• /ˈsen.tʃər.i/
  trăm năm, thế kỷ
  danh từ
 • /ˈsel.ə.breɪt/
  kỷ niệm, làm lễ kỷ niệm
  ngoại động từ
 • /juːˈnaɪt/
  nối, hợp làm một, hợp nhất, kết lại
  động từ
 • /əbˈsɜːd/
  vô lý
  tính từ
 • /əˈrɪdʒ.ən.əl/
  nguyên gốc
  tính từ
 • /prɪˈrɒɡ.ə.tɪv/
  có đặc quyền, được hưởng đặc quyền
  tính từ
 • /smɑːt/
  sự đau đớn, sự nhức nhối; nỗi đau khổ
  danh từ
 • /ɪmˈpɔː.tənt/
  quan trọng, trọng đại, trọng yếu, hệ trọng
  tính từ
 • /əˈkʌm.plɪʃt/
  đã hoàn thành, đã làm xong, xong xuôi, trọn vẹn
  tính từ
 • /ˈdɪp.lə.mæt/
  nhà ngoại giao
  danh từ
 • /ˈkæp.ɪ.təl/
  thủ đô, thủ phủ
  danh từ
 • /ɪˈstæb.lɪʃ.mənt/
  sự thành lập, sự thiết lập, sự kiến lập
  danh từ
 • /fəˈɡɪv/
  tha, tha thứ
  ngoại động từ forgav
 • /ɪnˈtruː.ʒən/
  sự xâm phạm, sự xâm nhập
  danh từ
 • /ˈbrɒθ.əl/
  nhà chứa, nhà thổ
  danh từ
 • /ˈnef.juː/
  cháu trai (con của anh, chị, em)
  danh từ
 • /prəˈtekt/
  bảo vệ, bảo hộ, che chở
  ngoại động từ
 • /ˈdeɪn.dʒər.əs/
  nguy hiểm; hiểm nghèo
  tính từ
 • /rɪˈlæks/
  nới lỏng, lơi ra
  ngoại động từ
 • /ˈpræk.tɪ.kəl/
  thực hành (đối với lý thuyết)
  tính từ
 • /dɪˈsəʊn/
  không nhận, không công nhận
  ngoại động từ
 • /ɪkˈspekt/
  mong chờ, chờ đợi, ngóng chờ, trông mong
  ngoại động từ
 • /ˈprɪz.ən.ər/
  người bị giam giữ, người tù; con vật bị nhốt
  danh từ
 • /sɔːd/
  gươm, kiếm
  danh từ
 • /ˈɡræn.sʌn/
  cháu trai (gọi bằng ông nội, ông ngoại)
  danh từ
 • /ˈstræt.ə.dʒi/
  chiến lược
  danh từ

GAME OF THRONES - SEASON 4

I want you to tell me the truth about Joffrey.

Ta muốn cháu cho ta biết sự thật về Joffrey.

He's a monster.

Hắn là con quái vật.

The Tyrells beside us, no one will think of rebelling for another century.

Với nhà Tyrell làm đồng minh, sẽ không kẻ nào dám nghĩ tới việc tạo phản trong 1 thế kỷ nữa.

Ser Dontos of House Hollard.

Hiệp sĩ Dontos của nhà Hollard.

Ser Meryn, help Ser Dontos celebrate my name day.

Hiệp sĩ Meryn, giúp hiệp sĩ Dontos mừng ngày đặt tên của ta nào.

It would be bad luck to kill a man on your name day.

Giết người vào ngày lễ đặt tên là chuyện không may.

You'll be my new fool!

Ngươi sẽ là tên hề mới của ta!

Thank you, Your Grace.

Tạ ơn bệ hạ.

Do you know what it takes to unite 19 clans?

Ngươi biết phải làm thế nào để thống nhất 19 bộ tộc không?

I told them we were all going to die

Ta bảo họ rằng tất cả chúng ta sẽ chết

if we don't get south.

nếu không tiến về phương nam

Let us go, and my father will pay you whatever you want.

Thả bọn ta đi, và cha ta sẽ trả bất kỳ thứ gì ngươi muốn.

Enough to buy me a new hand?

Có đủ để ta mua cái đầu mới không?

We need to find Sansa Stark a husband.

Chúng ta cần tìm chồng cho Sansa Stark.

Tyrion'll do as he's bid, you'll marry Ser Loras.

Tyrion sẽ làm phận sự của nó, con sẽ lấy hiệp sĩ Loras.

- I am not some brood mare... - You're my daughter!

- Con không phải là ngựa để cha.. - Con là con gái ta!

My feelings for you have not changed.

Tình cảm ta dành cho nàng không hề thay đổi.

I'm not your lady, I'm your whore.

Tôi không phải là người yêu mà là con điếm của ngài.

He's a crow, he'll stab us in the back.

Hắn là 1 con quạ, hắn đâm sau lưng chúng ta.

Kill him!

Giết!

That's a fine little blade.

Thanh kiếm tốt đấy.

- No! - Maybe I'll pick my teeth with it.

Có lẽ ta sẽ dùng nó để xỉa răng.

- Something wrong with your leg, boy? - You've got to carry me.

- Chân ngươi bị gì à nhóc? - Ông phải cõng tôi.

Robb!

Robb!

The Lannisters send their regards!

NHÀ LANNISTER GỬI LỜI CHÀO!

It's too late!

Quá trễ rồi!

- You know I didn't have a choice... - You know nothing, Jon Snow!

- Em biết là anh không có chọn lựa... - Anh chẳng biết gì cả, Jon Snow!

You're home.

Anh về nhà rồi.

- Magnificent. - Mm-hmm.

Tuyệt vời.

Looks fresh-forged.

Trông như vừa mới rèn ra.

It is.

Phải.

No one's made a Valyrian steel sword

Chưa ai từng rèn ra kiếm thép Valyrian

since the Doom of Valyria.

kể từ khi Valyria diệt vong.

There are three living smiths

Giờ chỉ còn 3 thợ rèn còn sống

who know how to rework Valyrian steel.

biết cách làm lại thép Varian.

The finest of them was in Volantis.

Người giỏi nhất ở tại Volantis.

Came here to King's Landing at my invitation.

Và y đã tới Vương Đô theo lời mời của taa.

Where did you get this much Valyrian steel?

Cha lấy đâu ra nhiều thép Valyria vậy?

From someone who no longer had need of it.

Lấy từ kẻ đã không còn cần dùng tới nó nữa.

You've wanted one of these in the family for a long time.

Cha vẫn luôn muốn gia tộc ta có 1 thanh kiếm như thế này từ lâu rồi.

- And now we have two. - Two?

- Và giờ chúng ta có 2 thanh. - Hai?

The original weapon was absurdly large.

Thanh kiếm gốc to 1 cách ngớ ngẩn.

Plenty of steel for two swords.

Đủ thép để rèn ra 2 thanh.

Well, thank you. It's glorious.

Cám ơn cha. Nó rất tráng lệ.

You'll have to train your left hand.

Con sẽ phải rèn cách dùng tay trái

Any decent swordsman knows how to use both hands.

Một kiếm sĩ giỏi phải biết dùng cả hai tay.

You'll never be as good.

Con sẽ không bao giờ được như xưa.

No.

Phải.

But as long as I'm better than everyone else,

Nhưng miễn là con vẫn xuất chúng hơn mọi người.

I suppose it doesn't matter.

Con cho là chuyện đó chẳng quan trọng.

You can't serve in the Kingsguard with one hand.

Con không thể làm Vệ Vương chỉ với 1 tay

Where's that written? I can and I will.

Luật đó viết ở đâu thế? Con có thể và con sẽ làm.

The Kingsguard oath is for life.

Lời Thề Vệ Vương có hiệu lực suốt đời.

The war is over. The king is safe.

Cuộc chiến kết thúc rồi. Nhà vua đã an toàn.

The king is never safe.

Nhà vua không bao giờ an toàn.

How many people in this city alone would love to see his head on a pike?

Nội trong kinh thành này đã có bao nhiêu kẻ muốn thấy đầu Joffey cắm trên cọc rồi?

Other knights protected the king while you were a prisoner.

Những hiệp sĩ khác bảo vệ nhà vua trong khi con còn làm tù nhân.

They will continue to do so when you go home.

Họ sẽ tiếp tục làm thế khi con ở nhà.

- Home? - You'll return to Casterly Rock

- Nhà? - Con sẽ trở về Casterly Rock

and rule in my stead.

và thay ta cai trị.

You are the Lord of Casterly Rock.

Cha là Lãnh chúa thành Casterly Rock.

I am the King's Hand. My place is here.

Ta là Cánh Tay Của Nhà Vua. Chỗ của ta là ở đây.

I don't expect to see the Rock again before I die.

Ta không nghĩ là mình sẽ thấy lại Castely Rock 1 lần nước trước khi chết.

You know what they call me?

Cha biết họ gọi con là gì không?

Kingslayer. Oathbreaker.

Đồ Vương. Kẻ Bội Thề.

Man without honor.

Kẻ không có danh dự.

Now you want me to break another sacred vow.

Giờ cha lại muốn con phá vỡ thêm 1 lời thề linh thiêng nữa.

You won't be breaking anything.

Con chẳng phá vỡ gì cả.

There is a precedent to relieve a Kingsguard of his duties.

Đã từng có tiền lệ giải phóng Vệ Vương khỏi phận sự của mình.

The king will exercise that prerogative.

Chính nhà vua sẽ thực thi đặc quyền đó.

- No. - No?

- Không. - Không ư?

No.

Không.

I don't believe I asked you a question.

Ta không tin là ta vừa đặt câu hỏi.

There's my answer.

Và đây là câu trả lời.

If you think your bloody honor comes before--

Nếu con nghĩ cái danh dự chết tiệt của con--

My bloody honor is beyond repair,

Danh dự của con đã không thể cứu vãn nữa rồi,

but my answer is still no. I don't want Casterly Rock.

nhưng câu trả lời của con là không. Con không muốn Casterly Rock.

I don't want a wife. I don't want children.

Con không muốn vợ hay con gì cả.

What do you want?

Vậy con muốn gì?

Supper would be nice.

Một bữa tối thì tốt quá.

For 40 years I've tried to teach you.

Ta đã cố dạy dỗ con suốt 40 năm

If you haven't learned by now, you never will.

nếu tới lúc này mà con vẫn chưa học được, thì sẽ chẳng bao giờ con học được.

Go.

Đi đi.

If serving as a glorified bodyguard

Nếu muốn phụng sự như 1 tên hộ vệ đầy vinh quang

is the sum of your ambition, go serve.

là tất cả tham vọng của con, vậy cứ thế đi.

I suppose you want the sword back.

Con cho là cha muốn lấy lại thanh kiếm.

Keep it.

Cứ giữ lấy.

A one-handed man with no family needs

Một tên cụt tay không gia đình sẽ cần

all the help he can get.

tất cả những sự trợ giúp hắn có thể có.

How many Dornishmen does it take to fuck a goat?

Phải cần tới bao nhiêu tên xứ Dorne để " chơi" 1 con dê?

Please don't.

Làm ơn đừng.

Seems to me the smart place

Theo tôi thấy thì nơi hợp tình hợp lý

to meet travelers is in a tavern.

để những du khách gặp gỡ nhau là tại 1 lữ quán.

That way, one party is late,

Như thế thì dù có 1 bên tới trễ,

the other party can drink some ale inside.

bên kia cũng có thể ngồi trong quán uống rượu.

This is the Prince of Dorne we're waiting for,

Chúng ta đang chờ Ông hoàng xứ Dorne,

not one of your sellsword friends.

chứ không phải đám lính đánh thuê bạn anh.

If he's so damned important, how come they sent you to meet him?

Nếu ông ta quan trọng thế, sao họ lại cử ngài đi đón?

There's bad blood between the Martells of Dorne

Có 1 mối thâm thù huyết hải giữa nhà Martell xứ Dorne

and the Lannisters of Casterly Rock. Has been for years.

và nhà Lannister. Mối thù đó kéo dài nhiều năm rồi.

And just in case the Martells of Dorne

Và phòng trường hợp nhà Martell xứ Dorne

are looking to spill some Lannister blood,

đang tìm người nào đó của nhà Lannister để giết,

- it may as well be yours, eh? - No need for cynicism.

- rất có thể kẻ đó sẽ là ngài đấy. - Không cần phải đa nghi như thế.

I happen to be an accomplished diplomat.

Ta tình cờ lại là 1 nhà ngoại giao tài năng.

Ah, here we are.

Tới rồi kìa.

Can you read the sigils?

Có nhìn thấy được gia huy không?

Yellow balls?

Chùm bi vàng ư?

Wild lemons on a purple field,

Chanh dại trên nền tím,

House Dalt of Lemonwood.

Nhà Dalt thành Lemonwood.

A vulture grasping a baby in its talons, House Blackmont.

Con kềnh kềnh dùng vuốt quắp đứa bé, Nhà Blackmont.

A crowned skull, the Manwoodys of Kingsgrave.

Đầu lâu đội vương miệng, nhà Manwoodys thành Kingsgrave.

Boy knows his Dornish Houses.

Cậu ta biết nhiều về mấy gia tộc xứ Dorne đấy.

I need a sigil.

Ta cần 1 gia huy.

And House Martell, a red sun pierced by a spear?

Và nhà Martell, ngọn thương đâm xuyên mặt trời?

I don't see it, my lord.

Thưa, tôi không nhìn thấy ạ.

Well met, my lords.

Xin chào các ngài.

His Grace King Joffrey welcomes you in his name.

Tôi nhân danh bệ hạ Joffrey chào mừng các ngài.

My lord father, the King's Hand, sends his greetings as well.

Cha tôi, cánh tay của nhà vua, cũng gửi lời chào mừng.

I am Tyrion Lannister of Casterly Rock,

Tôi là Tyrion Lannister thành Casterly Rock,

Master of Coin.

Cố vấn tài chính.

Forgive me.

Xin thứ lỗi.

I don't see Prince Doran in your company.

Tôi không nhìn thấy ông hoàng Doran đi cùng các vị.

The prince's health forces him to remain at Sunspear.

Sức khỏe của ông hoàng buộc ngài ấy phải ở lại Sunspear.

He sends his brother Prince Oberyn

Nhưng ngài đã cử em trai mình, ông hoàng Oberyn

to attend the royal wedding in his stead.

thay mặt ngài tới dự lễ cưới của nhà vua.

Yes, the king will be delighted to enjoy the company

Vâng, nhà vua sẽ rất vui khi có sự hiện diện

of a warrior as renowned as Prince Oberyn

của 1 chiến binh nổi tiếng như ông hoàng Oberyn

at his wedding feast.

tại lễ cưới của mình.

Will he?

Thật vậy sao?

And where is Prince Oberyn?

Và ông hoàng Oberyn đang ở đâu?

Arrived before dawn.

Ngài đã tới trước khi mặt trời lên.

Not a man for welcome parties,

Ngài ấy đi 1 thân 1 mình,

our prince.

ông hoàng của chúng ta đấy.

Very well. My lords, these fine men from the City Watch

Rất tốt. Thưa các ngài, những chiến binh này là đội Hộ Thành,

will escort you to your quarters in the Red Keep.

họ sẽ hộ tống các ngài tới Hồng Lâu.

You must be weary after such a long journey.

Hẳn các ngài đã mệt mỏi sau chuyến đi dài.

Some accomplished diplomacy that was.

Ngoại giao tài tình dữ ha.

Now where?

Giờ thì ở đâu chứ?

We must find Prince Oberyn before he kills somebody

Chúng ta phải tìm ông hoàng Oberyn trước khi hắn ta giết người

or several somebodies.

hay giết vài người.

How do you plan on finding a single Dornishman in a city this big?

Vậy ngài tính tìm 1 tên xứ Dorne trong kinh thành rộng lớn này như thế nào?

You're famous for fucking half of Westeros.

Ngươi nổi tiếng với tài trác táng khắp nửa Westeros.

You just arrived at the capital after two weeks of bad roads,

Ngươi vừa tới Vương Đô sau chuyến đi dài 2 tuần khó chịu,

where would you go?

ngươi sẽ đi tới đâu trước?

I'd probably go to sleep, but I'm getting old.

Là tôi thì chắc tôi đi ngủ, tôi càng ngày càng già rồi.

Look at this one.

Nhìn cô này xem.

How lovely is she?

Cô ta đáng yêu không cơ chứ?

Beautiful.

Rất đẹp.

But pale.

Nhưng da dẻ nhợt nhạt quá.

They like them pale in the capital.

Ở Vương Đô họ thích gái nhợt nhạt.

Shows they don't work the fields.

Cho thấy họ chưa từng ra đồng làm việc.

Do I frighten you?

Ta có làm cô sợ không?

You like?

Nàng có thích không?

Timid. Timid bores me.

Rụt rè quá. Rụt rè làm thiếp chán.

You're a bit of mischief, aren't you?

Cô thuộc dạng hơi nghịch ngợm, phải không?

I think she likes you.

Ta nghĩ là cô ấy thích nàng đấy.

She has good taste.

Cô ta có thị hiếu tốt đấy.

You're not timid, are you?

Cô không rụt rè, phải không?

Not timid.

Không hề.

Do you like women?

Vậy cô có thích phụ nữ không?

When they look like her, my lord.

Chỉ khi những phụ nữ đó giống cô đây, thưa ngài.

This one will do nicely.

Cô này được đấy.

Very good, my lady.

Rất tốt, thưa phu nhân.

Oh, I'm not a lady.

Ta không phải là phu nhân.

A term of courtesy in this establishment.

Đó là 1 từ lịch sự dùng trong nơi này.

A lie anywhere.

Một lời nói dối ở bất cứ đâu.

Why not use the right words?

Tại sao không dùng cho đúng từ đi?

I'm a bastard.

Ta là con hoang.

She is a whore. And you're what?

Cô ả đây là gái điếm. Và ngươi là gì?

A procurer.

Một tên dắt gái.

Any of the others?

Các vị còn chọn ai nữa không?

The two girls can leave.

Hai cô này có thể đi.

You stay.

Ngươi thì ở lại.

I'm afraid I'm not an offer, my lord.

Thưa ngài, tôi e là tôi không phải là 1 chọn lựa.

Everyone who works for Littlefinger is an offer.

Kẻ nào làm cho Ngón Tay Nhỏ đều là chọn lựa cho ta.

Take off your clothes. We'll be here a while.

Cởi quần áo ngươi ra đi. Chúng ta sẽ lưu lại đây ít lâu đấy.

- My lord. - I am a prince, boy.

- Thưa ngài. - Ta là ông hoàng.

Have you ever been with a prince?

Từng lên giường với 1 ông hoàng chưa?

Can't say I have.

Không thể nói là rồi ạ.

I'm wildly expensive.

Tôi rất mắc đấy ạ.

Take off your clothes.

Cứ cởi quần áo ra đi.

Which way do you like it?

Ngài thích "làm" theo cách nào?

My way.

Cách của ta.

♪ And so he spoke and so he spoke ♪

♪ Và rồi hắn nói, và rồi hắn nói ♪

♪ That Lord of Castamere ♪

♪ Lãnh chúa thành Castamere ♪

- ♪ And now the rains... ♪ - Oberyn.

- ♪ Và giờ những cơn mưa... ♪ - Oberyn.

- ♪ Weep o'er his hall... ♪ - Oberyn, don't.

- ♪ Quét qua sảnh đường.. ♪ - Oberyn, đừng.

♪ With no one there to hear ♪

♪ Và không ai ở đó để nghe ♪

♪ Yes, not the rains weep o'er his hall ♪

♪ Những cơn mưa quét qua sảnh dường ♪

♪ And not a soul to hear. ♪

♪ Và không 1 linh hồn ở đó để nghe. ♪

You lost, friend?

Đi lạc à, anh bạn?

Forgive me for staring.

Thứ lỗi vì ta đã nhìn chòng chọc 2 người.

I don't see many Lannisters where I'm from.

Ở quê của ta, ta không thấy nhiều người nhà Lannister.

I don't see many Dornishmen in the capital.

Ta cũng không thấy nhiều tên xứ Dorne tại Vương Đô này.

We don't like the smell.

Bọn ta không thích cái mùi này

- Come with me, lover. - Gods, look at this one.

- Đi với thiếp nào. - Chư thần ơi, nhìn cô này xem.

Sirs, if you follow me, I'll arrange for a private room.

Thưa hai vị, nếu 2 vị theo tôi, tôi sẽ sắp đặt phòng riêng cho 2 vị.

Why are you wasting a woman like this on a Dornishman?

Sao ngươi lại phí 1 cô gái tốt thế này cho 1 tên xứ Dorne chứ?

Bring him a shaved goat and a bottle of olive oil.

Mang cho hắn 1 con dê trụi lông và 1 chai dầu olive là được rồi.

Do you know why all the world hates a Lannister?

Các người có biết tại sao thế giới ghét nhà Lannister không?

You think your gold and your lions

Các người nghĩ rằng vàng, mãnh sư

and your gold lions make you better than everyone.

và kỳ hiệu Kim Sư của các người khiến các người tài ba hơn mọi người.

May I tell you a secret?

Ta kể cho các người 1 bí mật nhé?

You're not a golden lion.

Ngươi không phải là Kim Sư.

You're just a pink little man

Ngươi chỉ là 1 tên nhỏ con hồng hào

who is far too slow on the draw.

kẻ rút kiếm quá chậm.

Longsword is a bad option in close quarters.

Cận chiến mà dùng kiếm dài là sai lầm

When I pull my blade, your friend starts bleeding.

Khi ta rút lưỡi dao ra, bạn ngươi sẽ chảy máu.

Quite a lot, I'm afraid. So many veins in the wrist.

Ta e là sẽ chảy rất nhiều. Cổ tay có nhiều mạch máu lắm.

He'll live if you get him help straightaway.

Nếu ngươi đưa hắn đi cứu chữa ngay thì hắn sẽ sống.

So, decisions.

Quyết định đi.

Prince Oberyn, forgive the intrusion.

Ông hoàng Oberyn, thứ lỗi vì đã làm phiền.

We heard there might be...

Chúng tôi nghe rằng có thể ngài đang gặp...

...trouble.

...rắc rối.

Apologies, my love.

Xin thứ lỗi, tình yêu của ta.

I'm here to welcome you to the capital.

Tôi tới đây để chào mừng ngài tới Vương Đô

Ellaria Sand, my paramour.

Ellaria Sand, tình nhân của ta.

The king's own Uncle Imp.

Quỷ Lùn, cậu của nhà vua.

Tyrion, son of Tywin Lannister.

Tyrion, con trai của Tywin Lannister.

If there's anything I can do to make your stay--

Liệu tôi có thể làm gì để khiến cho....

What are you? His hired killer?

Ngươi là gì? Sát thủ giết thuê của hắn à?

It started that way, aye. Now I'm a knight.

Lúc bắt đầu thì đúng là vậy. Giờ tôi là hiệp sĩ rồi.

How did that come to pass?

Làm sao mà lại có thể chứ?

Killed the right people, I suppose.

Giết đúng người thôi ạ.

We'll need a few more girls. Girls, yes?

Chúng ta sẽ cần thêm vài cô nữa. Gái nhé?

You don't partake?

Ngươi không tham gia à?

Oh, I partook. Now I'm married.

Tôi từng tham gia thôi. Giờ tôi kết hôn rồi.

Prince Oberyn, if I may, a word in private?

Ông hoàng Oberyn, cho phép tôi nói chuyện riêng với ngài nhé?

Seems I visited the Lannister brothel by mistake.

Có vẻ như ta đã tới nhầm nhà chứa của nhà Lannister rồi.

- Oh, they take all kinds. - Even Dornishmen.

- Ở đây loại người nào họ cũng đón tiếp. - Kể cả người xứ Dorne.

The king is very grateful that you traveled all

Nhà vua rất biết ơn khi ngài đã vượt đường xa

this way for his wedding.

tới đây tham dự lễ cưới của nhà vua.

Let us speak truth here. Joffrey is insulted.

Cứ nói thật đi. Joffrey cảm thấy bị xúc phạm.

I am only the second son after all.

Dù gì thì ta chỉ là con thứ.

Well, speaking as a fellow second son,

Với tư cách là 1 người con thứ,

I have grown rather used to being the family insult.

tôi cũng đã dần quen với việc là nỗi sỉ nhục của gia tộc.

Why did you come to King's Landing, Prince Oberyn?

Tại sao ngài lại tới Vương Đô, ông hoàng Oberyn?

I was invited to the royal wedding.

Ta được mời tới tham dự lễ cưới hoàng gia.

I thought we were speaking truth.

Tôi tưởng cả hai ta sẽ nói thật.

The last time I was in the capital was many years ago.

Lần cuối cùng ta đặt chân tới Vương Đô cách đây cũng nhiều năm rồi.

Another wedding.

Là 1 đám cưới khác.

My sister Elia

Đám cưới của chị ta, Elia

and Rhaegar Targaryen, the Last Dragon.

và Rhaegar Targaryen, Chân Long cuối cùng.

My sister loved him. She bore his children.

Chị của ta rất yêu y. Chị ấy sinh những đứa con cho y.

Swaddled them, rocked them, fed them at her own breast.

Tự thay tã, tự đưa nôi ru chúng ngủ, tự cho chúng bú bằng bầu sữa của mình.

Elia wouldn't let the wet nurse touch them.

Elia không để cho bất kỳ bà vú nào chạm tay vào lũ trẻ.

And beautiful, noble Rhaegar Targaryen

Và tên Rhaegar Targaryen điển trai, cao thượng

left her for another woman.

bỏ rơi chị ấy vì 1 con đàn bà khác.

That started a war

Chính điều đó khơi mào 1 cuộc chiến

and the war ended right here

và cuộc chiến đó kết thúc tại đây

when your father's army took the city...

khi quân lực của cha ngươi chiếm kinh thành...

I wasn't actually present.

Tôi không hề có mặt ở đây lúc đó.

...and butchered those children.

... và tàn sát những đứa trẻ đó.

My nephew and niece.

Cháu trai và cháu gái của ta.

Carved them up and wrapped them in Lannister cloaks.

Chúng phanh thây rồi quấn cháu của ta trong cái áo choàng của nhà Lannister.

And my sister, you know what they did to her?

Còn chị ta, ngươi biết chúng làm gì chị ấy không?

I'm asking you a question.

Ta đang hỏi ngươi đấy.

I've heard rumors.

Tôi có nghe qua những lời đồn.

So have I.

Ta cũng thế.

The one I keep hearing is that Gregor Clegane the Mountain

Lời đồn ta vẫn thường nghe được là chính Tòa Sơn Gegor Clegane

raped Elia and split her in half

cưỡng bức rồi chặt chị ta làm hai

with his great sword.

bằng thanh đại kiếm của hắn.

I wasn't there. I don't know what happened.

Tôi không có mặt ở đó. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.

If the Mountain killed my sister,

Nếu Tòa Sơn giết chị ta,

your father gave the order.

thì chính cha ngươi là người ra lệnh.

Tell your father I'm here.

Bảo cha ngươi rằng ta đã tới.

And tell him the Lannisters aren't the only ones who pay their debts.

Và nói với lão rằng nhà Lannisters không phải là những kẻ duy nhất trả được nợ.

They're dragons, Khaleesi.

Chúng là rồng, Khaleesi.

They can never be tamed.

Không ai thuần hóa được chúng.

Not even by their mother.

Cho dù có là mẹ của chúng.

- Ser Barristan. - Your Grace.

- Hiệp sĩ Barristan. - Thưa Long Mẫu.

Where's Daario Naharis?

Daario Naharis đâu?

Where's Grey Worm?

Grey Worm đâu?

Gambling, Your Grace.

Thưa, họ đang đánh cược.

Gambling?

Đánh cược?

Mhysa. Mhysa. Mhysa...

Đức mẹ, đức mẹ....

How long have they been at it?

Họ ngồi thế này bao lâu rồi?

Since midnight, Your Grace.

Thưa, từ tối hôm qua.

Ser Worm is stronger than he looks.

Ngài Worm mạnh hơn vẻ bề ngoài.

But I can see his arms beginning to shake.

Nhưng tôi có thể thấy là tay ngài ấy đang run lên rồi.

What's the prize to winning this stupid contest?

Phần thưởng cho trận đấu ngớ ngẩn này là gì?

The honor of riding by your side on the road to Meereen.

Là vinh dự được cưỡi ngựa đi bên cạnh người tới thành Meereen.

That honor goes to Ser Jorah and Ser Barristan

Vinh dự đó thuộc về hiệp sĩ Jorah và hiệp sĩ Barristan

as neither of them kept me waiting this morning.

vì hai người đó không bắt ta chờ cả buổi sáng.

You two will ride in the rear guard and protect the livestock.

Cả hai sẽ đi phía sau để bảo vệ gia súc.

The last man holding his sword

Người cuối cùng giữ thanh kiếm

can find a new queen to fight for.

có thể tìm 1 nữ hoàng khác để phụng sự.

_

Cậu thích cô ta à?

_

Hẳn cậu " ức chế" lắm nhỉ.

_

Anh không phải là người thông minh, Daario Naharis.

_

Tôi thà là người ngu

_

mà vẫn có 2 "hòn".

You need to eat something.

Cô cần ăn thứ gì đó.

Pigeon pie.

Bánh nhồi bồ câu nhé.

No, thank you.

Không, cám ơn.

Lemon cakes?

Bánh chanh?

No, thank you.

Không, cám ơn.

You love lemon cakes.

Cô thích bánh chanh mà.

Tell her she needs to eat.

Bảo cô ấy là cổ cần phải ăn.

My lady, you do need to eat.

Phu nhân, nàng thực sự cần phải ăn.

I don't need to eat.

Tôi không cần ăn.

If I could have a moment alone with my wife.

Ta muốn nói chuyện riêng với vợ ta.

She needs to eat.

Cô ấy cần ăn.

I can't let you starve.

Ta không thể để nàng chết đói được.

I swore to protect you.

Ta đã thề sẽ bảo vệ nàng.

My lady,

Phu nhân,

I am your husband. Let me help you.

Ta là chồng nàng. Hãy để ta giúp nàng.

How can you help me?

Làm sao ngài giúp được tôi chứ?

I don't know, but I can try.

Ta không biết, nhưng ta có thể thử.

I lie awake all night staring at the canopy

Tôi nằm thức trắng cả đêm, nhìn lên mái hiên

thinking about how they died.

nghĩ tới việc họ chết thế nào.

I could get you essence of nightshade to help you sleep.

Ta có thể mang tinh chất bạch anh tới để giúp nàng ngủ.

Do you know what they did to my brother?

Ngài có biết chúng làm gì anh tôi không?

How they sewed his direwolf's head onto his body?

Cách chúng khâu đầu con sói vào xác anh tôi?

And my mother.

Và mẹ tôi.

They say they cut her throat to the bone

Chúng bảo chúng cắt cổ bà sâu tới tận xương

and threw her body in the river.

và ném xác bà xuống sông.

What happened to your family was a terrible crime.

Chuyện xảy ra cho gia đình nàng là 1 tội ác kinh khủng.

I didn't know your brother.

Ta không biết anh nàng.

He seemed like a good man, but I didn't know him.

Anh ta dường như là 1 người tốt, dù ta không biết anh ta.

Your mother, on the other hand,

Nhưng mặt khác ta lại ngưỡng mộ,

I admired her.

mẹ của nàng.

She wanted to have me executed,

Bà ấy từng muốn xử tử ta.

but I admired her.

Nhưng ta ngưỡng mộ bà ấy.

She was a strong woman.

Bà ấy là 1 phụ nữ mạnh mẽ.

And she was fierce

Và bà ấy rất quyết liệt

when it came to protecting her children.

trong việc bảo vệ con mình.

Sansa.

Sansa.

Your mother would want you to carry on.

Mẹ nàng sẽ muốn nàng tiếp tục sống.

You know it's true.

Nàng biết điều đó là thật.

Will you pardon me, my lord?

Xin ngài thứ lỗi cho.

I'd like to visit the godswood.

Tôi muốn tới thăm Rừng Thần.

Of course. Of course. Prayer can be helpful, I hear.

Tất nhiên, ta nghe nói cầu nguyện rất hữu ích đấy.

I don't pray anymore.

Tôi không còn cầu nguyện nữa.

It's the only place I can go where people don't talk to me.

Đó là nơi duy nhất tôi có thể tới nơi mọi người không nói chuyện với tôi.

My lion.

Mãnh sư của em.

What are you doing?

Nàng đang làm gì thế?

What does it look like I'm doing? Come here.

Vậy chứ chàng thấy em đang làm gì? Lại đây nào

How many times have I told you? You can't visit me here.

Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Nàng không thể tới đây thăm ta.

I know. I know.

Em biết.

We have come to a dangerous place.

Chúng ta đã tới 1 nơi nguy hiểm.

Have you forgotten me? Do you know how long it's been?

Chàng đã quên em rồi ư? Chàng có biết đã bao lâu rồi không?

Of course I haven't forgotten.

Tất nhiên là ta không quên rồi.

I want you.

Em muốn chàng.

Don't you want me?

Chàng không muốn em à?

Things are a bit tense right now.

Mọi chuyện lúc này có hơi căng thẳng.

What things?

Chuyện gì?

My nephew the king wants to murder me.

Nhà vua, cháu ta, muốn giết ta.

My wife hates me because my father murdered her family.

Vợ ta hận ta vì cha ta giết cả nhà cô ấy.

Oberyn Martell wants to murder everyone whose

Oberyn Martell muốn giết tất cả những người

last name is Lannister.

mang họ Lannister.

You need to relax.

Chàng cần thư giãn.

Don't you want to relax?

Chàng không muốn thư giãn à?

- What's wrong? - I told you.

- Sao thế? - Ta đã nói rồi.

- It's not a good time. - It's never a good time.

- Không phải lúc. - Chẳng bao giờ phải lúc cả.

- You have your child bride now. - Shae.

- Chàng có cô dâu bé con của chàng rồi. - Shae.

- Do you love her? - Love her?

- Chàng có yêu cô ấy không? - Yêu cô ấy ư?

I barely know her. She's a child.

Ta hầu như chẳng biết gì về cô ấy.

- She despises me. - That's not an answer.

- Cô ấy căm hận ta. - Đó không phải là câu trả lời.

Of course I don't love her.

Tất nhiên là ta không yêu cô ấy.

You tried to ship me away.

Chàng đã cố tống khứ em.

Ship you away?

Tống khứ nàng?

Give me diamonds and make me disappear.

Cho em kim cương và khiến em biến mất.

What in the world are you talking about?

Nàng đang nói cái gì thế hả?

If you want me to leave, just say it.

Nếu chàng muốn em đi khỏi đây, chỉ việc nói 1 tiếng.

- Say it! - Shh.

Nói đi.

I don't know what you're talking about.

Ta không biết nàng đang nói cái gì.

You want me to stay?

Vậy chàng có muốn em ở lại không?

A work of art, really.

Đây thật sự là tác phẩm nghệ thuật.

The craftsmanship is excellent.

Tay nghề chế tác rất tuyệt hảo.

You like it so much,

Nếu thích nó đến thế,

you're welcome to chop off your own hand and take it.

ngươi cứ việc chặt tay của ngươi rồi lấy nó mà gắn vào.

Such an ingrate. I spent days with the goldsmith

Cậu nói thế là vô ơn đấy. Ta mất nhiều ngày với tay thợ kim hoàn

- getting the details just right. - Days?

- để làm cánh tay này chuẩn tới từng chi tiết. - Nhiều ngày?

Better part of an afternoon.

Thì hơn nửa buổi chiều.

There, how does that feel?

Rồi, ngài cảm thấy thế nào?

a hook would be more practical.

Một cái móc câu sẽ thiết thực hơn.

Elegant, I think.

Ta lại nghĩ là thanh lịch.

Thank you for your help with the other matter.

Cái ơn ngươi đã giúp ta trong chuyện đó.

- The symptoms have abated? - Gone completely.

- Những triệu chứng đã thuyên giảm rồi à? - Biến mất hoàn toàn.

I am in your debt, Maester Qyburn.

Ta mắc nợ ngươi, Học Sĩ Qyburn.

Not a maester, Your Grace, but happy to help

Thần không phải là Học Sĩ, nhưng thần rất vui khi được giúp

whenever I can.

bất cứ khi nào có thể.

Odd little man.

Tên nhỏ con kỳ quái.

I've grown rather fond of him.

Ta lại thích hắn

He's quite talented, you know?

Hắn ta khá tài năng.

What symptoms?

Triệu chứng gì vậy?

Symptoms that are not your concern.

Chuyện đó không cần cậu quan tâm.

You let him touch you?

Chị để hắn ta chạm vào người à?

You jealous?

Cậu ghen à?

I'm surprised.

Bất ngờ thôi.

You never let Pycelle near you.

Chị không bao giờ để Pycelle tới gần.

You think I'd let that old lecher

Cậu nghĩ ta sẽ để con đỉa già đó

put his hands on me?

chạm tay vào ta à?

He smells like a dead cat.

Lão ta có mùi như xác mèo chết.

I'm not sure I've ever smelled a dead cat.

Em không chắc là đã từng ngửi mùi xác mèo chết.

Well, they smell like Pycelle.

Chúng có mùi như Pycelle.

You drink more than you used to.

Chị uống nhiều hơn trước đây

- Yes. - Why?

- Phải. - Tại sao?

Let's see, you started a brawl in the streets with Ned Stark

Để xem nào, cậu ẩu đả với Ned Stark ngay giữa đường

and disappeared from the capital.

và biến mất khỏi Vương Đô.

My husband died in a tragic hunting accident.

Chồng ta chết trong 1 tai nạn thảm khốc khi đi săn.

It must have been traumatic for you.

Hẳn chuyện đó khiến chị đau buồn tột độ nhỉ.

My only daughter was shipped off to Dorne.

Con gái duy nhất của ta bị đưa tới xứ Dorne.

We suffered through a siege.

Chúng ta đã chịu đựng 1 cuộc vây thành.

A rather short siege.

Một cuộc vây thành ngắn ngủi.

A rather short siege that I didn't expect to survive.

Một cuộc vây thành ngắn ngủi mà ta không nghĩ là mình sẽ sống sót.

And now I'm marrying my eldest son

Và giờ ta cho con trai cả của ta

to a wicked little bitch from Highgarden

kết hôn với 1 con khốn gian ngoa xứ Highgarden

while I'm supposed to marry her brother,

trong khi ta phải cưới anh trai của ả,

a renowned pillow biter. So...

một tên nổi tiếng chỉ thích đực. Vậy nên...

Father disowned me today.

Hôm nay cha đã từ em.

He can't disown you. You're all he's got.

Cha không thể từ cậu. Cậu là tất cả những gì ông ấy có.

You're forgetting Tyrion.

Chị quên mất Tyrion rồi.

You don't really plan on staying in the Kingsguard, do you?

Cậu không thực sự có ý định tiếp tục làm Vệ Vương, phải không?

Staying in the Kingsguard means I live right here

Tiếp tục làm Vệ Vương nghĩa là em vẫn sẽ ở đây

in the Red Keep with you.

cùng chị tại Hồng Lâu này.

- Not now. - I want--

- Không phải lúc này. - em muốn--

Not now? When? I've been back for weeks.

Không phải lúc này vậy thì lúc nào? Em đã về đây được nhiều tuần rồi.

- Something's changed. - Everything's changed.

- Điều gì đó đã thay đổi. - Tất cả mọi thứ đã thay đổi.

You come back after all this time with no apologies

Sau ngần ấy thời gian, cậu quay lại không lời xin lỗi

and one hand and expect everything to be the same?

và chỉ với 1 tay và mong rằng mọi chuyện vẫn như cũ sao?

What do you want me to apologize for?

Vậy chị muốn em xin lỗi chuyện gì?

For leaving me.

Vì đã bỏ rơi ta.

You think I wanted to be taken prisoner?

Chị nghị em muốn bị bắt làm tù nhân à?

Don't know what you wanted. You weren't here.

Ta không biết cậu muốn gì. Cậu có ở đây đâu.

You left me alone.

Cậu để ta lại 1 mình.

Every day I was a prisoner, I plotted my escape.

Khi còn là tù nhân, ngày nào em cũng đều tìm cách thoát thân.

Every day. I murdered people so I could be here with you.

Mỗi ngày. Em giết người để có thể ở đây cùng chị

- You took too long. - I...

- Cậu mất quá lâu. - Tôi...

- What are you saying? - I'm saying you took too long.

- Chị đang nói gì thế? - Ta nói rằng cậu mất quá lâu.

- Come in. - Go away.

- Vào đi. - Đi đi.

Forgive me, Your Grace.

Xin Thái Hậu thứ tội.

You told me to come at once if there was anything important.

Người bảo thần tới đây ngay khi biết chuyện gì quan trọng.

You plan on killing all the crows yourself?

Ngươi tính 1 mình đi giết hết đám quạ à?

Do you plan on sitting here scratching your balls till winter?

Vây ông tính ngồi đây gãi bi cho tới khi đông đến à?

We wait for Mance's orders.

Chúng ta chờ lệnh của Mance.

You sent a man over the Wall at the full moon.

Ông cử người tới Bức Tường vào đêm trăng tròn.

If he's not back yet, he's not coming back.

Nếu tới giờ mà hắn vẫn chưa quay lại, thì hắn sẽ không quay lại nữa đâu.

And what is it you want?

Và cô muốn gì chứ?

March on Castle Black with just this lot?

Dẫn nhiêu đây người tấn công Hắc Thành à?

Your pretty crow said 1,000 men are nesting there.

Con quạ điển trai của cô bảo có 1 ngàn quân đóng binh ở đó.

Yeah, well, he's a liar.

Hắn là tên nói láo.

He is?

Giờ còn nói thế à?

Shouldn't it be "he was"?

Chẳng phải hắn giờ đã là "quá khứ" sao?

You said you put three arrows in him.

Chính cô bảo đã bắn trúng hắn 3 mũi tên.

I did.

Phải.

I've seen you slip a shaft through a rabbit's eye at 200 yards.

Tôi từng nhìn thấy cô bắn tên trúng mắt 1 con thỏ từ khoảng cách 200 thước.

If that boy's still walking, it's 'cause you let him go.

Nếu thằng nhãi đó còn sống thì là vì cô thả hắn đi.

Thenns.

Thenns.

I fucking hate Thenns.

Tôi ghét đám Thenns.

Mance sent you?

Mance cử các người tới à?

How did you find us?

Làm sao các ngươi tìm được bọn ta?

You came from the south, not the north.

Ngươi tới từ phía Nam, không phải phía Bắc.

Took a detour.

Bọn ta đi đường vòng.

Got some supper from a village down that way.

Tìm được bữa ăn tối tại ngôi làng dọc đường đi.

Why does the meat down here taste so much better

Tại sao thịt ở dưới này lại có vị ngon hơn hẳn

than it does on our side of the Wall?

thịt ở phía kia Bức Tường nhỉ?

Help yourself.

Cứ tự nhiên.

Maybe everything's just better fed down here.

Có lẽ là vì ở đây được vỗ béo tốt hơn.

Fat and lazy.

Mập và lười biếng.

Easier for us, hmm?

Dễ dàng hơn cho bọn ta nhỉ?

You didn't see us coming?

Không dè là bọn ta tới à?

Lost your warg?

Mất tên Thú Nhân rồi sao?

And that baby crow you had with you,

Và cả con quạ con đi cùng các người,

lost him too?

mất cả hắn luôn rồi à?

I'll answer to Mance.

Ta sẽ trả lời Mance.

I won't answer to you.

Ta không trả lời ngươi.

She yours?

Cô ả là người của ngươi à?

I'm not anybody's.

Ta là người tự do.

Too scrawny.

Gầy quá.

Not like those crows at Castle Black.

Không giống đám quạ ở Hắc Thành

Think of them stuck in their larders

Cứ nghĩ tới cảnh chúng kẹt trong tủ đựng thịt

stuffing their faces with ham and blood sausage

nhồi nhét thịt , xúc xích và món hầm vào mồm chúng

and stew, getting nice and fat

rồi chúng trở nên béo tốt,

and marbled.

và đầy mỡ.

I know we've had our differences, Tormund,

Ta biết chúng ta rất khác biệt, Tormund,

but just one time before you die,

nhưng chỉ một lần thôi, trước khi chết,

you really ought to try crow.

ngươi thật sự nên thử thịt quạ.

Draw.

Kéo tên.

Loose.

Bắn.

Last time I saw him,

Lần cuối tôi thấy anh ấy,

he was in the courtyard at Winterfell.

là khi anh ấy ở trong khoảng sân tại Winterfell.

He said, "Next time I see you,

Anh ấy bảo: " Lần tới anh gặp lại cậu,

you'll be all in black."

thì cậu sẽ khoác áo choàng đen rồi."

I was jealous of Robb my whole life.

Suốt cuộc đời mình, tôi vẫn luôn ghen tị với Robb.

The way my father looked at him,

Cái cách cha nhìn anh ấy,

I wanted that.

Tôi cũng muốn được như thế.

He was better than me at everything--

Anh ấy giỏi hơn tôi về mọi mặt--

fighting and hunting

chiến đấu, săn bắn

and riding

và kỵ thuật

and girls.

và cả gái gú nữa.

Gods, the girls loved him.

Chư thần ơi, đám con gái mê mệt anh ấy.

I wanted to hate him, but I never could.

Tôi rất muốn ghét anh ấy, nhưng không thể.

Sometimes I want to hate you.

Đôi lúc tôi cũng rất muốn ghét anh.

Well, you're better than me at everything.

Anh giỏi hơn tôi về mọi mặt.

Except reading.

Trừ phần đọc chữ ra.

They're-- they're ready for you.

Họ đã sẵn sàng để gặp anh rồi.

He's wanted to hang me for a while. Now's his chance.

Lão ta muốn treo cổ tôi từ lâu rồi. Giờ là cơ hội của lão.

No one's going to hang you.

Không ai treo cổ anh đâu.

You've done nothing wrong.

Anh đâu có làm gì sai.

I've done plenty wrong.

Tôi đã làm rất nhiều điều sai trái.

So you admit you murdered Qhorin Halfhand?

Vậy là ngươi thừa nhận đã sát hại Qhorin Halfhand?

I didn't murder him.

Tôi không sát hại ông ấy.

No? You put your sword

Không ư? Ngươi đâm kiếm

through a brother of the Night's Watch.

xuyên qua 1 người huynh đệ của hội Tuần Đêm.

What do you call that?

Ngươi gọi thế là gì?

He wanted me to kill him.

Ông ấy muốn tôi làm thế.

A bastard son of a traitor.

Con hoang của phản đồ.

What would you expect?

Ông còn trông chờ gì nữa chứ?

The Halfhand believed our only chance

Halfhand tin rằng cách duy nhất

to stop Mance was to get a man inside his army.

để ngăn chặn Mance là cài nội gián vào quân của hắn.

Don't talk about the Halfhand as if you knew him.

Đừng nói về Halfhand như thể ngươi biết rõ ông ấy.

He was my brother.

Ông ấy là huynh đệ của ta.

Then you'd know he'd do anything to defend the Wall.

Vậy ông thừa biết ông ấy sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ Bức Tường.

The free folk would have boiled him alive, but letting me kill him...

Những kẻ tự do sẽ luộc sống ông ấy, nhưng để tôi giết...

The free folk? Listen to him.

Những kẻ tự do ư? Nghe hắn nói kìa.

He even talks like a wildling now.

Giọng điệu của hắn y như lũ Man Tộc.

Aye, I talk like a wildling. I ate with the wildlings.

Phải, tôi nói chuyện như Man Tộc, ăn như Man Tộc.

I climbed the Wall with the wildlings. I--

Tôi leo qua Bức Tường cùng Man Tộc. --

I laid with a wildling girl.

Tôi làm tình với 1 cô gái Man Tộc.

You admit to breaking your vows, then?

Vậy ngươi thừa nhận đã bội phản lời thề, phải không?

I do.

Phải.

The law is the law. The boy must die.

Luật là luật. Thằng nhãi này phải chết.

If we beheaded every ranger who lay with a girl,

Nếu chúng ta chặt đầu tất các các kỵ binh đã ăn nằm với phụ nữ

the Wall would be manned by headless men.

thì Bức Tường sẽ được canh gác bởi hàng đống xác không đầu.

There's a difference between sneaking off

Có sự khác biệt giữa việc

to the Mole's Town brothel and sleeping with the enemy.

lẻn tới nhà chứa tại Mole và ngủ với kẻ thù.

While we sit here

Trong khi chúng ta ngồi đây

debating which rules I broke,

tranh cãi về việc tôi đã phá luật nào,

Mance Rayder marches on the Wall with an army of 100,000.

thì Mance Rayder đang dẫn 10 vạn binh tiến tới Hắc Thành.

Impossible.

Không thể nào.

You can't get 50 wildlings together

Ngươi không thể chiêu mộ được 50 tên man tộc

before they start killing each other.

trước khi chúng bắt đầu giết lẫn nhau.

100,000. He's united the Thenns,

10 vạn. Hắn đã thống nhất tộc người Thenns,

the Hornfoots, the ice-river clans.

tộc Hornfoots, tộc Sông Băng.

He has giants fighting for him.

Cả người khổng lồ cũng chiến đấu cho hắn.

Giants?

Người khổng lồ?

Have you ever been beyond the Wall, ser?

Ngài đây đã từng tiến ra phía kia Bức Tường chưa?

I commanded the City Watch of King's Landing, boy.

Ta từng chỉ huy đội Hộ Thành tại Vương Đô đấy nhóc.

And now you're here.

Và giờ ngài ở đây.

You must not have been very good at your job.

Hẳn là ngài làm công việc của mình rất tệ.

How dare you?!

Sao ngươi dám!

There's a band of wildlings south of the Wall already

Một nhóm Man Tộc đã có mặt tại phía nam Bức Tường rồi,

led by Tormund Giantsbane.

chúng được Tormund Giantsbane chỉ huy.

I killed their warg and three others.

Tôi giết tên Thú Nhân cùng 3 người của chúng.

They shot me full of arrows.

Chúng bắn tên đầy lên người tôi.

Their orders are to attack Castle Black from the south

Lệnh của chúng là tấn công Hắc Thành từ phía Nam

when Mance hits it from the north.

trong khi Mance tấn công phía bắc.

The signal for the attack will be a bonfire.

Tín hiệu cho cuộc tấn công sẽ là 1 ngọn lửa.

Mance said it would be the greatest fire

Mance nói đó sẽ là ngọn lửa lớn nhất

the North has ever seen.

mà phương Bắc từng thấy.

That's the truth.

Đó là sự thật.

All the truth.

Tất cả sự thật.

Do you intend to execute me or am I free to go?

Vậy giờ các vị muốn xử tử tôi, hay là tôi được tự do ra khỏi đây?

None of us are free.

Chẳng ai trong chúng ta tự do cả.

We are men of the Night's Watch.

Chúng ta là người của hội Tuần Đêm.

But we won't be taking your head today, Jon Snow.

Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không giết cậu, Jon Snow.

Go on.

Đi đi.

I am acting commander here, Maester Aemon.

Tôi mới là Quyền Chỉ Huy ở đây, học sĩ Aemon.

Yes, you are.

Phải.

And I don't trust the bastard.

Và tôi không tin tên con hoang đó.

He told the truth.

Cậu ta nói sự thật.

And you always know when a man's telling a lie?

Và ông luôn biết khi nào một kẻ đang nói dối à?

How did you acquire this magical power?

Làm thế nào mà ông có được khả năng kỳ diệu đó?

I grew up in King's Landing.

Tôi lớn lên tại Vương Đô.

No. No.

Không. Không.

You're a queen, not an ox.

Con là hoàng hậu, không phải con bò.

Your grandfather gave me a necklace

Ông con tặng ta 1 sợi dây chuyền

just like this one for my 51st nameday.

giống y thế này vào ngày lễ đặt tên thứ 51 của ta.

The wedding is in a fortnight, Grandmother.

Hai tuần nữa là cử hành hôn lễ rồi, bà ơi.

You can't say no to everything.

Bà không thể nói không với tất cả mọi thứ.

Nonsense. My little dears.

Vớ vẩn. Các cô gái của ta.

Go and speak to the jewelers of King's Landing.

Hãy đi và nói với tất cả những thợ trang sức tại Vương Đô.

Tell them who you are, tell them who sent you.

Bảo họ các con là ai và ai cử các con tới.

The one who brings me the best necklace

Đứa nào mang cho ta sợi dây chuyền đẹp nhất

will get to keep the next best.

sẽ được giữ lại sợi đẹp thứ 2.

The Margaery Tyrell who walks into the sept

Cảnh Margaery Tyrell bước vào giáo đường

a fortnight from now will inspire 1,000 songs.

trong 2 tuần nữa kể từ lúc này sẽ truyền cảm hứng cho 1000 bài hát.

Now, how sad it will be if she's wearing rubbish like that.

Và thật buồn làm sao, nếu nàng ấy đeo mấy thứ xấu tệ thế này.

Perhaps I should just let Joffrey choose it for me.

Có lẽ con nên để Joffrey lựa chọn cho con.

End up with a string of dead sparrow heads around my neck.

Và kết quả là đeo 1 vòng dây làm từ đầu lâu chim sẻ lên cổ.

You watch that. Even here, even with me.

Ăn nói cẩn thận. Thậm chí là ngồi ở đây cùng bà đấy.

My word.

Trời ạ.

My lady. My lady.

Chào phu nhân. Chào Tiểu thư.

Please pardon me for interrupting.

Xin thứ lỗi vì tôi đã làm phiền.

My name is Brienne of Tarth.

Tên tôi là Brienne xứ Tarth.

We know who you are. We've heard all about you.

Chúng ta biết cô là ai. Chúng ta đã nghe danh cô rồi.

But hearing is one thing.

Nhưng nghe là 1 chuyện.

Aren't you just marvelous?

Chẳng phải cô trông rất tuyệt diệu sao?

Absolutely singular.

Quả là độc nhất vô nhị.

I hear you knocked my grandson into the dirt

Ta nghe đâu cô cho thằng cháu của ta nằm đo đất

like the silly little boy he is.

như thể 1 thằng khờ.

My lady, I know this is a very busy time for you,

Thưa tiểu thư, tôi biết hiện giờ cô rất bận rộn

but if I could just have a moment.

nhưng phiền cô cho tôi nói chuyện riêng 1 chút.

You dare not refuse.

Con không được từ chối đâu đấy.

A shadow?

Một cái bóng ư?

A shadow with the face of Stannis Baratheon.

Cái bóng với gương mặt của Stannis Baratheon.

I swear to you by all the gods it was Stannis.

Tôi xin lấy tất cả thần linh ra mà thế, đó chính là Stannis.

He plunged his sword through Renly's heart

Hắn đâm kiếm vào tim Renly

and disappeared.

và biến mất.

One day, my lady, I will avenge our king.

Tiểu thưa, 1 ngày nào đó, tôi sẽ trả thù cho vua của tôi.

Joffrey is our king now.

Joffrey giờ là vua của chúng ta.

I meant no offense.

Tôi không có ý mạo phạm.

And you've given none.

Cô không mạo phạm gì cả.

All the Kingsguard will be on duty, of course.

Tất nhiên là toàn đội Vệ Vương sẽ phải tham gia nhiệm vụ.

Ser Boros will be stationed here.

HIệp sĩ Boros sẽ canh gác ở đây.

Ser Preston will be stationed here

Hiệp sĩ Preston sẽ gác ở đây

beside the primary entertainment.

bên cạnh tiết mục giải trí chính.

Your Grace?

Bệ hạ?

Yes, yes, one guard at the--

Phải, phải, một người gác ở...

the thing. Go on.

chỗ đó, tiếp tục đi.

Ser Meryn will guard Lady Margaery and Tommen.

Hiệp sĩ Meryn sẽ bảo vệ tiểu thư Margaery và Tommen.

I've always guarded the king himself, my lord.

Tôi luôn tự tay bảo vệ nhà vua, thưa ngài.

Ever since your absence.

Kể từ lúc ngài vắng mặt.

And I thank you for it, Ser Meryn.

Va ta xin cảm tạ ngài vì điều đó, ngài Meryn.

All very good. I don't expect any trouble.

Tất cả đều rất tốt. Ta không cho là sẽ gặp trở ngại gì.

The people love their king.

Người dân yêu mến vua của họ.

They know who keeps them fed.

Họ biết ai cho họ thức ăn.

Margaery Tyrell, I've heard.

Nghe đâu là Margaery Tyrell.

By my leave.

Với sự cho phép của ta.

They know I saved the city. They know I won the war.

Chúng biết ta cứu kinh thành. Chúng biết ta thắng cuộc chiến.

The war's not won. Not while Stannis lives.

Cuộc chiến vẫn còn đó. Stannis vẫn còn sống.

I broke Stannis on the Blackwater.

Ta đánh bại Stannis tại Vịnh Hắc Thủy.

Pity you weren't there to help, Uncle.

Đáng tiếc là cậu lại không có ở đó để giúp.

My apologies, Your Grace. I was rather busy.

Xin bệ hạ thứ tội. Thần khi đó khá bận rộn.

Busy getting captured.

Bận để kẻ khác bắt giữ.

So this is the famous "Book of Brothers"?

Đây là cuốn sách Huynh Đệ nổi tiếng đây sao?

All the great deeds of all the great Kingsguard.

Tất cả những kỳ công của những Vệ Vương vĩ đại.

Ser Arthur Dayne. The Sword of the Morning.

Hiệp sĩ Arthur Dayne. Thanh kiếm của Bình Minh.

Led the attack on the Kingswood Brotherhood.

Chỉ huy cuộc tấn công chống lại Hội Huynh Đệ Vương Lâm.

Defeated the Smiling Knight in single combat.

Đánh bại Tiếu Hiệp Sĩ trong 1 trận tay đôi.

Ser Duncan the Tall.

Hiệp sĩ Duncall Cao Kều.

Four pages for Ser Duncan.

Bốn trang kể về Duncan.

He must have been quite a man.

Ông ta hẳn là 1 người tuyệt vời.

So they say.

Họ cũng nói thế.

Ser Jaime Lannister.

Hiệp sĩ Jaime Lannister.

Someone forgot to write down all your great deeds.

Ai đó đã quên viết về kỳ công của cậu rồi.

- There's still time. - Is there?

- Vẫn còn thời gian mà. - Vậy sao?

For a 40-year-old knight with one hand?

Một hiệp sĩ 40 tuổi chỉ với 1 cánh tay à?

How can you protect me with that?

Làm sao cậu có thể bảo vệ ta được?

I use my left hand now, Your Grace.

Thần giờ chỉ dùng tay trái.

Makes for more of a contest.

Làm cuộc đấu thêm phần thách thức.

Have you ever been to Meereen?

Ngươi đã từng tới Meereen chưa?

Several times, Your Grace, with Master Kraznys.

Thưa, vài lần ạ, đi cùng chủ nhân Kraznys.

And?

Và?

They say 1,000 slaves died

Họ bảo 1000 nô lệ đã chết

building the Great Pyramid of Meereen.

trong khi xây dựng kim tự tháp Meereen vĩ đại.

And now an army of former slaves

Và giờ 1 đạo binh của những kẻ từng là nô lệ

is marching to her gates.

đang tiến thẳng tới cổng thành của ả.

You think the Great Masters are worried?

Ngươi có nghĩ là những Ông Chủ sẽ lo lắng không?

If they're smart, Your Grace.

Họ sẽ lo lắng nếu họ biết khôn.

You were told to ride at the back of the train.

Ta đã bảo là ngươi phải đi ở cuối đoàn mà.

Yes, my queen.

Phải, thưa nữ hoàng.

But I need to speak to you about something important.

Nhưng tôi có chuyện quan trọng cần thưa với người.

A matter of strategy.

Vấn đề về chiến thuật.

Your Grace.

Xin phép người.

All right, what is this matter of strategy?

Được rồi, vậy vấn đề về chiến thuật này là gì?

A dusk rose.

Hoa Hồng Hoàn Hôn.

Would you like to walk at the back of the train instead of riding?

Vậy là giờ ngươi muốn đi bộ ở cuối đoàn, thay vì cưỡi ngựa à?

And this one's called lady's lace.

Còn bông này gọi là Sợi Len của Nữ Nhi.

Would you like to walk without shoes?

Ngươi muốn đi bộ với đôi chân trần à?

You have to know a land to rule it.

Người phải hiểu rõ vùng đất khi muốn cai trị nó.

Its plants, its rivers,

Cây cỏ, sông suối,

its roads, its people.

đường xá và cả người dân của vùng đất.

Dusk rose tea eases fever.

Trà Hoa Hồng Hoàn Hôn giúp làm giảm sốt.

Everyone in Meereen knows that.

Bất cứ ai tại Meeren đều biết thế.

Especially the slaves who have to make the tea.

Đặc biệt là những nô lệ pha trà.

If you want them to follow you,

Người muốn họ theo người

you have to become a part of their world.

thì người phải trở thành 1 phần trong thế giới của họ.

Strategy.

Chiến thuật.

Harpy's Gold.

Vàng của Harpy.

No tea from this one.

Hoa này không pha trà được.

Beautiful but poisonous.

Đẹp nhưng độc.

You are a gambler, aren't you?

Ngươi là 1 tay cờ bạc, phải không?

Your Grace.

Xin phép.

There's one on every mile marker between here and Meereen.

Từ đây cho tới Meereen, cứ mỗi dặm là lại có 1 xác thế này.

How many miles are there between here and Meereen?

Vậy từ đây tới Meereen còn cách bao xa?

163, Your Grace.

Thưa, là 163 dặm.

I'll tell our men to ride ahead and bury them.

Tôi sẽ cho người đi trước và chôn họ.

You don't need to see this.

Người không cần nhìn thấy những thứ này.

You will do no such thing.

Ông không cần làm thế.

I will see each and every one of their faces.

Ta sẽ nhìn mặt từng người một.

Remove her collar before you bury her.

Tháo vòng cổ ra trước khi chôn cất cô ấy.

There she is.

Cô ấy ở kia.

Yes, there she is.

Phải, cô ấy ở kia.

- And? - You made a promise.

- Và? - Ngươi đã hứa rồi.

To return the Stark girls to their mother who is now dead.

Mang 2 cô gái nhà Stark về lại với mẹ của họ, người giờ đã chết.

To keep them safe.

Hứa giữ an toàn cho họ.

Well, Arya Stark hasn't been seen

Vẫn chưa tìm ra Arya Stark

since her father was killed.

kể từ khi cha con bé chết.

Where do you think she is? My money's on dead.

Cô nghĩ là con bé đang ở đâu? Ta cá là nó đã chết rồi.

There's a certain safety in death, wouldn't you say?

Chết rồi thì an toàn có thừa đấy, phải không?

And Sansa Stark is now Sansa Lannister.

Và Sansa Stark giờ là Sansa Lannister.

Bit of a complication.

Có hơi phức tạp.

A complication does not release you from a vow.

Phức tạp không giải thoát ngươi khỏi lời hứa.

What do you want me to do? Kidnap my sister-in-law?

Chứ cô muốn ta làm gì? Bắt cóc em dâu của mình à?

And take her where? Where would she be safer than here?

Và rồi đưa cô ta đi đâu chứ? Còn chỗ nào an toàn hơn nơi này?

Look me in the eye and tell me

Nhìn thẳng vào mắt ta rồi nói

that you think she'll be safe in King's Landing.

rằng ngươi nghĩ cô ấy sẽ an toàn tại Vương Đô đi.

Are you sure we're not related?

Cô có chắc chúng ta không phải họ hàng không?

Ever since I've returned, every Lannister I've seen

Từ khi ta trở về, bất kỳ người nhà Lannister nào mà ta gặp

has been a miserable pain in my ass.

cũng đều là cái nhọt khó chịu trên mông ta.

Maybe you're a Lannister, too.

Có lẽ cô cũng là người nhà Lannister đấy.

You've got the hair for it if not the looks.

Không nói tới ngoại hình thì tóc cô giống y chang rồi.

It's all right.

Không sao.

It's all right. It's all right.

Không sao đâu mà.

- You're drunk. - Yes.

- Ông say rồi. - Phải.

I have good reason to be.

Tôi có lý do để say.

Once I was a knight. Now I'm only a fool.

Tôi từng là hiệp sĩ Giờ tôi chỉ là tên hề.

Don't you know me?

Cô không biết tôi sao?

Ser Dontos. The king's nameday celebration.

Hiệp sĩ Dontos. Ngày lễ đặt tên của nhà vua.

I'm sorry. I should have remembered.

Xin lỗi. Lẽ ra tôi phải nhớ.

I can't accept your apology.

Tôi không thể chấp nhận lời xin lỗi của cô.

I may be a fool, but I'm a living fool, thanks to you.

Có thể tôi là tên hề, nhưng tôi còn sống, tất cả là nhờ cô.

Anyone would have done the same.

Bất kỳ ai cũng sẽ làm như tôi thôi.

But only you did.

Nhưng chỉ có cô làm thế.

I can never repay you.

Tôi không bao giờ có thể đền đáp ơn này.

You gave me my life. But this,

Cô cho tôi tính mạng của tôi, nhưng thứ này,

this is worth more than my life.

thứ này đáng giá hơn cả tính mạng của tôi.

It belonged to my mother and her mother before her.

Sợi dây này là của mẹ tôi và trước đó là của bà tôi.

House Hollard was strong once.

Nhà Hollard từng là 1 gia tộc hùng mạnh.

House on the rise.

Gia tộc rất thịnh trị.

That's all that's left of those days,

Đó là những gì còn lại của quá khứ huy hoàng đó,

thanks to a few sad, fat drunks like me.

nhờ vào những tên mập say xỉn vô dụng như tôi.

I can't take it.

Tôi không thể nhận được.

It's very, very kind of you, but I can't.

Ông rất tử tế, nhưng tôi không thể.

I don't have anything else left.

Tôi giờ chẳng còn gì cả.

That's all.

Chỉ còn mỗi sợi dây chuyền đó.

Take it. Wear it.

Hãy lấy nó và đeo lên cổ cô.

Let my name have one more moment in the sun

Hãy để tên của tôi có thêm 1 khoảnh khắc dưới ánh mặt trời,

before it disappears from the world.

trước khi nó biến mất khỏi thế giới này.

I'll wear it with pride, Ser Dontos.

Tôi sẽ đeo sợi dây chuyền này với niềm tự hào, hiệp sĩ Dontos.

Yeah.

Vâng.

When am I going to get a horse of my own?

Chừng nào tôi mới có ngựa riêng đây?

The little lady wants a pony.

Tiểu thư nhỏ muốn có ngựa con.

The little lady wants away from your stench.

Tiểu thư đây chỉ muốn thoát khỏi mùi hôi của ông thôi.

Horses aren't easy to come by.

Ngựa không hề dễ kiếm.

Even if they were,

Mà cho dù là có,

you think I'm gonna put you on your own horse?

ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi cưỡi à?

Watch the only thing of value I've got in the world ride away?

Nhìn thứ đáng giá duy nhất mà ta có trên thế giới này bỏ chạy à?

Why don't you have any money?

Tại sao ông không có tiền?

Didn't you steal anything from Joffrey before you left?

Ông không lấy cắp thứ gì từ Joffrey trước khi bỏ đi à?

No.

Không.

You're not very smart, are you?

Ông hơi bị ngu, phải không?

I'm not a thief.

Ta không phải là trộm.

You're fine with murdering little boys,

Ông chấp nhận việc giết con nít

but thieving is beneath you?

nhưng trộm cắp thì lại không xứng với ông à?

A man's got to have a code.

Người đàn ông phải có nguyên tắc sống.

You think I'm gonna escape?

Ông nghĩ tôi sẽ bỏ trốn à?

Where would I go?

Tôi đi đâu cơ chứ?

I'd be dead by nightfall without you.

Không có ông thì tới tối tôi cũng toi mạng.

My family's gone. I've got no one.

Gia đình tôi chết cả rồi. Tôi chẳng còn lại ai cả.

You've got an aunt in the Vale.

Ngươi còn 1 bà dì tại xứ Vale.

Your rich Aunt Lysa. After I sell you to her,

Bà dì Lysa giàu có của ngươi. Sau khi ta bán ngươi cho bà ta,

maybe she'll have enough left over

có lẽ bà ta sẽ còn đủ tiền

to buy you that pony you want so much.

để mua ngựa con cho ngươi, thứ ngươi cực kỳ muốn.

I'm hungry. You're hungry.

Tôi đói. Ông cũng đói.

Five horses, five men.

5 con ngựa, 5 người.

More than I feel like killing on an empty stomach.

Hơi quá đông cho việc giết người vì đói đấy.

I know him.

Tôi biết hắn.

The small one. His name is Polliver.

Gã nhỏ con. Tên hắn là Polliver.

He captured us and took us to Harrenhal.

Hắn từng bắt và đưa chúng tôi tới Harrenhal.

He killed Lommy.

Hắn giết Lommy.

What the fuck's a Lommy?

Lommy là cái đéo gì thế?

He was my friend.

Bạn của tôi.

Polliver stole my sword and put it right through his neck.

Polliver cướp thanh kiếm của tôi và đâm vào cổ cậu ấy

He's still got it.

Hắn vẫn còn giữ nó.

Got what?

Giữ cái gì?

My sword Needle.

Thanh Kim Châm của tôi.

Needle? Of course you named your sword.

Kim Châm? Tất nhiên là ngươi sẽ đặt tên cho kiếm của ngươi.

Lots of people name their swords.

Rất nhiều người đặt tên cho kiếm của họ.

Lots of cunts.

Mấy thằng đàn bà.

What are you-- get back here.

Ngươi làm gì... Quay lại ngay.

My brother gave me that sword.

Anh tôi tặng tôi thanh kiếm đó.

- Get back here. - He killed my friend.

- Quay lại đây. - Hắn giết bạn tôi.

I don't care if he ate your friend.

Hắn có ăn bạn ngươi thì ta cũng mặc

We're not going in there.

Chúng ta sẽ không vào đó.

Come on, give it up.

Bỏ cuộc đi.

Come here.

Lại đi.

- Let's have a feel there. - Leave it.

- Tận hưởng nào. - Bỏ đi.

Come here.

Lại đây.

Please, she's a good girl.

Xin ngài, con bé là người tốt mà.

Shut your mouth and pour us more ale

Ngậm miệng và rót thêm rượu đi

and we may not take her with us when we're done with her.

và có thể bọn ta sẽ không bắt ả theo sau khi "xong việc" với ả.

I know you.

Ta biết ngươi.

You're the Hound.

Ngươi là Chó Săn.

Pour our new friend some ale.

Rót thêm rượu cho bạn mới của chúng ta đi.

What brings you so far north?

Điều gì đưa ngài tới tận phía bắc xa xôi này?

I could ask the same of you.

Ta cũng có thể hỏi ngươi câu tương tự.

What are you doing up here?

Ngươi đang làm gì ở đây?

Just keeping the king's peace.

Bảo vệ hòa bình của nhà vua.

No need. The war's over.

Không cần. Cuộc chiến kết thúc rồi.

So I've heard. Stannis defeated at the Blackwater.

Tôi cũng nghe đồn thế. Stannis bại trận tại vịnh Hắc Thủy.

Robb Stark killed at the Twins.

Robb Stark bị giết tại Song THành.

And where am I for all of it?

Và tôi ở đâu khi những chuyện đó xảy ra?

Stuck with your brother.

Kẹt lại với anh ngài.

- Meaning no offense. - None taken.

- Không có ý xúc phạm. - Không sao.

He's good, the Mountain is.

Ngài Tòa Sơn rất giỏi.

Best at what he does.

Giỏi nhất những gì ngài ấy làm.

But torture, torture, torture, torture.

Nhưng mà cứ tra tấn suốt.

You spend enough time putting the hammer to people,

Nếu ngài đập búa lên tội nhân đủ lâu,

you start to feel like a carpenter making chairs.

ngài sẽ bắt đầu cảm thấy như mình đang là thợ mộc đóng ghế.

Drains the fun right out of it.

Mất đi hết cả sự thú vị.

And what's life without a little fun?

Mất đi sự thú vị thì cuộc sống còn là gì nữa chứ?

But I don't need to tell you that, eh?

Nhưng tôi cũng không cần phải nói cho ngài biết chuyện đó, phải không?

She's all right. I've had better.

COn bé này cũng được. Ta từng gặp mấy con khá hơn rồi.

You know what?

Ngài biết sao không?

You should come with us.

Ngài nên đi cùng chúng tôi.

His kind, they've always got something hidden away somewhere.

Người như lão chủ, chúng luôn giấu giếm thứ gì đó.

Gold, silver, more daughters.

Vàng, bạc, hay mấy cô con gái.

Always something if you know how to make them talk.

Nếu ngài biết cách khiến chúng phải khai.

And there's plenty of him between here and King's Landing.

Và còn có cả trăm tên như hắn dọc đường từ đây tới Vương Đô.

You could do well for yourself.

Ngài có thể kiếm rất khá đấy.

We certainly have been.

Chúng tôi cũng kiếm lời rất nhiều rồi.

I'm not going to King's Landing.

Ta sẽ không đi tới Vương Đô.

Think about it. We could do whatever we like

Ngài cứ nghĩ đi. Chúng ta có thể làm gì tùy thích,

wherever we go.

tại bất kỳ nơi nào chúng ta tới.

These are the king's colors.

Đây là màu của nhà vua.

No one's standing in his way now.

Không ai dám chống lại nhà vua nữa.

Which means no one's standing in ours.

Nghĩa là không ai dám gây sự với chúng ta.

Fuck the king.

Kệ mẹ nhà vua.

When I heard that Joffrey's dog had tucked tail

Khi ta nghe đồn rằng con chó của Joffrey cụp đuôi

and run from the Battle of the Blackwater,

bỏ chạy khỏi trận Hắc Thủy,

I didn't believe it.

Ta đã không tin.

- But here you are. - Here I am.

- Nhưng giờ ngươi ở đây. - Phải.

Bring me one of those chickens.

Mang cho ta 1 con gà.

- You got money to pay for it? - You paid for it?

- Ngươi có tiền trả không? - Vậy ngươi có trả tiền không?

No.

Không.

But we're the king's men.

Nhưng chúng ta là người của nhà vua.

So, you got money?

Vậy nên ngươi có tiền không?

Not a penny.

Một cắc cũng không.

I'll still take that chicken.

Ta vẫn sẽ lấy con gà.

Tell you what.

Thế này nhé.

We'll trade you.

Chúng ta sẽ trao đổi với ngươi.

One of our little chickens for one of yours.

Đổi con gà nhỏ lấy con bé này.

Give us a go at your friend.

Cho chúng ta " thoải mái" với bạn của ngươi.

Lowell there likes them a bit broken in.

Lowell thích mây con nào hơi "tàn tạ" 1 chút.

You're a talker.

Ngươi là 1 tên lắm lời.

Listening to talkers makes me thirsty.

Nghe mấy tên lắm lời nói khiến ta thấy khát.

And hungry.

Và đói.

Think I'll take two chickens.

Ta sẽ lấy 2 con gà.

You don't seem to understand the situation.

Dường như ngươi không hiểu tình thế ở đây.

I understand that if any more words

Ta hiểu rằng nếu còn phải nghe bất kỳ lời nào

come pouring out of your cunt mouth,

phát ra từ cái miệng đàn bà của ngươi,

I'm gonna have to eat every fucking chicken in this room.

thì ta sẽ phải ăn toàn bộ số gà ở đây.

You lived your life for the king.

Ngươi sống vì nhà vua.

You're gonna die for some chickens?

Và ngươi sẽ chết vì mấy con gà à?

Someone is.

Có kẻ sẽ phải chết vì mấy con gà.

Something wrong with your leg, boy?

Chân ngươi bị gì thế, nhóc con?

What? What do you mean?

Ý mày là sao?

Can you walk? I've got to carry you?

Mày đi được không? Hay là tao phải cõng mày?

Carry me?

Cõng tao?

Fine little blade.

Thanh kiếm nhỏ tốt đấy.

Maybe I'll pick my teeth with it.

Có lẽ tao sẽ dùng nó để xỉa răng.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp