• original /ə'ridʒənl/
  (thuộc) gốc, (thuộc) nguồn gốc, (thuộc) căn nguyên, đầu tiên
  tính từ
 • illness /'ilnes/
  sự đau yếu, sự ốm
  danh từ
 • lifetime /'laiftaim/
  đời, cả cuộc đời
  danh từ
 • director /di'rektə[r]/
  giám đốc, người điều khiển, người chỉ huy
  danh từ
 • producer /prə'dju:sə[r]/
  người sản xuất
  danh từ

‘Scooby-Doo’s’ Daphne, Heather North, Passed Away

The actress who played Daphne in the original ‘Scooby Doo’ series,

Nữ diễn viên đóng vai Daphne trong series phim ‘Scooby Doo’ bản gốc,

Heather North, passed away this week at the age of 71.

Heather North,đã qua đời tuần này ở tuổi 71.

According to sfgate.com, “North passed away after a long illness

Theo trang sfgate.com, “North ra đi sau một thời gian dài bị bệnh,

on November 30th at her home in Studio City, California.

vào ngày 30/11 tại nhà riêng ở thành phố Studio bang California.

In her lifetime North also starred in ‘Days of Our Lives.’

Trong cuộc đời mình, North còn đóng trong bộ phim ‘Days of Our Lives.’

In addition, She was also married to an Emmy-winning director and producer named H. Wesley Kenney.

Thêm vào đó, bà cũng kết hôm với một nhà sản xuất, đạo diễn giành giải Emmy - H. Wesley Kenney.

Her family, friends, and fans mourn her with honor.

Gia đình, bạn bè và các fan hâm mộ của bà đang đưa tiễn bà trong với lòng thành kính.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp