• /rɒŋ/
  sai, không đúng, lầm; trái lý, sai trái
  tính từ
 • /hɔːnt/
  năng lui tới, hay lui tới (nơi nào, người nào)
  ngoại động từ
 • /fɪər/
  sự sợ, sự sợ hãi
  danh từ
 • /ɡəʊst/
  ma
  danh từ
 • /tʌŋ/
  cái lưỡi
  danh từ
 • /spɪt/
  xiên (thịt để nướng trong lò quay)
  ngoại động từ
 • /ni:/
  đầu gối
  danh từ
 • /rɒt/
  mục rữa
  nội động từ
 • /luːz/
  mất không còn nữa
  ngoại động từ (lost)
 • /ˈkɪŋ.dəm/
  vương quốc
  danh từ
 • /jɑːd/
  sân (có rào xung quanh)
  danh từ
 • /skɑ:[r]/
  sẹo, vết sẹo (của vết thương, ở cây tại chỗ có lá rụng)
  danh từ
 • /liːd/
  lânh đạo, lânh đạo bằng thuyết phục; dẫn đường, hướng dẫn, dẫn dắt
  ngoại động từ led /

Stumbling In Your Footsteps

What went wrong?

Chuyện gì đã xảy ra thế?

We both know that you're not here

Cả hai ta đều biết rằng em không ở đây

This is where you haunt and it's kept me in fear for far too long

Đây chính là nơi em thường hay tới, và điều đó khiến anh sợ hãi trong thời gian dài

Now you hide like the ghost

giờ em ẩn nấp như một bóng ma

The ghost we both know

Một bóng ma mà cả hai ta đều biết

I'm the taste on your tongue

Anh chính là hương vị trên đầu lưỡi em

The taste you can't spit out

Một hương vị mà em không thể nhả ra

Please come home again

Hãy quay trở lại nhà đi em

Let me show you we're good enough for your love

Để anh cho em thấy rằng đôi ta vẫn tốt cho tình yêu của em

What have you done?

Em đã làm gì rồi?

When is it ever enough?

Khi nào thì em cảm thấy đủ đây?

To be seen in my eyes

Để có thể nhìn thấy trong đôi mắt của anh

Tell me the truth

Hãy nói cho anh sự thật

What did you have left to lose?

Em còn lại gì để mất?

To be seen in my eyes as a fool down on his knees

Khi trong mắt anh em lại là kẻ ngốc dưới chân hắn

When the kingdom has lost its king

Khi một vương quốc mất đi vị vua

Who's left to lead?

Thì ai ở lại để trị vì đây?

Torn apart and left here to rot away (rot away), rot away

Luôn lo âu để rồi chết dần chết mòn

I'm making sense while you save yourself

Anh cảm thấy có ý nghĩa khi em có thể cứu lấy bản thân mình

Saving me is all that can help

Và cứu lấy cả anh, đó là điều em có thể giúp

Now you hide like the ghost

giờ em ẩn nấp như một bóng ma

The ghost we both know

Một bóng ma mà cả hai ta đều biết

I'm the taste on your tongue

Anh chính là hương vị trên đầu lưỡi em

The taste you can't spit out

Một hương vị mà em không thể nhả ra

Please come home again

Hãy quay trở lại nhà đi em

Let me show you we're good enough for your love

Để anh cho em thấy rằng đôi ta vẫn tốt cho tình yêu của em

What have you done?

Em đã làm gì rồi?

When is it ever enough?

Khi nào thì em cảm thấy đủ đây?

To be seen in my eyes

Để có thể nhìn thấy trong đôi mắt của anh

Tell me the truth

Hãy nói cho anh sự thật

What did you have left to lose?

Em còn lại gì để mất?

To be seen in my eyes as a fool down on his knees

Khi trong mắt anh em lại là kẻ ngốc dưới chân hắn

When the kingdom has lost its king

Khi một vương quốc mất đi vị vua

Who's left to lead?

Thì ai ở lại để trị vì đây?

Tell me who's left to lead?

Luôn lo âu để rồi chết dần chết mòn

Your kingdom has turned to a bone yard

Vương quốc của em sẽ trở thành một bãi thây ma

The look on your face as you leave

Ánh nhìn trên khuôn mặt em khi em rời đi

You cut me so deep that it left scars

Em cứa sâu vào tim anh và để lại vết sẹo

You had the world right at your feet

Em đã có thế giới ngay dưới đôi chân em

You had it all

Em đã có tất cả rồi mà

What have you done?

Em đã làm gì rồi?

When is it ever enough?

Khi nào thì em cảm thấy đủ đây?

To be seen in my eyes

Để có thể nhìn thấy trong đôi mắt của anh

Tell me the truth

Hãy nói cho anh sự thật

What did you have left to lose?

Em còn lại gì để mất?

To be seen in my eyes as a fool down on his knees

Khi trong mắt anh em lại là kẻ ngốc dưới chân hắn

When the kingdom has lost its king

Khi một vương quốc mất đi vị vua

Who's left to lead

Thì ai ở lại để trị vì đây?

Who's left to lead

Ai sẽ ở lại để trị vì đây?

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp