• /ˌflek.səˈbɪl.ə.ti/
  tính linh động, tính linh hoạt
  danh từ
 • /əˈweər/
  biết, nhận thấy, nhận thức thấy
  tính từ
 • /ˈbæɡ.ɪdʒ/
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hành lý
  danh từ
 • /ˈkʌs.tə.mər/
  khách hàng
  danh từ
 • /ˈɪn.frəˌstrʌk.tʃər/
  cơ sở hạ tầng
  danh từ
 • /streŋθ/
  sức mạnh, sức lực, sức khoẻ
  danh từ

Shark Tank

Thương vụ triệu đô

Hi! My name is Brian Alton Lauri and I'm from New York

Chào! Tên tôi là Brian Alton Lauri và tôi tới từ New York

My company is Luglessand I'm here asking for $100,000 for 10% equity

Công ty của tôi là Lugless và tôi đến đâyđể tìm kiếm 100 nghìn đô đổi lấy 10% cổ phần công ty

Sharks, people are tired of paying ridiculous airline baggage fees,

Các cá mập, mọi người đều phát mệt khi phải chi trả những khoản chi phí cho hành lí khi đi máy bay,

tired of lost luggage and tired of TSA pilfering through their luggage. So are we.

mệt mỏi vì thất lạc hành lí, mệt mỏi vì nhân viên Cục An ninh Vận tải TSA trộm đồ. Chúng tôi cũng vậy.

That's why we've solved these problems forever, introducing Lugless

Đó là lí do chúng tôi quyết định dứt điểm giải quyết vấn đề này, bằng việc giới thiệu Lugless

a door-to-door luggage shipping service that picks up your luggage from your home, office or hotel

một dịch vụ vận chuyển hành lí tận nhà, nhận hành lí từ nhà bạn, văn phòng hoặc khách sạn

and sends it to wherever you're going ahead of time

và gửi chúng đến bất cứ đâu bạn tới, trước khi bạn đến

And when your trip is over, we'll pick your luggage right back up and send it on home for you.

Và khi chuyến đi đã kết thúc, chúng tôi sẽ mang hành lí của bạn về và gửi tới nhà bạn,

We send luggage to over 200 countries, 365 days a year.

Chúng tôi gửi hành lí đến hơn 200 quốc gia 365 ngày trong năm.

We sleep, eat and breathe luggage shipping.

Vận chuyển hành lí là mạng sống, hơi thở của chúng tôi.

Our mission is to be the voice of reason in a world gone mad with baggage fees

Nhiệm vụ của chúng tôi là trở thành một kẻ tầm vóc trong một thế giới mà bạn phát điên vì những khoản phí cho hành lí

and bring back the joy of traveling for millions of passengers

và đem niềm vui đi đây đó trở lại với hành triệu hành khách

who deserve a better travel experience with or without a first-class ticket

những người xứng đáng với trải nghiệm đi lại tốt hơn dù có hay không có tấm vé hạng nhất

Bryan, hasn't this been done it's called FedEx?

Bryan, cái này chẳng phải đã có thứ phụ trách rồi sao và chẳng phải nó được gọi là FedEx còn gì?

Yes, FedEx does do shipping but not like us.

Đúng, FedEx cũng vận chuyển đồ nhưng không giống chúng tôi.

OK what's the difference?

Được, vậy khác biệt là gì?

Difference here is that we have a proprietary system and we have service flexibility.

sự khác biệt ở đây là chúng tôi có một hệ thống độc quyền và chúng tôi có sự linh hoạt về mặt dịch vụ.

Sorry, sorry

Xin lỗi, xin lỗi

FedEx forty billion-dollar company I believe last year, they don't have anything proprietary on serve.

FedEx - một công ty trị giá 40 tỉ đô, tôi tin là năm ngoái họ không có bất kỳ cái gì độc quyền?

- Of course they do

- Dĩ nhiên họ có

I probably shouldn't let with that most importantly is service flexibility.

Nhưng có lẽ quan trọng nhất là chúng tôi có sự linh hoạt về dịch vụ.

Some of the differences let's talk about price real quick.

Nói về khác biệt thì, hãy nói nhanh về giá cả nhé.

Is any Express or international with twenty to sixty percent less than if you went directly

Đâu có hãng chuyển phát nhanh nào có giá thấp hơn giá chuyển đồ trực tiếp 20 đến 60%

We're both buying with deep discounts

Chúng tôi đều mua những gói có giảm giá đặc biệt nhiều

Let's walk me through it

Chứng minh cho tôi thấy đi

OK. So let's say Mark you're going to New York

OK. Ví dụ như anh, Mark, anh chuẩn bị tới New York

for upcoming Mavericks and Knicks game

để xem trận đấu Mavericks với Knicks

All right your private jet is in the shop so you have to fly commercial so

Được rồi, chiếc máy bay tư nhân của anh thì ở cửa hàng nên anh phải bay máy bay dân dụng

You don't want to lug your bag and you want it waiting for you at your hotel when you arrive perfect so...

Anh không muốn mang theo hành lí mà muốn khi anh tới khách sạn thì nó đã sẵn ở đó rồi...

first you go online, sign up, less than five minutes

Đầu tiên anh lên mạng, đăng ký tài khoản, không tới 5 phút

then you receive a packet from Lugless at your door

sau đó anh nhận được một gói hàng từ Lugless ở cửa nhà mình

you open it up and you place the reusable plastic luggage tag on the handle of the suitcase that you're sending

anh mở nó ra và đặt cái thẻ gắn vào hành lí bằng nhựa tái chế lên trên tay cầm của chiếc vali anh muốn gửi

Okay well there's there's a red flag right there how long does it

Được rồi giờ có cái cờ đỏ ở ngay đó, vậy mất bao lâu

take for me to get the the packet

để tôi nhận được đồ

Overnight

Chỉ qua 1 đêm

So you can't help me right now.

Vậy là anh không giúp tôi ngay bây giờ được.

Absolutely don't need this packet if you don't want it and you need it out

Thực sự là không cần gói này nếu anh không thích, nếu ngày hôm ấy anh cần mang nó ra ngoài

that day we have drop-off locations or we can schedule a private pickup with one of our couriers

chúng tôi sẽ có địa điểm trả khác hoặc xếp lịch lấy đồ bí mật với một trong những người vận chuyển

so you know we have a big company so we have our own FedEx account

anh biết đấy, nếu có một công ty lớn chúng tôi sẽ có tài khoản FedEx riêng

so you're gearing it towards individuals

vậy nên anh định nhắm tới khách hàng là cá nhân?

We are but we're also gearing it towards corporations and and companies

ĐÚng vậy nhưng chúng tôi cũng hướng tới cả các tập đoàn và công ty

you're saying you could ship my stuff cheaper than I could with FedEx

Anh nói là anh có thể vận chuyển đồ của tôi với giá rẻ hơn FedEx

I'm gonna say even though you've a large company we have very competitive rates

Tôi sẽ nói là cho dù anh có một công ty lớn, chúng tôi cũng có sức cạnh tranh cao

you have to ship somebody a package first so that's a cost

Anh sẽ phải vận chuyển đồ cho người ta, đấy là có chi phí phát sinh

sometimes you have to have a local delivery service

có lúc còn phải có đội ngũ vận chuyển trong vùng nữa

come there and then you still have the main shipping of the luggage

và rồi phần chính là anh vẫn vận chuyển hành lí

how do you add all that in there and it's still cheaper than FedEx

sao anh có thể gộp tất cả cái đó lại mà nó vẫn rẻ hơn FedEx được

For those, those are add-ons and for those customers that want a little bit more White Glove service

Những cái dịch vụ đi kèm ấy giành cho những khách hàng muốn hưởng dịch vụ cao cấp đặc biệt

and they're willing to spend

và họ sẵn sàng chi tiền

What did your sales last year?

Doanh số của anh năm ngoái thế nào?

This year two hundred fifteen thousand dollars so far to date ten months

Năm nay, 215 nghìn đô tính đến nay, trong vòng 10 tháng

That's gross or your net?

Đó là lợi nhuận tổng hay lợi nhuận ròng?

that's gross where net is around seventy thousand so far

đó là lợi nhuận tổng, lợi nhuận ròng tính tới nay là khoảng 70 nghìn đô

Have you tried to partner with airlines saying that this is more convenient

Anh đã từng thử hợp tác với các hãng máy bay, cho họ biết rằng cách của anh thuận tiện hơn

and give them a piece of the action

và bàn bạc với họ chưa?

No, at this point we're trying to partner with travel related companies travel agents

Không, tại thời điểm này chúng tôi dadng cố hợp tác với các công ty liên quan đến lữ hành, các đại lí du lịch

What's more travel related than an airline?

Còn cái gì liên quan tới lữ hành hơn là hãng hàng không chứ?

They're collecting 3.4 billion on baggage fees so right now...

Họ đang thu về 3,4 triệu phí cho hành lí...

You know, they're aware of what you're doing, they know what FedEx is doing

Anh biết đấy, họ biệt anh đnag làm gì, họ biết FedEx đang làm gì

they may consider you to be an ally if you give them a piece of it

họ có thể coi anh là đồng minh nếu anh chia sẻ thương vụ với họ

I think it's a great idea we just haven't led with that

Tôi nghĩ đó là ý tưởng tuyệt nhưng chúng tôi chưa nghĩ tới đó

because we're focused on hotel chains travel agents, concierge services

vì chúng tôi còn đang tập trung vào các chuỗi khách sạn, các công ty lữ hành, các dịch vụ mang vác

travel portals that's really our market

các cổng du lịch, đó thực sự là thị trường của chúng tôi

so am I correct you're in the problem-solving business

vậy nếu tôi nói anh đang kinh doanh theo kiểu giải quyết vấn đề thì đúng chứ

I have my golf clubs I call you the guy comes puts them in whatever

Tôi có mấy cái gậy đánh gôn, tôi gọi anh tới đặt chúng vào thứ gì đấy

takes care of when they show up

rồi anh trông nom chúng khi chúng xuất hiện

I don't have to do anything. So it's a

Tôi thì chẳng phải làm gì. Vậy đó gọi là

premium service, it's not geared towards somebody who cares about costs

dịch vụ cao cấp, nó không hướng tới những người quan tâm đến giá cả

Am i right?

Tôi nói đúng chứ?

No, you're wrong. Right now with the baggage fees, second third and fourth

Không, anh sai rồi. Hiện nay với phí hành lí, chiếc túi thứ hai, ba hay bốn

bags sometimes is more expensive than what we charge

có khi đắt hơn nhiều so với mức giá của chúng tôi

What do you charge for average sized suitcase

Vậy anh lấy bao nhiêu cho một chiếc vali cỡ trung bình?

yeah this should be carry-on

Cái này có bánh lăn di động

That's $39 flat rate anywhere in the US.

Giá cố định 39 đô để vận chuyển tới bất cứ đâu tại Mỹ.

B standard bag - that's fifty nine . This, let's say oversize that would be ninety nine

Chiếc túi chuẩn B - giá là 59. Cái này, quá cỡ, sẽ là 99

surfboards 149 and then golf clubs are eighty nine

ván lướt sóng là 149 còn gậy đánh gôn là 89

you're not, you're not the only luggage shipping service that's available online

Anh đâu phải, anh đâu phải công ty vậy chuyển hành lí qua mạng duy nhất

absolutely not

Chắc chắn là không

We're the best brand and we're definitely the fastest-growing

nhưng chúng tôi là thương hiệu đỉnh nhất và chắc chắn là phát triển với tốc độ nhanh nhất

The question is how do I value this business

Câu hỏi là, làm thế nào mà tôi đánh giá được việc kinh doanh này?

How do I know that for $100,000 I shouldn't be getting 60% of it

Làm sao tôi biết được với 100 nghìn đô, tôi không có được 60% từ chỗ đó

we have a lot of partnerships that are pending

Chúng tôi có rất nhiều đối tác đang chờ

I have a letter of interest from a company called secure app

Tôi có thư ngỏ lời từ một công ty gọi là Secure App

and what do they want to do

Họ muốn gì?

they want to put our Lugless kiosks that we'll have next to them in in the airports with them so they

Họ muốn chúng tôi đặt ki-ốt của Lugless ở cạnh họ ở chỗ sân bay

package your back and they want us to be with them to fulfill service for them in

họ muốn dùng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tới được

their 53 airports we'd get (but...) business there and we'd also

53 sân bay mà chúng tôi (nhưng...) có thể làm ăn ở đó và chúng tôi cũng

why couldn't they... just create an account with FedEx

Tại sao họ không... tạo một tại khoản FedEx

and do the same thing?

và làm điều tương tự?

they don't want to get into the logistics of it, they don't want to worry about if there needs to be a

họ không muốn dính tới hậu cần, họ không muốn phải lo lắng về việc cần có

private car which is one of the levels of service that makes us different

xe ô tô riêng, thứ mà làm chúng tôi khác biệt

they don't want to do it

họ không muốn làm điều ấy

the way this comes to fruition right you've got to set up a

Cách bạn hưởng lợi là bạn phải dựng một

kiosk right there and hire employees to be there all the time you're gonna

ki-ốt ở đó rồi thuê nhân viên ở đó suốt, bạn sẽ phải

have to pack and ship a whole lot lot of the luggage

gói đồ rồi vận chuyển rất nhiều hành lí

well actually I mean the kiosk idea is as simple as just a tablet where you can sign up we're good

ồ thực sự thì ý tôi là ý tưởng về ki-ốt cũng đơn giản như là một máy tính bảng nơi bạn có thể đăng ký tài khoản

then someone's got a deal with getting your courier or whoever to take it to

và rồi một ai đó sẽ thoả thuận được với người giao hành của bên bạn hoặc bất kỳ ai có thể mang đồ

wherever it needs to go I I don't see it any more than a premium service because

tới bất kỳ nơi nào chúng cần tới? Tôi không thấy gì khác ngoài một dịch vụ cao cấp cả

it's not going to be less money than the airlines when you add the local courier

Nó sẽ chẳng tốn của tôi ít tiền hơn các hãng hàng không, một khi bạn đã thêm vào đó cả gia hàng trong vùng

a guy picking it up customer service hey Brian where's my bag

một người gọi tới dịch vụ chăm sóc khách hàng, này Brian túi của tôi đâu

it's right now it is, is it's a premium service that's going to slowly get more to the masses when

giờ thì là vậy, nhưng nó sẽ là dịch vụ cao cấp mà dần dần sẽ tiếp cận đông đảo mọi người

the baggage fees continue to remain where they are and you're incorrect by

khi phí cho hành lí vẫn còn đắt đỏ ở nơi họ sống và anh đã sai vì

saying we're more expensive or not, we're cost-effective

chẳng thể bàn đến đắt rẻ đâu, vì việc kinh doanh của chúng tôi sinh lời mà

and I don't see it enough

Tôi chưa thấy đủ

[Music]

[Music]

OK thank you

Được, vậy cảm ơn

the model kind of reminds me of what happens in the cellular telephone market, a new brand carrier

Mô hình kinh doanh gợi cho tôi nhớ về thị trường điện thoại khôgn dây, một nhãn hàng mẫu mã mới

like a virgin sits on top of the infrastructure of another company

vừa sơ khai sẽ trên cơ công ty khác

and sells it for very thin margins

và bán được với lợi nhuận không cao

you're doing the same thing on top of FedEx

Bạn cũng đang làm điều tương tự với FedEx

I think what happens over time is maybe you scale but your margins get crushed

Tôi nghĩ về lâu dài điều có thể xảy đến là bạn đạt đến tầm đó nhưng lợi nhuận của bạn thì không có

I think that's the challenge because anybody can do this

Tôi nghĩ đó là thách thức đấy vì bất cứ ai cũng có thể làm điều này

and I'm not saying you won't as you run for building this brand I've never heard of Lugless as I

và tôi không nói là bạn không chạy đua với họ để tạo dựng thương hiệu, nhưng tôi chưa từng nghe thấy cái tên Lugless

travel a lot. I personally if I owned at least this company would push for an airline deal

dù tôi đi lại rất nhiều. Tôi nghĩ nếu cá nhân tôi sở hữu công ty này tôi sẽ ít nhất cũng ký hợp đồng với một hãng hàng không

you're asking for $100,000 for 10% of the company so you're saying

Bạn đang muốn 100 nghìn đo cho 10% giá trị công ty, tức là đang nói rằng

that the company's worth a million dollars. Why is that?

công ty bạn đáng giá 1 triệu đô. Sao lại thế?

I'm asking that for a couple different reasons. One is the

Tôi có nhiều lí do khác nhau. Đầu tiên là

system that we've created. If you did what we did on the open market,

hệ thống chúng tôi tạo ra. Nếu anh làm điều chúng tôi làm ở một thị trường mở,

it it's about 200,000 - 250,000 then we have these partnerships that we're talking about

nó sẽ tốn khoảng 200,000 - 250,000 đô, chúng tôi thì có những đối tác mà chúng tôi mới nói tới

you have that contract already

Bạn đã có hợp đồng rồi...

no, because we have hotel chains that we're speaking with. they're looking for

Không, bởi vì chúng tôi có chuỗi khách sạn mà chúng tôi đang bàn bạc cùng, họ đang định

a fully integrated Lugless

sát nhập hoàn toàn với Lugless

I understand um I'm out

Tôi hiểu, tôi không mua

Thank you

Cảm ơn

I love your entrepreneurial spirit and I do think it's a good idea

Tôi thích tinh thần khởi nghiệp của bạn và tôi nghĩ đấy là ý tưởng hay

but for me the problem is you're up against too big a fish right now and for that reason I'm out

nhưng vấn đề là tôi thấy bạn muốn bắt con cá quá lớn ở thời điểm hiện tại, vì thế, tôi không mua

mark

Mark

you know I typically like sort of place like this

Bạn biết đấy, tôi thích những vị trí thế này

like this that are scalable but you have one huge huge problem

có thể phát triển tầm vóc ra, nhưng bạn có một vấn đề cực lớn

you've got other competitors that are bigger and have more marketing strength

bạn có những đối thủ lớn hơn và có thế mạng hơn về mặt marketing

than you do you're gonna get crushed you need an angle that differentiates you

bạn sẽ hỏng mất, bạn cần có một góc nào khác, làm bạn đặc biệt hơn

and just smacks people in the face quick easy cheap now and I don't think you've

Phải bày ra sự nhanh, tiện, rẻ, trước mặt mọi người, tôi nghĩ

come close to doing that he didn't give me any indication that you're going to do that so amount

bạn cần làm thế nhưng lại không thấy dấu hiệu gì bạn sẽ làm

Thank you very much

Cảm ơn rất nhiều

I don't think they understood that it's not just about the price it's not just about the network that it's about the industry

Tôi không nghĩ họ hiểu, quan trọng không phải là giá cả, là mạng lưới mà quan trọng là vấn đề kinh doanh

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp