy về nhà và say mê tìm tòi

about this kind of ridiculous demonstration

về thí nghiệm kì cục

that we did in class.

mà chúng tôi thực hiện trên lớp

But what fascinated me more is that Maddie's curiosity

Nhưng điều tôi thấy thích thú hơn cả là chính sự tò mò của Maddie

took her to a new level.

đã đưa cô ấy lên trình độ mới

If you look inside that beaker,

Nếu bạn nhìn vào trong cái chén đó,

you might see a candle.

bạn sẽ thấy một cái nến.

Maddie's using temperature to extend this phenomenon

Maddie dùng nhiệt để kéo dài hiện tượng này

to a new scenario.

lâu hơn

You know, questions and curiosity like Maddie's

Bạn biết đấy, những câu hỏi và trí tò mò được đặt ra như Maddie

are magnets that draw us towards our teachers,

chính là nam châm cuốn chúng ta vào với giáo viên,

and they transcend all technology

và giúp vượt qua mọi thứ công nghệ

or buzzwords in education.

hoặc những từ thông dụng trong giáo dục.

But if we place these technologies before student inquiry,

Nhưng nếu như chúng ta áp đặt công nghệ trước khi học sinh đặt câu hỏi

we can be robbing ourselves

có thể chính chúng ta đang cướp đi

of our greatest tool as teachers: our students' questions.

việc làm giáo viên của chính mình bằng cách: hạn chế câu hỏi của sinh viên

For example, flipping a boring lecture from the classroom

Ví dụ, thay vì một bài giảng nhàm chán ở lớp

to the screen of a mobile device

thì sẽ là trên màn hình hoặc thiết bị di động

might save instructional time,

sẽ tiết kiệm được thời gian hướng dẫn,

but if it is the focus of our students' experience,

nhưng nếu tập trung vào trải nghiệm của sinh viên,

it's the same dehumanizing chatter

thì giống như nói chuyện nhảm

just wrapped up in fancy clothing.

về việc mặc đồ mình yêu thích

But if instead we have the guts

Nhưng nếu như thay về chúng ta có dũng khí

to confuse our students, perplex them,

làm sinh viên bối rối và lúng túng

and evoke real questions,

và đưa ra những câu hỏi thực sự

through those questions, we as teachers have information

Thông qua những câu hỏi đó, những giáo viên có thông tin

that we can use to tailor robust

để có thể điều chỉnh nhiều hơn

and informed methods of blended instruction.

và đưa ra các phương pháp hướng dẫn

So, 21st-century lingo jargon mumbo jumbo aside,

Bỏ qua tiếng lóng, biệt ngữ ở thế kỉ 21 này,

the truth is, I've been teaching for 13 years now,

sự thật là, Tôi đã đi dạy được 13 năm rồi

and it took a life-threatening situation

đã có một thời gian khổ cực

to snap me out of 10 years of pseudo-teaching

mới giúp tôi thoát khỏi 10 năm giả dạy

and help me realize that student questions

và giúp tôi nhận ra nhữg câu hỏi của sinh viên

are the seeds of real learning,

chính là hạt giống của việc học thật sự

not some scripted curriculum

chứ không phải giáo trình in sẵn

that gave them tidbits of random information.

chỉ đưa ra cho sinh viên một mảng thông tin nhỏ.

In May of 2010, at 35 years old,

Tháng 5 năm 2010, khi 35 tuổi

with a two-year-old at home and my second child on the way,

2 năm ở nhà cùng đứa con thứ 2 của tôi

I was diagnosed with a large aneurysm

tôi được chẩn đoán phình mạch,

at the base of my thoracic aorta.

động mạch chủ ở ngực

This led to open-heart surgery. This is the actual real email

Dẫn đến việc tôi phải phẫu thuật tim. Đây là email thật

from my doctor right there.

tôi nhận được từ bác sĩ của tôi.

Now, when I got this, I was -- press Caps Lock --

Bây giờ khi tôi có nó,

absolutely freaked out, okay?

tôi đã rất hoảng sợ.

But I found surprising moments of comfort

Nhưng tôi nhận ra khoảnh khắc không ngờ

in the confidence that my surgeon embodied.

đó là thoải mái khi thấy sự tự tin bác sĩ phẫu thuật đem đến

Where did this guy get this confidence, the audacity of it?

Nhờ đâu ông ta có sự tự tin, sự gan dạ trong đó?

So when I asked him, he told me three things.

Khi tôi hỏi bác sĩ, ông ấy nói với tôi 3 điều.

He said first, his curiosity drove him

Ông nói rằng, đầu tiên chính là sự tò mò đã dẫn lối

to ask hard questions about the procedure,

để hỏi những câu hỏi khó liên quan đến quá trình

about what worked and what didn't work.

hỏi xem việc gì có tác dụng, việc gì không

Second, he embraced, and didn't fear,

Thứ hai, ông không sợ sệt mà tự gắn mình

the messy process of trial and error,

vào quá trình ngổn ngang những lần thử nghiệm và không thành công

the inevitable process of trial and error.

quá trình không thể tránh khỏi những thử nghiệm và sai phạm

And third, through intense reflection,

Và thứ ba, thông qua việc phản ánh cường độ cao

he gathered the information that he needed

ông thu thập những thông tin cần thiết

to design and revise the procedure,

để thiết kế và xem lại quá trình

and then, with a steady hand, he saved my life.

sau đó, với đôi bàn tay chắc chắn, ông đã cứu đời tôi

Now I absorbed a lot from these words of wisdom,

Bây giờ, tôi đã ngấm nhiều thứ từ ông,

and before I went back into the classroom that fall,

và trước khi tôi quay trở lại dạy học và thất bại,

I wrote down three rules of my own

Tôi viết nên 3 quy tắc của riêng mình

that I bring to my lesson planning still today.

đưa vào từng bài giảng của mình ngày hôm nay

Rule number one: Curiosity comes first.

Quy tắc thứ nhất: Tò mò tiên quyết.

Questions can be windows to great instruction,

Các câu hỏi có thể là cánh cửa cho việc dạy thành công

but not the other way around.

chứ không đi lòng vòng

Rule number two: Embrace the mess.

Quy tắc 2: Đối mặt với khó khăn

We're all teachers. We know learning is ugly.

Chúng ta là giáo viên. Chúng ta biết học hành thật vất vả.

And just because the scientific method is allocated

Và vì phương pháp khoa học

to page five of section 1.2 of chapter one

được phân chia theo trang 5 của bài 1.2, chương 1

of the one that we all skip, okay,

của cuốn mà chúng ta thường bỏ qua

trial and error can still be an informal part

thử nghiệm và thất bại là một phần không nghiêm trọng

of what we do every single day

mà chúng ta vẫn làm hàng ngày

at Sacred Heart Cathedral in room 206.

ở nhà thờ Sacred Heart phòng 206.

And rule number three: Practice reflection.

Và quy tắc thứ 3: Phản ánh thực tế

What we do is important. It deserves our care,

Điều chúng ta làm rất quan trọng. Cần có sự quan tâm,

but it also deserves our revision.

và cả việc xem xét kĩ lưỡng.

Can we be the surgeons of our classrooms?

Ta có thể trở thành những bác sĩ phẫu thuật trong chính lớp học của ta không?

As if what we are doing one day will save lives.

Như thể điều ta làm sẽ cứu mạng của nhiều người một ngày nào đó.

Our students our worth it.

Học trò của chúng ta xứng đáng có điều đó.

And each case is different.

Và mỗi trường hợp mỗi khác.

(Explosion)

(Tiếng nổ)

All right. Sorry.

Xin lỗi quý vị.

The chemistry teacher in me just needed to get that

Tinh thần giáo viên hóa học trong tôi cần làm điều đó

out of my system before we move on.

trước khi ta tiếp tục.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp