• /kəmˈbaɪn/
  kết hợp, phối hợp
  động từ
 • /straɪk/
  cuộc đình công, cuộc bãi công
  danh từ
 • /rɪˈmuːv/
  dời đi xa, đi ra, tránh ra xa
  nội động từ
 • /ˈsnəʊ.mæn/
  người tuyết
  danh từ
 • /ˈkʌr.ɪdʒ/
  sự can đảm, sự dũng cảm, dũng khí
  danh từ
 • /mɪˈstɪə.ri.əs/
  thần bí, huyền bí
  tính từ
 • /ˌkɒr.əˈneɪ.ʃən/
  lễ lên ngôi; lễ đăng quang
  danh từ
 • /səˈfɪs.tɪ.keɪ.tɪd/
  tinh vi, phức tạp, rắc rối
  tính từ
 • /ɡreɪs/
  vẻ duyên dáng, vẻ yêu kiều; vẻ uyển chuyển
  danh từ
 • /ˌsɪŋ.krə.naɪˈzeɪ.ʃən/
  sự đồng bộ hoá
  danh từ
 • /ˈbles.ɪŋ/
  phúc lành
  danh từ
 • /ˈsɔː.sər.i/
  phép phù thuỷ, yêu thuật
  danh từ
 • /ˈæŋ.kər/
  cái neo, mỏ neo
  danh từ
 • /ɪt/
  cái đó, điều đó, con vật đó
  đại từ

frozen

 • Danh sách tập:
 • 1

♪ Born of cold and winter air

Hạ sinh bởi lạnh giá gió đông,

♪ And mountain rain combining

hoà cùng mưa, tuyết ở trên không.

♪ This icy force both foul and fair

Khối đá này đây, lộng lẫy làm sao.

♪ Has a frozen heart worth mining

Trái tim băng giá đáng để khai thông.

♪ So cut through the heart

Và cắt xuyên trái tim,

♪ Cold and clear

xuyên cóng tay.

♪ Strike for love and strike for fear

Vì mến thương, và bởi khiếp nhược.

♪ See the beauty sharp and sheer

Thấy được vẻ đẹp sắc cạnh này.

♪ Split the ice apart

Xẻ khối đá bạn ơi

♪ And break the frozen heart Hup, ho

phá vỡ trái tim mùa đông. Hây dô!

♪ Watch your step Let it go

Cẩn thận vô! Xẻ đi thôi!

♪ Hup, ho

Hây dô!

♪ Watch your step Let it go

Cẩn thận vô! Xẻ đi thôi!

♪ Beautiful ♪ Powerful

Đẹp làm sao! Hùng vĩ sao!

♪ Dangerous ♪ Cold

Nguy hiểm sao! Lạnh!

♪ Ice has a magic Can't be controlled

Băng có thứ phép màu không kiểm soát được.

♪ Stronger than one

Mạnh hơn cả một,

♪ Stronger than ten

mạnh hơn cả mười.

♪ Stronger than a hundred men!

Mạnh hơn cả trăm người đàn ông!

♪ Born of cold And winter air

Hạ sinh bởi lạnh giá gió đông,

♪ And mountain rain combining

hoà cùng mưa, tuyết ở trên không.

♪ This icy force both foul and fair

Khối đá này đây, lộng lẫy làm sao.

♪ Has a frozen heart worth mining

Trái tim băng giá đáng để khai thông.

♪ Cut through the heart

Và cắt xuyên trái tim,

♪ Cold and clear

xuyên cóng tay.

♪ Strike for love and strike for fear

Vì mến thương, và bởi khiếp nhược.

♪ There's beauty and there's danger here

Thấy được vẻ đẹp sắc cạnh này.

♪ Split the ice apart

Xẻ khối đá bạn ơi!

♪ Beware the frozen heart ♪

Cảnh giác trái tim mùa đông!

Come on, Sven.

Đi thôi, Sven!

Elsa. Psst!

Elsa. Suỵt!

Elsa!

Elsa!

Wake up. Wake up. Wake up!

Dậy. Dậy đi. Dậy đi.

Anna, go back to sleep.

Anna, ngủ tiếp đi em.

I just can't.

Em không ngủ được.

The sky is awake, so I'm awake.

Trời thức dậy, nên em cũng vậy.

So, we have to play.

Mình phải đi chơi.

Go play by yourself.

Đi chơi một mình đi.

Do you want to build a snowman?

Ra đây xây người tuyết với em nhé?

Come on, come on, come on!

Mau, mau, mau, mau.

Do the magic!

Làm phép đi!

Ready? Uh-huh.

Sẵn sàng chưa?

This is amazing!

Hay quá à!

Watch this!

Coi nè!

Hi, I'm Olaf,

Chào, tôi là Olaf.

and I like warm hugs.

Tôi thích những cái ôm ấm áp.

I love you, Olaf!

Em thương anh, Olaf.

Olaf...

Olaf...

Tickle bumps!

Cù lét nè!

Hang on!

Đợi đã!

Catch me!

Đỡ em nè!

Gotcha!

Đỡ nè.

Again!

Nữa đi!

Wait!

Khoan!

Anna!

Anna!

Anna!

Anna?

Mama! Papa!

Phụ hoàng! Mẫu hậu!

No, no...

Không, không...

You're okay, Anna. I got you.

Không sao đâu Anna. Chị đỡ được em rồi.

Elsa, what have you done?

Elsa, con đã làm gì hả?

This is getting out of hand.

Thế này là quá lắm!

It was an accident. I'm sorry, Anna!

Là tai nạn mà. Chị xin lỗi, Anna.

Oh. She's ice cold. I know where we have to go.

- Nó lạnh như băng. - Ta biết mình phải đi đâu.

Ice?

Băng?

Faster, Sven.

Nhanh lên, Sven!

Sven!

Sven!

Please! Help! It's my daughter.

Làm ơn cứu với! Con gái ta!

It's the king.

Là nhà vua!

Trolls? Shush!

- Thạch yêu? - Suỵt.

I'm trying to listen.

Để yên ta nghe!

Cuties. I'm going to keep you.

Thương quá. Ta sẽ giữ mấy đứa lại.

Your Majesty.

Bệ hạ!

Born with the powers, or cursed?

Bẩm sinh có quyền năng hay bị nguyền?

Born. And they're getting stronger.

Bẩm sinh. Và nó đang mạnh hơn.

Here, here.

Đây lại đây.

You are lucky it wasn't her heart.

May mắn là không trúng phải tim.

The heart is not so easily changed.

Trái tim khó mà thay đổi lắm,

But the head can be persuaded.

nhưng trí óc thì dễ xoay chuyển.

Do what you must.

Làm những gì phải làm đi.

I recommend we remove all magic.

Thần khuyên nên loại bỏ mọi phép thuật,

Even memories of magic, to be safe.

cả những kí ức về phép thuật cho an toàn.

But don't worry. I'll leave the fun.

Nhưng chớ lo, thần sẽ để lại những niềm vui.

She will be okay.

Công chúa sẽ ổn thôi.

But she won't remember I have powers?

Nhưng nó sẽ không nhớ con có quyền năng?

It's for the best.

Vậy là tốt nhất.

Listen to me, Elsa. Your power will only grow.

Nghe đây, Elsa. Quyền năng của con sẽ chỉ mạnh thêm.

There is beauty in it...

Nó mang trong mình vẻ đẹp ...

But also great danger.

nhưng cũng là hiểm hoạ khôn lường.

You must learn to control it.

Con phải học cách kiểm soát nó.

Fear will be your enemy.

Nỗi sợ sẽ là kẻ thù của con.

No!

Không!

We'll protect her.

Chúng ta sẽ bảo vệ nó.

She can learn to control it. I'm sure.

Nó sẽ học được cách kiểm soát, ta cam đoan.

Until then...

Cho tới khi đó,

We'll lock the gates.

ta sẽ đóng cổng thành.

We'll reduce the staff.

Giảm bớt người hầu.

We will limit her contact with people,

Hạn chế cho nó tiếp xúc với kẻ khác,

and keep her powers hidden from everyone.

và giấu kín quyền năng của nó với tất cả.

Including Anna.

Bao gồm cả Anna.

Elsa?

Elsa?

♪ Do you wanna build a snowman?

Ra đây xây người tuyết với em nhé?

♪ Come on, let's go and play

Mau mau nào cùng tới chơi.

♪ I never see you anymore

Tại sao chị cứ trốn mãi trốn hoài.

♪ Come out the door

Hãy bước ra ngoài.

♪ It's like you've gone away

Sao như chị chẳng còn đấy.

♪ We used to be best buddies And now we're not

Hai ta đã từng thân nhất đời! Giờ chẳng nữa rồi.

♪ I wish you would tell me why

Nguyên cớ là vì sao chị ơi?

♪ Do you wanna build a snowman?

Ra đây xây người tuyết với em nhé?

♪ It doesn't have to be a snowman

Chẳng buộc phải là làm người tuyết đâu mà.

Go away, Anna.

Em đi đi, Anna.

♪ Okay, bye ♪

Ừ thì đi.

The gloves will help.

Đôi găng sẽ có ích.

See? Conceal it.

Đấy? Đậy che.

Don't feel it.

Cảm xúc.

Don't let it show.

Đừng để lộ ra.

♪ Do you wanna build a snowman?

Ra đây xây người tuyết với em nhé?

♪ Or ride our bike around the halls?

Hay lên xe đi vòng quanh sảnh đường?

♪ I think some company is overdue

Em của chị đây thật là đã quá chán chường.

♪ I've started talking To the pictures on the walls

Giờ đây em ngó lên tường nói không ngừng cùng tranh treo.

Hang in there, Joan.

Cố lên nha Joan!

♪ It gets a little lonely All these empty rooms

Nơi đây hơi quạnh hiu đó chị. Phòng không, thiếu khí người.

♪ Just watching the hours tick by ♪

Cứ ngắm mãi thời gian dần trôi.

I'm scared.

Con sợ quá.

It's getting stronger!

Nó đang mạnh hơn.

Getting upset only makes it worse. Calm down.

Buồn bực chỉ khiến nó tệ thêm thôi con. Bình tĩnh.

No! Don't touch me!

Không. Đừng chạm vào con.

Please, I don't want to hurt you.

Con không muốn hại phụ vương.

See you in two weeks!

Hai tuần nữa gặp lại ạ.

Do you have to go?

Buộc phải đi sao ạ?

You'll be fine, Elsa.

Con sẽ ổn thôi, Elsa.

Your Highness.

Bệ hạ.

Elsa?

Elsa?

♪ Please I know you're in there

Sao, chị cứ khuất góc tối.

♪ People are asking where you've been

Nhân dân đang hỏi chị hoài chẳng thôi,

♪ They say "Have courage" And I'm trying to

Bảo rằng, chớ ngã lòng và em đang cố lắm rồi.

♪ I'm right out here for you

Mình cùng bên nhau đi nào.

♪ Just let me in

Để em vào nha.

♪ We only have each other It's just you and me

Hai ta chỉ còn có mỗi nhau. Chỉ em với chị.

♪ What are we gonna do?

Biết rồi sẽ phải làm sao?

♪ Do you wanna build a snowman? ♪

Ra đây xây người tuyết với em nhé?

All ashore!

Cập bến!

Welcome to Arendelle!

Chào mừng tới Arendelle!

Watch your step, please.

Xin bước cẩn thận.

The gates will be opening soon.

Cổng thành sẽ sớm mở.

Why do I have to wear this?

Sao con phải bận cái này?

Because the queen has come of age.

Bởi vì Nữ Hoàng đã đến tuổi trưởng thành.

It's Coronation Day!

Nay là Ngày Đăng Quang!

That's not my fault.

Đâu phải do con gây ra!

What do you want, Sven?

Muốn gì hả Sven?

"Give me a snack."

"Muốn ăn một miếng".

What's the magic word?

Từ diệu kỳ đâu?

"Please."

"Đi mà".

Uh! Uh-uh-uh. Share.

A.. a... a... a! Chia với!

I can't believe they're finally opening up the gates!

Không tin được cuối cùng họ cũng mở cổng thành!

- And for a whole day! - Faster, Percy!

- Mở nguyên ngày! - Đi nhanh, Persi!

Arendelle, our most mysterious trade partner.

Arendelle, đối tác giao thương bí ẩn nhất của chúng ta.

Open those gates so I may unlock

Mở những cái cổng đó ra để ta bật mí

your secrets and exploit your riches.

các bí mật và khai thác sự giàu có đi.

Did I say that out loud?

Ta nói to quá hả?

Oh! Me sore eyes can't wait

Tôi thật mong mỏi được

to see the queen and the princess.

thấy Nữ Hoàng và Công Chúa.

I bet they are absolutely lovely.

Chắc chắn họ đáng yêu lắm.

I bet they are beautiful.

Dám cá họ đẹp tuyệt trần.

Princess Anna?

Công Chúa Anna?

- Princess Anna? - Huh? Yeah?

- Công Chúa Anna? - Hử? Sao?

Oh. Sorry to wake you, ma'am.

Xin lỗi vì đánh thức người.

No, no, no, you didn't.

Không, không, không. Có đâu.

I've been up for hours.

Ta dậy cả tiếng rồi.

Who is it?

Ai đó?

Still me, ma'am.

Vẫn là thần, thưa người.

The gates will open soon. Time to get ready.

Cổng thành sắp mở. Tới lúc chuẩn bị rồi.

Of course.

Dĩ nhiên.

Ready for what?

Chuẩn bị làm chi?

Your sister's coronation, ma'am.

Cho lễ đăng quang của chị người.

My sister's corneration.

Lễ đăng quang của chị ta...

It's Coronation Day!

Là Ngày Đăng Quang!

It's Coronation Day!

Là Ngày Đăng Quang!

♪ The window is open!

Ồ cửa ở muôn nơi được

♪ So's that door!

mở toang ra!

♪ I didn't know they did that anymore

Và có thấy chăng kia bầu trời bao la.

♪ Who knew we owned 8,000 salad plates?

Ai hay điện cung lại có chục ngàn chiếc đĩa?

♪ For years I've roamed these empty halls

Cô đơn lang thang sảnh đường bao năm.

♪ Why have a ballroom with no balls?

Chẳng có bóng ai, nỗi buồn xa xăm.

♪ Finally They're opening up the gates!

Cuối cùng cổng thành cũng mở ra chào đón!

♪ There'll be actual, real, live people

Sẽ có những con người bằng xương thịt.

♪ It'll be totally strange

Thấy sao khác biệt quá vậy.

♪ But wow! Am I so ready for this change!

Nhưng tôi thì đã thật sẵn lòng cho việc này!

♪ 'Cause for the first time in forever

Và cho giây phút lần đầu tiên đón chờ.

♪ There'll be music

Âm nhạc trào dâng,

♪ There'll be light

đèn thắp sáng.

♪ For the first time

Cho giây phút lần đầu

♪ In forever

và mãi mãi.

♪ I'll be dancing through the night

Cùng khiêu vũ tới khi ngày sang.

♪ Don't know if I'm elated or gassy

Chẳng biết tôi hân hoan hay lo lắng.

♪ But I'm somewhere in that zone

Nhưng chắc đâu đây trong khoảng đó.

♪ 'Cause for the first time in forever

Vì đây giây phút lần đầu và mãi mãi.

♪ I won't be alone

Tôi sẽ không cô đơn.

I can't wait to meet everyone!

Thật nôn nóng gặp mọi người quá đi!

What if I meet The One?

Nếu lỡ mình gặp "người ấy"?

♪ Tonight Imagine me gown and all

Đêm nay điểm trang cho thật đẹp kiêu sa.

♪ Fetchingly draped against the wall

Với chiếc váy hoa lụa là thướt tha.

♪ The picture of sophisticated grace

Vây quanh là những nghi lễ cực kì tinh vi.

♪ I suddenly see him standing there

Bỗng dưng chẳng hiểu chàng ở đâu ra,

♪ A beautiful stranger

hợp mắt quá đi thôi nhưng

♪ Tall and fair

chẳng hề quen.

♪ I wanna stuff some chocolate in my face!

Muốn nhét vài thanh kẹo chocolate vô miệng quá!

♪ But then we laugh and talk all evening

Nhưng ta cười nói suốt tới khi chiều tà.

♪ Which is totally bizarre

Điều mà quá đỗi ư lạ lùng.

♪ Nothing like the life I've led so far

Chẳng gì như cuộc sống mà tôi đang mơ.

♪ For the first time in forever

Cho giây phút lần đầu tiên đón chờ.

♪ There'll be magic There'll be fun

Bao điều diệu kì, hoà vui say.

♪ For the first time in forever

Cho giây phút lần đầu và mãi mãi,

♪ I could be noticed by someone

Được ai đấy nắm lấy bàn tay.

♪ And I know it is totally crazy

Tôi biết rằng điều này quả thật là điên cuồng.

♪ To dream I'd find romance

Ước mong dệt mộng uyên ương.

♪ But for the first time in forever

Nhưng cho giây phút lần đầu và mãi mãi

♪ At least I've got a chance! ♪

Ít nhất có cơ hội này!

♪ Don't let them in

Đừng để ai nghi,

♪ Don't let them see

đừng để ai hay.

♪ Be the good girl

Phải thật luôn ngoan

♪ You always have to be

như từ bé đến lúc này.

♪ Conceal

Đậy che.

♪ Don't feel

Cảm xúc.

♪ Put on a show

Hoàn thành tròn vai.

♪ Make one wrong move

Một bước sai lầm

♪ And everyone will know

là hoá hư không mọi việc.

♪ But it's only for today

Nhưng chỉ phải làm trong hôm nay.

♪ It's only for today

Chỉ trong một ngày hôm nay.

♪ It's agony to wait

Đợi chờ thật là đau đớn.

♪ Tell the guards to open up

Truyền quân canh mau chóng mở toang

♪ The gate

Cổng thành!

♪ For the first time in forever

Cho giây phút lần đầu tiên đón chờ.

♪ Don't let them in Don't let them see

Đừng để ai nghi, đừng để ai hay.

♪ I'm getting what I'm dreaming of

Tôi có được điều tôi hằng luôn mơ.

♪ Be the good girl

Phải thật luôn ngoan

♪ You always have to be

như từ bé đến lúc này.

♪ A chance to change

Một dịp xua tan

♪ My lonely world

tháng năm độc hành.

♪ Conceal

Đậy che.

♪ A chance to find true love

Tìm thấy chân tình của tôi.

♪ Conceal, don't feel Don't let them know

Đậy che, cảm giác, đừng để ai hay!

♪ I know it all ends tomorrow

Hiểu rằng ngày mai là sẽ chấm dứt.

♪ So it has to be today!

Nên buộc lòng phải là hôm nay!

♪ 'Cause for the first time in forever

Vì cho giây phút lần đầu và mãi mãi.

♪ For the first time ♪ In forever

Cho giây phút lần đầu mãi mong chờ!

♪ Nothing's in my way! ♪

Chẳng thứ chi cản lối!

Hey!

Ê!

I'm so sorry. Are you hurt?

Tôi xin lỗi. Cô có sao không?

Hey.

Ây.

Uh... No, no, I'm okay.

Không. Tôi không sao.

Are you sure?

Cô chắc không?

Yeah. I just wasn't looking where I was going.

Ừ, tại tôi đi mà không chịu nhìn thôi ấy mà.

But I'm great, actually.

Nhưng thật đó, khoẻ re à.

Oh... Thank goodness.

Cảm ơn trời.

Prince Hans of the Southern Isles.

Hoàng Tử Hans của Quần Đảo Phương Nam.

Princess Anna of Arendelle.

Công Chúa Anna của Arendelle.

"Princess"? My Lady.

Công Chúa? Thưa Công Chúa.

Oh, boy!

Trời ơi.

This is awkward.

Thế này kì cục quá.

Not "You're awkward," but just because we're...

Anh không có kì. nhưng hai ta...

I'm awkward, you're gorgeous. Wait, what?

Tôi mới kì. Anh đẹp giai quá. Gì vậy?

I'd like to formally apologize

Tôi trân trọng xin lỗi vì

for hitting the princess of Arendelle with my horse.

để ngựa của tôi đụng phải Công Chúa Arendelle.

And for every moment after.

Và vì mọi chuyện sau đó nữa.

No! No, no. It's fine.

Không, không. Không có sao.

I'm not that princess.

Tôi không phải loại Công Chúa đó.

I mean, if you had hit my sister Elsa,

Ý tôi là nếu anh đụng phải chị Elsa của tôi,

it would be... Yeesh!

thì sẽ... vậy đấy.

Because, you know...

Anh biết đấy...

Hello.

Chào.

But, lucky you,

Nhưng may cho anh,

it's just me.

là đụng phải tôi thôi.

"Just" you?

Vậy sao?

The bells. The coronation.

Chuông ngân vang. Lễ đăng quang.

I better go.

Tôi nên đi về.

I have to go. I better go. Uh...

Tôi phải đi. Tôi phải trở về.

Bye!

Chào anh!

Your Majesty, the gloves.

Thưa Nữ Hoàng, đôi găng.

Queen Elsa of Arendelle.

Nữ Hoàng Elsa của Arendelle.

Queen Elsa of Arendelle!

Nữ Hoàng Elsa của Arendelle.

Queen Elsa of Arendelle.

Nữ Hoàng Elsa của Arendelle.

Princess Anna of Arendelle.

Công Chúa Anna của Arendelle!

Oh. Here? Are you sure?

Đây à? Chắc không?

Because I don't think I'm supposed to...

Tưởng không được phép.

Oh. Okay.

Ừ.

Hi.

Chào em.

"Hi" me? Oh...

Chào em?

Um... Hi.

Ôi, chào chị.

You look beautiful.

Trông em xinh lắm.

Thank you. You look beautiful-ler.

Cảm ơn chị. Chị còn kinh hơn,

I mean, not "fuller." You don't look fuller.

Ý, không phải kinh. Chị không có kinh,

But more beautiful.

Mà là xinh cơ.

Thank you.

Cảm ơn em.

So...

Ra...

This is what a party looks like.

Tiệc tùng là thế này đây?

It's warmer than I thought.

Nóng hơn em tưởng.

What is that amazing smell?

Mùi gì mà thơm quá ta?

Chocolate.

Chocolate.

Your Majesty.

Tâu Nữ Hoàng.

The Duke of Weaseltown. "Weselton"!

- Công Tước của Chồn Đô. - Phồn Đô.

Duke of Weselton, Your Majesty.

Công Tước của Phồn Đô. Tâu Nữ Hoàng,

As your closest partner in trade it seems only fitting

Với tư cách là đối tác giao thương thân thiết nhất, có lẽ hoàn toàn

that I offer you

thích đáng khi thần mời người

your first dance as queen.

nhảy điệu đầu tiên với tư cách nữ hoàng.

One-two, and jump.

Một, hai và nhảy.

Thank you. Only, I don't dance.

Cảm ơn ngài. Chỉ là ta không khiêu vũ.

But my sister does.

Nhưng em ta thì có.

What? Oh! Lucky you.

- Sao? - May cho người.

Oh, I don't think...

Tôi không nghĩ...

If you swoon, let me know. I'll catch you.

Nếu ngất thì cho thần hay, thần sẽ đỡ người.

Sorry.

Xin lỗi.

Like an agile peacock.

Lẹ làng như công.

Speaking of, so great to have the gates open.

Nhân tiện, thật hay khi cổng thành được mở.

Why did they shut them in the first place?

Mà sao ngay từ đầu lại đóng thế nhỉ?

Do you know the reason? Hmm?

Người có biết lý do không?

No. No.

- Không. - Không.

All right. Hang on!

Được rồi, bám chắc nhé.

They don't call me the "Little Dipper" for nothing!

Chả phải khơi khơi người ta gọi thần là "Tiểu Hùng Tinh" đâu.

Like a chicken with the face of a monkey, I fly.

Như chú gà với mặt khỉ. Thần bay.

Your Majesty. Let me know when you're ready

Khi nào người sẵn sàng nhảy thêm

for another round, Milady.

thì nói thần nhé Công Chúa.

Well, he was sprightly.

Ông ta hoạt bát ghê.

Especially for a man in heels.

Mang giày cao mà còn thế đó.

Are you okay?

Không sao chứ?

I've never been better. This is so nice.

Vui hơn bao giờ hết! Thế này hay quá thôi.

I wish it could be like this all the time.

Em ước sao cứ như thế này mãi.

Me, too.

Chị cũng vậy.

But it can't.

Nhưng không thể.

Why not? It just can't.

- Sao không chứ? Nếu... - Không là không.

Excuse me for a minute.

Thứ lỗi cho em một lát.

I'd be honored. Glad I caught you.

Mừng là đỡ được cô.

Hans.

Hans!

I often had a whole parlor to myself to slide!

Tôi thường có riêng cả một căn phòng để trượt.

Sorry.

Ấy, xin lỗi.

Your physique helps, I'm sure, too.

Chắc chắn là vóc người anh cũng có ích đấy.

What's this?

Gì đây?

Uh, I was born with it.

Bẩm sinh có rồi.

Although, I dreamed I was kissed by a troll.

Dù em mơ do bị thạch yêu hôn nên có.

I like it.

Anh thích nó.

Yeah, the whole thing.

Ừ. Toàn bộ!

You got it.

Anh hiểu rồi đó.

Okay, wait, wait. So, you have how many brothers?

Khoan đã nào. Thế anh có bao nhiêu hoàng huynh?

Twelve older brothers.

Mười hai cả thảy.

Three of them pretended I was invisible,

Ba trong số đó giả vờ như anh vô hình...

literally, for two years.

đúng nghĩa đen... suốt hai năm.

That's horrible.

Tệ quá vậy.

It's what brothers do.

Anh em là thế mà.

And sisters.

Chị em nữa.

Elsa and I were really close when we were little.

Khi còn nhỏ Elsa và em thân nhau lắm.

But then, one day, she just shut me out,

Tự dưng một ngày chị ấy xa lánh em và...

and I never knew why.

Em chả bao giờ biết lí do.

I would never shut you out.

Anh sẽ chả bao giờ xa lánh em.

Okay, can I just say something crazy?

Em nói một câu khùng khùng được không?

I love crazy.

Càng khùng càng thích.

♪ All my life has been A series of doors in my face

Cả đời em là chuỗi ngày tháng đầy đắn đo ắp buồn rầu.

♪ And then suddenly I bump into you

Và rồi thình lình thay chúng ta gặp được nhau.

I was thinking the same thing, because, like...

Anh cũng đang nghĩ y chang! Bởi vì....

♪ I've been searching my whole life

Anh đã kiếm tìm suốt cuộc đời

♪ To find my own place

một nơi để trú thân.

♪ And maybe it's the party talking

Phải chăng là chỗ bữa tiệc rất vui,

♪ Or the chocolate fondue

Hay nồi chocolate sốt kia.

♪ But with you

Ở cùng anh.

♪ But with you I found my place

Ở bên em. Chính là chốn đây.

♪ I see your face

Thấy khuôn mặt này.

♪ And it's nothing like I've ever known before

Và nó chẳng hề như những thứ mà ta từng hay.

♪ Love is an open

Tiếng yêu là chân trời mới!

♪ Door!

Mới!

♪ Love is an open

Tiếng yêu là chân trời mới.

♪ Door ♪ Door

Mới! Mới!

♪ Love is an open door

Tiếng yêu là chân trời mới.

♪ With you ♪ With you

- Với anh! - Với em!

♪ Love is an open door

Tiếng yêu tô thắm nụ cười.

♪ I mean, it's crazy What?

- Mà thật là điên quá. - Sao?

♪ We finish each other's ♪ Sandwiches

- Ta ăn xong dùm nhau miếng... - Xăng uých này!

That's what I was gonna say!

Đúng cái anh đang định nói em!

♪ I've never met someone

Chẳng hề gặp ai như ta.

♪ Who thinks so much like me

Nghĩ chi mà y chóc ha.

Jinx! Jinx again!

Xí! Xí nữa nè!

♪ Our mental synchronization Can have but one explanation

Phần hồn hai ta đồng điệu với nhau. Chỉ có một lời giải thích nhiệm màu.

♪ You ♪ And I

Em với anh

♪ Were ♪ Just

nối duyên

♪ Meant to be

chỉ tơ hồng.

♪ Say goodbye ♪ Say goodbye

- Rồi từ nay. - Rồi từ nay.

♪ To the pain of the past

Bao niềm đau đã trôi mau.

♪ We don't have to feel it anymore

Cùng dìu nhau ta bước qua tháng ngày tới!

♪ Love is an open door

Tiếng yêu là chân trời mới!

♪ Love is an open

Tiếng yêu là chân trời mới!

♪ Door ♪ Door

Mới! Mới!

♪ Life can be so much more

Cuộc đời ta giờ nở hoa.

♪ With you ♪ With you

Với anh. Với em.

♪ Love is an open

Tiếng yêu là chân trời

♪ Door ♪ Door ♪

Mới! Mới!

Can I say something crazy?

Anh nói điều này khùng khùng ha?

Will you marry me?

Em sẽ lấy anh nhá?

Can I say something even crazier?

Em nói điều này khùng khùng hơn nữa luôn nha?

Yes!

Vâng.

- Coming through. - Excuse me. Oh...

- Cho qua. - Thứ lỗi.

Pardon. Sorry. Oh!

Xin phép. Xin lỗi.

Can we just get around you there?

Chúng tôi đi vòng qua cái?

Thank you. Oh! There she is.

Cảm ơn. Chị ấy kìa.

Elsa!

Elsa!

I mean, Queen. Me again. Um...

Ấy... Nữ Hoàng. Lại là em đây.

May I present Prince Hans of the Southern Isles.

Cho phép em giới thiệu Hoàng Tử Hans của Quần Đảo Phương Nam.

Your Majesty.

Thưa Nữ Hoàng.

We would like...

Cả hai muốn...

Uh, your blessing...

Được người chúc phúc.

Of our marriage.

Cho đám cưới.

Marriage? Yes!

- Đám cưới? - Vâng!

I'm sorry, I'm confused.

Xin lỗi, chị không hiểu.

Well, we haven't worked out all the details ourselves.

Tụi em vẫn chưa có bàn bạc kĩ lưỡng gì.

We'll need a few days to plan the ceremony.

Tụi em sẽ cần vài ngày lên kế hoạch cho hôn lễ.

Of course, we'll have soup, roast and ice cream. And then...

Dĩ nhiên sẽ có món súp, thịt nướng, và kem và...

Wait. Would we live here?

Khoan. Ta sẽ sống ở đây chứ?

Here? Absolutely!

- Ở đây? - Chắc chắn rồi!

Anna! Oh!

Anna.

We can invite all 12 of your brothers to stay with us.

Mời luôn cả mười hai hoàng huynh của anh tới ở cùng ta.

What? No, no, no.

Hả? Không, không, không.

Of course we have the room. Wait, slow down.

- Tất nhiên là có phòng. - Khoan. Từ từ đã nào.

No one's brothers are staying here.

Không có hoàng huynh của ai ở đây hết.

No one is getting married.

Không ai cưới hỏi cả.

Wait, what?

Hả, tại sao?

May I talk to you, please? Alone.

Chị nói chuyện với em được không? Một mình.

No. Whatever you have to say, you can say to both of us.

Không. Chị muốn nói gì, thì có thể nói với cả hai tụi em.

Fine. You can't marry a man you just met.

Tốt thôi. Em không thể lấy một người vừa mới gặp.

You can if it's true love.

Nếu là chân tình thì được đó.

Anna, what do you know about true love?

Anna, em thì biết gì về chân tình chứ?

More than you.

Nhiều hơn chị.

All you know is how to shut people out.

Chị thì chỉ biết xa lánh người ta thôi.

You asked for my blessing, but my answer is no.

Em muốn chị chúc phúc, nhưng câu trả lời là không.

Now, excuse me.

Giờ, chị xin phép.

Your Majesty, if I may ease your...

Thưa Nữ Hoàng, cho phép thần...

No, you may not. And I think you should go.

Không, anh không được phép. Ta nghĩ anh nên đi đi.

The party is over. Close the gates.

Bữa tiệc chấm dứt, Đóng cổng thành.

Yes, Your Majesty. What?

- Vâng, thưa Nữ Hoàng. - Hả?

Elsa, no, no! Wait.

Elsa, không. Không, đợi đã!

Give me my glove!

Trả găng lại đây!

Elsa, please, please.

Elsa, làm ơn.

I can't live like this anymore!

Em không thể sống cái kiểu này nữa.

Then leave.

Vậy thì đi đi.

What did I ever do to you?

Em đã làm gì với chị chứ hả?

Enough, Anna.

Đủ rồi, Anna.

No, why? Why do you shut me out?

Không. Tại sao? Tại sao chị lại xa lánh em?

Why do you shut the world out?

Tại sao chị lại xa lánh thế giới?!

What are you so afraid of?

Chị sợ cái gì chứ?

I said, enough!

Chị nói là đủ rồi!

Sorcery.

Ma thuật.

I knew there was something dubious going on here.

Ta biết là có chuyện mờ ám đang diễn ra mà.

Elsa.

Elsa?

There she is!

Nữ Hoàng kìa.

Yes! It is her!

Phải! Người kìa!

Queen Elsa.

Nữ Hoàng Elsa...

Our beautiful queen!

Nữ Hoàng xinh đẹp.

Your Majesty? Are you all right?

Nữ Hoàng! Người không sao chứ?

No.

Không.

There she is! Stop her!

Cô ta kìa! Ngăn lại!

Please, just stay away from me. Stay away.

Làm ơn, tránh xa ta ra đi! Tránh xa ra!

Monster. Monster!

Quái vật! Quái vật!

Elsa!

Elsa!

Elsa!

Elsa.

Wait, please!

Đợi đi mà!

Elsa, stop!

Elsa, dừng lại!

Anna!

Anna!

No.

Không.

The fjord.

Bờ vịnh.

Snow! Snow?

- Tuyết? - Tuyết?

Yes, snow.

Phải, tuyết!

Are you all right? No.

- Em có sao không? - Không.

Did you know?

Em biết chứ?

No.

Không.

Look, it's snowing. It's snowing!

Kìa! Tuyết đang rơi! Tuyết đang rơi?

The queen has cursed this land!

Nữ Hoàng đã nguyền vương quốc này!

She must be stopped! You have to go after her.

Phải chặn ả ta lại. Các ngươi phải truy lùng ả.

Wait, no!

Khoan, không!

You! Is there sorcery in you, too?

Cô! Cô cũng có ma thuật à?

Are you a monster, too?

Cô cũng là quái vật sao?

No, no. I'm completely ordinary.

Không. Tôi hoàn toàn bình thường.

That's right, she is.

Rất là bình thường.

In the best way.

Theo hướng hay nhất.

And my sister is not a monster.

Và chị tôi không phải con quái vật!

She nearly killed me!

Ả sém nữa giết ta.

You slipped on ice. Her ice.

- Ông bị trượt băng mà. - Băng của ả.

It was an accident. She was scared.

Đó là tai nạn. Chị ấy hoảng sợ.

She didn't mean it. She didn't mean any of this.

Chị ấy không cố tình. Không cố ý gây ra chuyện nào cả.

Tonight was my fault. I pushed her.

Tối nay là do tôi. Tôi thúc ép chị ấy.

So, I'm the one

Nên tôi phải là kẻ

that needs to go after her. What?

- đi tìm chị ấy. - Hả?

Bring me my horse, please. Anna, no.

- Làm ơn đem ngựa cho ta. - Anna, không.

It's too dangerous.

Thế nguy hiểm quá.

Elsa is not dangerous.

Elsa không nguy hiểm.

I'll bring her back, and I'll make this right.

Em sẽ đưa chị ấy về. Và sẽ sửa lại chuyện này.

I'm coming with you.

Anh sẽ đi cùng em.

No, I need you here to take care of Arendelle.

Không. Em cần anh ở lại chăm lo cho Arendelle.

On my honor.

Bằng cả danh dự.

I leave Prince Hans in charge.

Ta giao cho Hoàng Tử Hans nắm quyền!

Are you sure you can trust her?

Em có chắc là tin chị mình được không?

I don't want you getting hurt.

Anh không muốn em bị hại.

She's my sister.

Đó là chị em,

She would never hurt me.

chị ấy sẽ không bao giờ hại em.

♪ The snow glows white On the mountain tonight

Đêm tuyết trắng xoá phủ lấp kín muôn nghìn trùng.

♪ Not a footprint to be seen

Lạnh lùa, mây giăng, thật mịt mùng.

♪ A kingdom of isolation

Tận cùng ở nơi đây, vương quốc này.

♪ And it looks like I'm the queen

Nữ hoàng chốn ấy, chính là ta.

♪ The wind is howling

Từng đợt gió rét rít gào

♪ Like this swirling storm inside

như cơn bão xoáy bên trong.

♪ Couldn't keep it in Heaven knows I tried

Chẳng thể ngăn được đâu, dẫu đã mong kìm lòng.

♪ Don't let them in Don't let them see

Đừng để ai nghi, đừng để ai hay.

♪ Be the good girl You always have to be

Phải thật luôn ngoan như từ lúc bé đến nay.

♪ Conceal, don't feel Don't let them know

Kìm lại, cảm xúc, đừng để ai biết.

♪ Well, now they know

Giờ họ đã biết.

♪ Let it go! Let it go!

Bộc lộ ra. Giải phóng ta.

♪ Can't hold it back anymore

Chiếc mặt nạ buộc bao năm qua.

♪ Let it go! Let it go!

Giờ buông ra. Làm chính ta.

♪ Turn away and slam the door

Nào quay bước hướng tới tương lai.

♪ I don't care

Cóc quan tâm.

♪ What they're going to say

Điều mà người khác xì xầm.

♪ Let the storm rage on

Bão tố cứ hoành hành.

♪ The cold never bothered me anyway

Lạnh giá chẳng thể khiến được ta thêm bận lòng.

♪ It's funny how some distance Makes everything seem small

Nực cười làm sao chút cách biệt làm tất cả nên nhỏ nhoi.

♪ And the fears that once controlled me

Và buồn lo một thời kiểm soát ta.

♪ Can't get to me at all

Đã biến mất đi thật rồi.

♪ It's time to see what I can do

Giờ thì xem xem làm được điều chi.

♪ To test the limits and break through

Thử thách và phá vỡ bao giới hạn.

♪ No right, no wrong

Chẳng còn ăn năn,

♪ No rules for me

chả phải sầu lo.

♪ I'm free!

Tự do!

♪ Let it go!

Bộc lộ ra!

♪ I am one with the wind and sky

Hoá một cùng bầu trời bao la í a.

♪ Let it go! Let it go!

Là bản thân! Là chính ta!

♪ You'll never see me cry

Lệ khô trên khoé mắt này.

♪ Here I stand

Chính nơi đây.

♪ And here I'll stay

Vùng đất an lành.

♪ Let the storm rage on

Bão tố cứ hoành hành.

♪ My power flurries through the air

Và quyền năng cuộn xoay xuyên đất cứng

♪ Into the ground

sương giăng ngàn phương.

♪ My soul is spiraling in frozen fractals

Tâm hồn tôi bay lượn quay nhanh giá băng thành hình

♪ All around

khắp chung quanh.

♪ And one thought crystallizes Like an icy blast

Ra lệnh cho chúng kết tinh lại vách ngăn và tường thành.

♪ I'm never going back

Chẳng bao giờ quay trở về,

♪ The past is in the past

xin hãy ngủ yên dĩ vãng!

♪ Let it go! Let it go!

Xoá luyến tiếc! Dẹp buồn lo!

♪ And I'll rise like the break of dawn

Trỗi dậy tựa mặt trời mọc tinh mơ í a.

♪ Let it go! Let it go!

Là bản thân! Là chính ta!

♪ That perfect girl is gone

Mặc cho sai trái vụng dại.

♪ Here I stand

Đứng nơi đây,

♪ In the light of day

trong tia sáng ngày mai.

♪ Let the storm rage on!

Mặc bão lùa về mãi!

♪ The cold never bothered me anyway ♪

Lạnh giá chẳng thể khiến được ta thêm bận lòng.

Elsa!

Elsa!

Elsa!

Elsa!

Elsa, it's me, Anna,

Elsa, em đây, Anna nè.

your sister who didn't mean to make you freeze the summer.

Đứa em gái không định khiến chị đóng băng mùa hè đây.

I'm sorry. It's all my fault.

Em xin lỗi. Do em mà ra cả.

Of course, none of it would have happened

Dĩ nhiên sẽ chả có chuyện gì xảy ra

if she had just told me her secret.

nếu chị ấy nói mình biết bí mật.

She's a stinker.

Đồ trêu ngươi mà.

Oh, no. No, no, no! Come back!

Không. Không. Không. Quay lại.

No, no, no!

Không. không.

Okay.

Thôi vậy.

Snow. It had to be snow.

Tuyết, phải là tuyết à.

She couldn't have had tropical magic

Bộ chị ấy không thể có phép thuật nhiệt đới

that covered the fjords in white sand and warm...

bao bọc vịnh trong cát trắng và hơi ấm sao.

Fire!

Lửa! Ôi!

Cold, cold, cold, cold, cold.

Lạnh, lạnh, lạnh, lạnh.

Ooh. "And sauna"!

Trạm Giao Dịch Oaken Cho Khách Vãng Lai.

Yoo-hoo. Hmm?

Á. Phòng xông hơi...

Big summer blowout.

Đại hạ giá hàng hè.

Half off swimming suits, clogs,

Bớt nửa giá đồ bơi, guốc.

and a sun balm of my own invention, yah?

Và một chai kem chống nắng tự chế, há?

Oh. Great. For now, um, how about boots?

Hay quá ta. Lúc này thì còn ủng?

Winter boots and dresses?

Ủng mùa đông và quần áo thì sao?

That would be in our winter department.

Nó nằm ở gian hàng mùa đông.

I was just wondering.

Tôi thắc mắc không biết

Has another young woman...

có một cô gái nào khác,

The queen perhaps, I don't know,

Nữ Hoàng chẳng hạn,

passed through here?

đi qua đây không?

The only one crazy enough to be out in this storm

Chỉ có khùng như cô mới ra ngoài khi bão bùng thế này thôi.

is you, dear. You and this fellow.

Cô và anh bạn đây.

Big summer blowout.

Đại hạ giá hàng hè.

Carrots.

Cà rốt.

Huh?

Hả?

Behind you.

Đằng sau cô.

Oh! Right. Excuse me.

Phải. Thứ lỗi.

Oh. A real howler in July, yes?

Tháng bảy mà rú rít thấy ghê ha?

Wherever could it be coming from?

Không biết nó xuất phát từ đâu ấy nhỉ?

The North Mountain.

Ngọn Núi Bắc.

North Mountain.

Ngọn Núi Bắc.

That will be 40.

40 cả thảy.

Forty? No, 10.

40? 10 thôi.

Oh, dear, that's no good.

Bạn hiền, không được đâu.

See, this is from our winter stock,

Đây là hàng dự trữ mùa đông của tiệm,

where supply and demand have a big problem.

trong khi chuyện cung cầu giờ là rắc rối lớn đấy.

You want to talk about a supply and demand problem?

Ông than thở về vấn đề cung với chả cầu à?

I sell ice for a living.

Tôi bán nước đá để kiếm sống đấy.

Ooh. That's a rough business to be in right now.

Bây giờ mà kinh doanh cái đó thì khó nuốt lắm à.

I mean, that is really...

Nó thật sự là...

That's unfortunate.

Thật là xúi quẩy.

Still 40.

Vẫn 40.

But I will throw in a visit to Oaken's sauna.

Nhưng tôi sẽ kèm thêm một buổi mát xa hiệu Oaken.

Yoo-hoo. Hi, family.

Hú hu! Chào cả nhà!

Yoo-hoo!

Hú hu!

Ten is all I got. Help me out.

Tôi chỉ có mười thôi. Làm phước đi mà.

Okay. Ten will get you this and no more.

Mười thì chỉ có cái này thôi đó nhé.

Okay, just tell me one thing.

Cho tôi hỏi một câu đi.

What was happening on the North Mountain?

Chuyện gì đang xảy ra ở Ngọn Núi Bắc?

Did it seem magical?

Nó có màu nhiệm không?

Yes!

Có!

Now, back up while I deal with this crook, here.

Giờ lui ra để tôi đối phó cái tên lừa gạt này.

What did you call me?

Cậu vừa gọi tôi là gì?

Okay, okay. I'm out.

Rồi, rồi. Ái!

Bye-bye.

Tạm biệt.

No, Sven, I didn't get your carrots.

Không Sven, tao không lấy cà rốt cho mày được.

But I did find us a place to sleep.

Nhưng tìm ra một nơi để ngủ.

And it's free.

Lại được xài chùa.

I'm sorry about this violence.

Xin lỗi vì đã dùng chân tay.

I will add a quart of lutefisk,

Tôi sẽ tặng kèm hũ cá tuyết chưng,

so we have good feelings.

thế là hai bên đều vui vẻ.

Just the outfit and the boots, yah?

Chỉ lấy bộ đồ và ủng thôi hả?

♪ Reindeers are better than people

Tuần lộc còn tốt hơn cả con người.

♪ Sven, don't you think that's true?

Sven, thật là mắc cười ha?

♪ "Yeah, people will beat you And curse you and cheat you"

Ừa, con người sẽ đập ta và rủa ta lừa dối ta.

♪ "Every one of them's bad, except you"

Bọn họ ai cũng tệ chỉ trừ anh.

Aw. Thanks, buddy.

Ôi cảm ơn mày.

♪ But people smell better than reindeers

Nhưng con người chẳng hôi như thế này.

♪ Sven, don't you think I'm right?

Sven, mày có nghĩ là vậy không?

♪ "That's once again true For all, except you"

Một lần nữa không sai, tất nhiên loại trừ anh.

♪ You got me Let's call it a night

Bắt thóp rồi, nào mình cùng nghỉ yên.

♪ "Good night"

Ngủ ngon.

♪ Don't let the frostbite

Chớ để bị cóng tê phiền.

♪ Bite ♪ Nice duet.

Song ca hay thế.

It's just you. What do you want?

Ra là cô. Cô muốn gì?

I want you to take me up the North Mountain.

Tôi muốn anh đưa tôi lên Ngọn Núi Bắc.

I don't take people places.

Tôi không đưa đón ai hết.

Let me rephrase that.

Cho nói lại nha...

Take me up the North Mountain.

Đưa tôi lên Ngọn Núi Bắc...

Please.

Đi mà.

Look, I know how to stop this winter.

Tôi biết cách chấm dứt mùa đông này.

We leave at dawn.

Rạng sáng ta đi.

And you forgot the carrots for Sven.

Mà cô quên lấy cà rốt cho Sven rồi.

Oops, sorry.

Ấy. Xin lỗi.

- I'm sorry. I'm sorry. - I didn't...

Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi không...

We leave now. Right now.

Ta đi ngay. Lập tức.

Hang on! We like to go fast.

Bám chắc! Ta đi nhanh đó!

I like fast. Whoa! Whoa, whoa, whoa...

Nhanh càng khoái!

Get your feet down. This is fresh lacquer.

Ây, ây, bỏ chân xuống. Mới sơn đó nha.

Seriously, were you raised in a barn?

Bộ cô lớn lên trong chuồng ngựa hả?

No, I was raised in a castle. Hmm.

Không, tôi lớn lên trong lâu đài.

So, uh, tell me,

Kể nghe coi sao

what made the queen go all ice-crazy?

Nữ Hoàng đóng băng tè le mọi thứ vậy?

It was all my fault.

Do tôi gây ra cả.

I got engaged, but then she freaked out,

Tôi đính hôn nhưng rồi chị ấy hoảng lên bởi vì...

because I'd only just met him, you know, that day.

Tôi chỉ vừa mới biết anh ấy vào hôm đó.

And she said she wouldn't bless the marriage, and...

Rồi chị ấy bảo sẽ không chúc lành cho hôn lễ.

Wait. You got engaged to someone you just met that day?

Hả. Cô đính hôn với người chỉ mới gặp hôm đó à?

Yeah. Anyway, I got mad, and so she got mad,

Ừ. Rồi tôi điên lên chị ấy điên lên

and then she tried to walk away,

rồi chị ấy bỏ đi,

and I grabbed her glove...

tôi chụp lấy cái găng tay...

Hang on!

Khoan coi.

You mean to tell me you got engaged

Cô vừa nói tôi cô đính hôn

to someone you just met that day?

với người chỉ mới gặp hôm đó sao?

Yes. Pay attention.

Ừ. Chú ý đi.

But the thing is, she wore the gloves all the time

Vấn đề ở chỗ lúc nào chị tôi cũng đeo găng hết,

so, I just thought, maybe she has a thing about dirt.

nên tôi chỉ tưởng là chị ấy sợ dơ ghét bẩn.

Didn't your parents ever warn you about strangers?

Bố mẹ cô chưa từng nói phải dè chừng người lạ à?

Yes, they did.

Có, có nói.

But Hans is not a stranger.

Nhưng Hans mà lạ cái gì.

Oh, yeah? What's his last name?

Thế hả? Anh ta họ gì?

"Of the Southern Isles."

Thuộc Quần Đảo Phương Nam?

What's his favorite food? Sandwiches.

- Anh ta thích món gì? - Xăng uých.

Best friend's name? Probably John.

- Tên bạn thân? - Chắc là John.

Eye color? Dreamy.

- Màu mắt. - Mơ màng.

Foot size? Foot size doesn't matter.

- Cỡ chân. - Cỡ chân chả liên quan.

Have you had a meal with him yet?

Cô dùng bữa với anh ta chưa?

What if you hate the way he eats?

Lỡ cô ghét cái cách anh ta ăn thì sao?

What if you hate the way he picks his nose?

Lỡ cô ghét cái kiểu anh ta ngoáy mũi?

Picks his nose?

Ngoáy mũi?

And eats it.

Và ăn nó.

Excuse me, sir. He is a prince.

Xin lỗi anh nha. Ảnh là Hoàng Tử à.

All men do it. Ew.

- Thằng nào chả ăn. - Í ẹ.

Look, it doesn't matter. It's true love.

Chả quan trọng, chân tình mà.

It doesn't sound like true love.

Nghe chả giống chân tình.

Are you some sort of love expert?

Thế ra anh là chuyên gia tình yêu à?

No. But, uh, I have friends who are.

Không. Nhưng mấy bạn tôi thì phải.

You have friends

Anh có bạn là

who are love experts? I'm not buying it.

- chuyên gia tình yêu? - Tôi chả tin đâu.

Stop talking. No, no, no. No, no.

- Ngừng nói đi. - Không, không, không.

I'd like to meet these... No, I mean it.

-Tôi muốn gặp những... - Không, nói thật đó.

Sven, go.

Sven, đi.

Go!

Đi!

What are they? Wolves.

- Chúng là gì vậy? - Sói?

Wolves?

Sói?

What do we do? I got this.

- Ta làm gì đây? - Để tôi lo.

You just... Don't fall off, and don't get eaten.

Đừng ngã xe và chớ để bị ăn là được.

But I want to help!

Nhưng tôi muốn giúp.

No. Why not?

- Không. - Sao lại không?

Because I don't trust your judgment.

Vì tôi không tin óc phán đoán của cô.

Excuse me?

Sao cơ?

Who marries a man she just met?

Lấy một kẻ mới biết à?

It's true love!

Đó là chân tình!

Christopher!

Christopher!

It's "Kristoff"!

Là Kristoff!

Duck!

Hụp xuống!

You almost set me on fire!

Sém nữa cô nướng tôi rồi!

But I didn't.

Nhưng có đâu.

Get ready to jump, Sven!

Chuẩn bị nhảy nhé, Sven!

You don't tell him what to do.

Cô đừng có mà bảo nó phải làm gì.

Hey! I do!

Mà là tôi!

Jump, Sven!

Nhảy Sven!

But I just paid it off.

Nhưng mình vừa mua mà.

Uh-oh. No. No.

Không, không, không.

No!

Không

Ah! No, no, no, no, no, no, no!

Á! Không, không, không.

Grab on!

Bám lấy!

Pull, Sven. Pull!

Kéo, Sven! Kéo!

I'll replace your sled, and everything in it.

Tôi sẽ đền lại cái xe và mọi thứ trong đó.

And I understand if you don't want to help me anymore.

Và dễ hiểu thôi nếu anh không muốn giúp tôi nữa.

Of course I don't want to help her anymore. In fact,

Dĩ nhiên là tao không muốn giúp cô ta nữa. Thực ra,

this whole thing has ruined me for helping anyone ever again.

việc này làm tao chả bao giờ muốn giúp đỡ ai nữa hết.

It's this way?

Lối này à?

"She'll die on her own."

"Nhưng đi một mình cổ sẽ toi."

- I can live with that. - Here we go.

- Tao vẫn khoẻ re. - Đi thôi.

"But you won't get your new sled if she's dead."

"Nhưng nếu cổ toi thì đào đâu ra xe mới."

I think, actually, it's up.

Chắc trên này mới đúng.

Sometimes, I really don't like you.

Đôi lúc tao cay mày lắm đó nha.

Hold up! We're coming.

Đợi với. Tụi tôi đi.

You are?

Vậy hả?

I mean, sure. I'll let you tag along.

Được thôi. Tôi sẽ cho cả hai đi cùng.

Arendelle.

Arendelle.

It's completely frozen.

Băng giá hoàn toàn rồi.

But it will be fine. Elsa will thaw it.

Nhưng sẽ không sao. Elsa sẽ làm tan à.

Will she?

Sẽ làm chứ?

Yeah. Now, come on.

Làm mà. Đi thôi.

This way to the North Mountain?

Lối này tới Ngọn Núi Bắc à?

More like this way.

Lối này thì đúng hơn.

I never knew winter could be so beautiful.

Không ngờ mùa đông lại đẹp đến vậy đó.

Yeah.

It really is beautiful, isn't it?

Đẹp! Đẹp thật, hén?

But it's so white.

Nhưng mà trắng quá.

You know, how about a little color?

Thêm chút sắc màu thì sao nhỉ?

I'm thinking maybe some crimson, chartreuse.

Tôi đang cân nhắc về sắc đỏ thắm, màu lục nhạt.

How about yellow?

Hay là màu vàng?

No, not yellow. Yellow and snow?

Không, không phải vàng. Vàng và tuyết ư?

No go.

Èo ơi, không.

Am I right?

Tôi nói hợp lý chứ?

Hi. You're creepy.

- Chào! - Ớn óc quá.

Whoa! I don't want it.

Tôi không cầm đâu!

- Back at you. - Please don't drop me.

- Trả lại nè! - Đừng làm rơi tôi.

No. Come on, it's just a head.

- Không! - Cái đầu thôi mà.

All right. We got off to a bad start.

Làm quen kiểu này là không ổn rồi.

Ew, ew, ew, the body!

Eo ơi, cái thân!

Wait, what am I looking at right now?

Khoan, tôi đang nhìn cái gì thế này?

Why are you hanging off the earth like a bat?

Sao mấy người treo ngược như con dơi vậy?

All right, wait one second.

Được rồi. Chờ chút.

Thank you. You're welcome.

- Ồ! Cảm ơn! - Không có chi.

Now, I'm perfect.

Tôi lại hoàn chỉnh rồi.

Well, almost.

Gần như thế.

It was like my whole life got turned upside down.

Nãy giờ đời tôi cứ đảo lộn hoài.

Oh! Too hard. I'm sorry!

Quá tay rồi! Tôi xin lỗi! Tôi chỉ!

Head rush! I was just... Are you okay?

- Chóng mặt quá! - Anh không sao chứ?

Are you kidding me? I am wonderful!

Cô đùa chắc? Tôi thấy tuyệt vời.

I've always wanted a nose.

Tôi mong có mũi mãi thôi.

So cute.

Thương quá!

It's like a little baby unicorn.

Như kỳ lân con á!

But... Hey! Whoa!

Ơ! Này! Oa!

I love it even more.

Giờ tôi còn thích nữa!

All right, let's start this thing over.

Được rồi, làm quen lại từ đầu nhé?

Hi, everyone.

Chào mọi người.

I'm Olaf.

Tôi là Olaf.

And I like warm hugs.

Thích những cái ôm ấm áp.

Olaf?

Olaf?

That's right. Olaf.

Phải rồi, Olaf.

And you are?

Và cô là?

I'm Anna.

À, tôi là Anna.

And who's the funky-looking donkey over there?

Đứa đầu tóc lù xù mặt lù đù kia là ai?

That's Sven. Uh-huh.

Là Sven.

And who's the reindeer?

À há. Còn con tuần lộc?

Sven.

Sven.

Oh, the... Oh. Okay. That makes things easier for me.

Vậy họ... Hiểu rồi... Thế thì càng tiện cho tôi.

Aw, look at him trying to kiss my nose.

Coi nó muốn hôn vào mũi tôi này.

I like you, too. Olaf.

- Tao cũng thích mày á! - Olaf.

Did Elsa build you? Yeah. Why?

- Elsa tạo ra anh hả? - Ừ! Sao?

Do you know where she is?

Anh biết chị ấy đâu không?

Fascinating. Yeah. Why?

- Hay thật. - Ừ. Sao?

Do you think you could show us the way?

Anh chỉ đường tới chỗ chị ấy nhé?

Yeah. Why?

Ừ. Sao?

How does this work? Ow!

Sao cử động được nhỉ?

Stop it, Sven. I'm trying to focus, here.

Thôi nào, Sven. Đang cố tập trung này.

Yeah. Why? I'll tell you why.

- Ừ, sao? - Sao thì là thế này.

We need Elsa to bring back summer.

Bọn tôi cần Elsa đưa mùa hè trở lại.

Summer? Mmm-hmm.

- Mùa hè? - Ừ.

Oh. I don't know why,

Không biết tại sao nhưng

but I've always loved the idea of summer.

tôi thích mê cái ý tưởng mùa hè.

And sun, and all things hot.

Cùng mặt trời, và những thứ nong nóng.

Really?

Thật ư?

I'm guessing you don't have much experience with heat.

Chắc là do cậu chưa có nhiều trải nghiệm với nhiệt rồi.

Nope.

Chưa!

But sometimes I like to close my eyes,

Nhưng đôi khi tôi thích khép hai mắt lại

and imagine what it would be like when summer does come.

và hình dung sẽ như thế nào khi mùa hè tới.

♪ Bees will buzz Kids will blow dandelion fuzz

Ong vo ve, con nít thổi tung hoa bồ công anh.

♪ And I'll be doing Whatever snow does in summer

Còn gã tuyết tôi đây làm bất cứ chi khi phượng nở.

♪ A drink in my hand

Ly nước trong bàn tay,

♪ My snow up against the burning sand

Đặt nguyên tấm lưng êm lên bờ cát cháy.

♪ Probably getting gorgeously tanned ♪ In summer

Chắc chắn có ngay da rám nâu mà tôi ước mơ.

♪ I'll finally see a summer breeze

Rồi thì hè sang thổi bay buốt giá,

♪ Blow away a winter storm

cuốn hết bao muộn phiền chờ mong.

♪ And find out what happens to solid water

Tìm hiểu coi có chuyện gì với nước đá đóng cục

♪ When it gets warm

nếu trời dần nóng.

♪ And I can't wait to see

Điều người khác nghĩ về tôi

♪ What my buddies all think of me

làm tôi nôn nao quá mất đi thôi.

♪ Just imagine how much cooler I'll be ♪ In summer!

Cứ nghĩ đi tôi ngầu sao nào khi hè tới kết đôi!

♪ The hot and the cold are both so intense

Nóng bức và lạnh giá cả hai thật là phê.

♪ Put them together It just makes sense

Xếp chúng hoà vào nhau quá sức tái tê.

♪ Winter's a good time To stay in and cuddle

Mùa đông thì thích hợp ở nhà và ấp ôm.

♪ But put me in summer and I'll be a...

Nhưng đưa tôi đến nắng hè và tôi sẽ là...

♪ Happy snowman!

Người tuyết sướng vui!

♪ When life gets rough

Đời khi gian khó,

♪ I like to hold on to my dream

tôi thường trì hoãn lấy những giấc mơ.

♪ Relaxing in the summer sun Just letting off steam

Rồi nằm thư giãn khi mặt trời chói chang, để hơi bay bay!

♪ Oh, the sky

Bầu trời cao,

♪ Will be blue

sẽ thật xanh.

♪ And you guys will be there, too

Và tất cả sẽ cùng ở đấy.

♪ When I finally do

Khi sau rốt cũng được làm,

♪ What frozen things do In summer!

điều người tuyết sẽ làm trong nắng vàng!

I'm gonna tell him. Don't you dare.

- Phải nói cậu ta thôi. - Anh dám hả!

♪ In summer! ♪

Khi hè tới!

So, come on! Elsa's this way.

Đi nào! Elsa lối này.

Let's go bring back summer!

Đưa mùa hè trở lại nào!

I'm coming!

Tôi tới đây!

Somebody's gotta tell him.

Phải cho cậu ta biết đi chứ.

No, no. You've got the bark facing down.

Không. Ông đặt úp gỗ xuống rồi.

The bark needs to be face-up.

Phải quay lên trên.

- Bark down is drier. - Bark up!

- Úp xuống dễ khô hơn. - Quay lên!

Bark down! Papa!

- Quay xuống. - Bố.

Cloak? Does anyone need a cloak?

Áo choàng đây. Ai cần áo choàng không?

Arendelle is indebted to you, Your Highness.

Arendelle đội ơn ngài, thưa Hoàng Tử.

The castle is open.

Lâu đài rộng cửa.

There is soup and hot glogg in the great hall.

Có sẵn súp và rượu ấm trong Đại Sảnh.

Here, pass these out.

Đây. Phát cho mọi người.

Prince Hans!

Hoàng Tử Hans!

Are we expected to just sit here and freeze

Chẳng lẽ ta cứ chết dí đây, lạnh cóng

while you give away all of Arendelle's tradable goods?

khi ngài đem cho không mọi hàng hóa của Arendelle sao?

Princess Anna has given her orders.

Công Chúa Anna đã trao lệnh và...

And that's another thing!

Đấy lại là chuyện khác.

Has it dawned on you that your princess may be conspiring

Ngài không nhận thấy cô công chúa của ngài có thể đang cấu kết

with a wicked sorceress

với ả phù thủy độc ác

to destroy us all?

để tiêu diệt chúng ta sao?

Do not question the princess.

Chớ có nghi ngờ Công chúa.

She left me in charge

Nàng đã ủy quyền cho ta,

and I will not hesitate

và ta sẽ không do dự

to protect Arendelle from treason.

bảo vệ Arendelle khỏi trò tạo phản đâu.

Treason?

Tạo phản?

Whoa, boy. Easy.

Bình tĩnh.

Easy.

Bình tĩnh!

It's Princess Anna's horse.

Ngựa của Công Chúa Anna.

So, where is the princess?

Công chúa đâu rồi?

- Where could she be? - Where is she?

- Công chúa ở đâu? - Công chúa đâu?

Princess Anna is in trouble.

Công Chúa Anna đang lâm nguy.

I need volunteers to go with me to find her.

Ta cần người tình nguyện cùng ta đi tìm nàng.

I'll go. I volunteer.

Thần đi. Thần tình nguyện.

I volunteer two men, My Lord.

Tôi xin cử hai người, thưa Ngài.

Be prepared for anything.

Sẵn sàng cho mọi thứ.

And should you encounter the queen,

Và nếu các ngươi chạm trán Nữ hoàng,

you are to put an end to this winter.

hãy đặt dấu chấm hết cho mùa đông này.

Do you understand? Hmm.

Các ngươi hiểu chưa?

So, how exactly are you planning to stop this weather?

Chính xác cô định làm gì để dừng thời tiết này lại?

Oh. I am gonna talk to my sister.

Tôi sẽ nói chuyện với chị.

That's your plan?

Kế hoạch đấy sao? Nghề bán nước đá của tôi

My ice business is riding on you talking to your sister?

dựa cả vào việc cô nói chuyện với chị sao?

Yep.

Phải.

So, you're not at all afraid of her?

Vậy cô không sợ chị sao?

Why would I be? Yeah.

- Sao tôi phải vậy? - À ừ.

I bet she's the nicest, gentlest, warmest person ever.

Tôi cá Elsa là người tốt, dịu dàng và nồng ấm nhất trên đời.

Oh. Look at that.

Nhìn này.

I've been impaled.

Tôi bị đâm rồi.

What now?

Giờ sao?

It's too steep.

Vách dốc quá.

I've only got one rope and you don't know how to climb mountains.

Mà tôi có mỗi một sợi dây còn cô lại không biết leo núi.

Says who?

Ai bảo?

What are you doing?

Cô đang làm gì thế?

I'm going to see my sister.

Tôi đi gặp chị mình.

You're gonna kill yourself.

Cô đi tự tử thì có.

I wouldn't put my foot there.

Đừng đặt chân ở đó.

You're distracting me. Or there.

- Anh làm tôi phân tâm đấy. - Hay đó.

How do you know Elsa even wants to see you?

Sao cô biết liệu Elsa có muốn gặp cô hay không?

All right. I'm just blocking you out

Được thôi. Tôi sẽ lơ anh bởi vì

because I gotta concentrate, here.

tôi cần tập trung ở đây.

You know, most people who disappear

Cô biết không, đa phần ai mà biến đi

into the mountains want to be alone.

lên núi ở đều muốn được yên thân đấy.

Nobody wants to be alone.

Chẳng ai muốn một mình hết.

Except maybe you.

Có khi trừ anh ra.

I'm not alone. I have friends, remember?

Tôi không ở một mình. Tôi có bạn mà, nhớ chứ?

You mean, the love experts?

Mấy chuyên gia tình yêu đó hả?

Yes, the love experts.

Ừ, mấy chuyên gia đấy.

Please tell me I'm almost there.

Nói là tôi gần tới rồi đi.

Does the air seem a bit thin to you up here?

Anh có thấy không khí ở đây hơi loãng không?

Hang on.

Ở yên đó.

Hey, Sven?

Này, Sven?

Not sure if this is gonna solve the problem

Chẳng biết có giúp giải quyết vấn đề không,

but I found a staircase that leads exactly

nhưng tôi thấy cái cầu thang dẫn thẳng

where you wanted to go.

tới nơi mọi người muốn đến nè.

Ha-ha! Thank goodness. Catch!

Ha ha. Tạ ơn trời đất! Đỡ nè!

Thanks. That was like a crazy trust exercise.

Cảm ơn! Đáng liều mà tin đấy.

Now, that's ice.

Thế mới là băng chứ.

I might cry.

Tôi khóc mất.

Go ahead. I won't judge.

Muốn thì cứ khóc. Tôi không nói gì đâu.

All right, take it easy, boy. Come here.

Được rồi, bình tĩnh. Lại đây.

I got you.

Đỡ được rồi.

Okay. You stay right here, buddy.

Ở lại đây nhé.

Flawless.

Tuyệt mỹ.

Knock.

Gõ.

Just knock.

Gõ đi...

Why isn't she knocking?

Sao cô ấy không gõ?

Do you think she knows how to knock?

Cô ấy đã gõ cửa bao giờ chưa?

Huh. It opened.

Mở ra rồi.

That's a first.

Lần đầu luôn đó.

Oh. You should probably wait out here.

Anh có lẽ nên đợi ngoài này.

What? The last time I introduced her to a guy,

- Hả? - Lần trước, tôi giới thiệu một chàng,

she froze everything.

thế là chị ấy đóng băng ráo trọi.

But, but... Oh, come on!

Nhưng... thôi nào.

It's a palace made of ice. Ice is my life!

Một cung điện băng đấy! Băng đá là đời tôi.

Bye, Sven.

Tạm biệt, Sven.

You, too, Olaf.

Cả anh nữa, Olaf.

Me? Just give us a minute.

- Tôi? - Đợi một phút thôi.

Okay.

Được.

One, two,

1... 2...

Four...

3... 4...

Elsa?

Elsa?

It's me, Anna.

Em đây. Anna.

Anna.

Anna?

Whoa. Elsa, you look different.

Chu choa... Elsa, chị lạ quá...

It's a good different.

Đẹp lạ đó.

And this place...

Còn nơi này.

It's amazing.

Thật tuyệt diệu.

Thank you.

Cảm ơn em.

I never knew what I was capable of.

Chị chưa từng nghĩ mình có khả năng đến vậy.

I'm so sorry about what happened. If I'd have known...

Em xin lỗi về mọi chuyện. Nếu em biết...

No, no, no. It's okay.

Không sao đâu.

You don't have to apologize, but you should probably go.

Em không cần phải xin lỗi. Nhưng em nên đi đi.

Please.

Xin em.

But I just got here.

Em vừa đến mà.

You belong down in Arendelle.

Em thuộc về Arendelle.

So do you.

Chị cũng vậy.

No, Anna, I belong here.

Không, Anna. Chị thuộc về nơi này.

Alone.

Một mình.

Where I can be who I am without hurting anybody.

Nơi chị được là bản thân. Mà không hại đến ai.

Actually, about that...

Thực ra, chuyện đó...

Sixty! Wait. What is that?

- 60! - Khoan. Cái gì thế?

Hi! I'm Olaf and I like warm hugs!

Chào, tôi là Olaf tôi thích những cái ôm ấm áp.

Olaf?

Olaf?

Yeah. You built me.

Cô tạo ra tôi mà.

Remember that?

Nhớ không?

And you're alive?

Và cậu có sinh khí?

Um... I think so.

Ừm... Tôi nghĩ vậy.

He's just like the one we built as kids.

Anh ta giống với người tuyết mình cùng xây lúc bé.

Yeah.

Ừ.

Elsa, we were so close.

Mình từng rất thân.

We can be like that again.

Ta có thể lại như xưa mà.

- Catch me! - Slow down!

- Đỡ em! - Chậm thôi.

Anna!

Anna!

No.

Không.

We can't. Goodbye, Anna.

Không thể. Tạm biệt, Anna.

Elsa, wait.

Elsa, khoan.

No, I'm just trying to protect you.

Đừng, chị đang cố bảo vệ em đấy.

You don't have to protect me. I'm not afraid.

Chị không cần phải bảo vệ em, em không sợ đâu.

Please don't shut me out again.

Xin đừng xa lánh em nữa mà.

♪ Please don't slam the door

Chớ nên đóng cửa lòng.

♪ You don't have to keep Your distance anymore

Chị chẳng phải cần giữ khoảng cách này thêm làm gì

♪ 'Cause for the first time in forever

Vì trong giây phút lần đầu tiên đón chờ,

♪ I finally understand

Nay rốt cuộc thì em đã rõ.

♪ For the first time in forever

Trong giây phút lần đầu và mãi mãi.

♪ We can fix this hand in hand

Cùng chung sức sửa đi chuyện sai.

We can head down this mountain together.

Hai chị em mình có thể cùng nhau xuống núi.

♪ You don't have to live in fear

Chẳng cần phải chìm trong lo âu.

♪ 'Cause for the first time in forever

Vì trong giây phút lần đầu và mãi mãi,

♪ I will be right here

ta sẽ ở bên nhau.

Anna.

Anna.

♪ Please go back home

Trở về đi em,

♪ Your life awaits

cuộc đời trôi nhanh.

♪ Go enjoy the sun And open up the gates

Hãy tận hưởng trời quang và mở toang ra cổng thành.

Yeah, but... I know.

- Vâng, nhưng... - Chị biết!

♪ You mean well But leave me be

Là quan tâm, nhưng kệ thế nha.

♪ Yes, I'm alone

Đúng, chị quạnh hiu,

♪ But I'm alone and free

nhưng đang tự do nữa mà.

♪ Just stay away And you'll be safe from me

Nào tránh xa ra và sẽ an toàn cho em.

♪ Actually, we're not

Thiệt tình thì không thế.

♪ What do you mean, you're not?

Sao có thể không cơ chứ?

♪ I get the feeling you don't know

Em có cảm giác là chị chẳng biết?

♪ What do I not know?

Điều gì chị chẳng biết?

♪ Arendelle's in deep, deep, deep

Arendelle nằm dưới tuyết sâu thật sâu.

What?

Sao?

You kind of set off an eternal winter everywhere.

Đại để là chị khơi mào một mùa đông vĩnh cửu, khắp nơi nơi.

Everywhere?

Khắp nơi nơi?

Well, it's okay, you can just unfreeze it.

Không sao mà, chỉ cần làm tan băng thôi.

No, I can't. I don't know how.

Không, đâu được. Chị không biết cách!

Sure you can. I know you can.

Có sao không! Em biết vậy mà!

♪ 'Cause for the first time in forever

Vì trong giây phút lần đầu tiên đón chờ,

♪ Oh, I'm such a fool! I can't be free!

Ôi, nào được tung bay! Mình thật mất trí!

♪ You don't have to be afraid

Chị chẳng cần ưu tư âu lo.

♪ No escape from the storm inside of me

Bị kìm kẹp vì trận cuồng phong trong tấm thân.

♪ We can work this out together

Cùng cận kề bên nhau chẳng ngại gì.

♪ I can't control the curse!

Lời nguyền vô phương khống chế!

♪ We'll reverse the storm you've made

Cùng giải hoá bão giông này đi.

♪ Anna, please you'll only make it worse!

Anna thôi, em chỉ khiến chuyện thêm rối!

♪ Don't panic ♪ There's so much fear!

- Chớ kinh hoàng. - Lo âu tràn lan!

♪ We'll make the sun shine bright

Cùng làm vầng dương sáng chói.

♪ You're not safe here!

Em chẳng an toàn!

♪ We can face this thing together

Hai đứa có thể vượt qua tất cả.

♪ No!

Không!

♪ We can change this winter weather

Cùng nhau khiến băng tan dưới nắng hạ.

♪ And everything will be all right

Mọi thứ quanh ta rồi sẽ ổn hết.

♪ I can't! ♪

Không đâu.

Anna!

Anna.

Are you okay?

Cô không sao chứ?

I'm okay.

Không sao.

I'm fine.

Tôi ổn.

Who's this?

Đây là ai?

Wait, it doesn't matter. Just...

Thôi, nó không quan trọng. Em...

You have to go.

Rời khỏi đây ngay.

No, I know we can figure this out together.

Không, em biết ta có thể cùng tìm cách hóa giải.

How?

Làm sao?

What power do you have to stop this winter?

Em có sức mạnh nào để cản mùa đông này lại?

To stop me?

Để cản chị?

Anna, I think we should go.

Anna, tôi nghĩ ta nên đi thôi.

No, I'm not leaving without you, Elsa.

Em sẽ không đi mà không có chị đâu, Elsa.

Yes, you are.

Có, em phải đi.

Stop! Put us down!

Dừng lại. Bỏ chúng tôi xuống.

Go away.

Đi đi!

Heads up!

Đầu nè!

Watch out for my butt!

Coi chừng mông tôi!

It is not nice to throw people!

Ném người ta như vậy không hay nha.

Whoa, whoa, whoa, feisty-pants. Okay, relax.

Thôi, thôi, bà chằn ơi. Bình tĩnh nào.

Just calm down! Calm down! Okay! All right!

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào. - Được rồi. Tôi ổn mà.

I'm okay. Just let the snowman be.

Mặc kệ tên người tuyết đó đi.

I'm calm. Great.

- Tôi bình tĩnh rồi. - Tốt.

Oh! Come on!

Thôi nào!

Oh. Look, see? Now, you made him mad.

Thấy chưa, cô làm nó điên lên rồi!

I'll distract him. You guys go.

Tôi đánh lạc hướng cho! Mấy người chạy lẹ!

No, no! Not you guys!

Không, không phải tụi bay.

This just got a whole lot harder.

Giờ lại vất vả hơn rồi.

Look out!

Coi chừng!

Run! Run!

Chạy! Chạy!

What are you doing?

Cô đang làm gì thế?

I got him!

Hạ được nó rồi!

Stop!

Dừng!

It's a 100-foot drop.

Chắc ba chục mét mất!

It's 200.

Đến 60 đấy.

What's that for? I'm digging a snow anchor.

- Làm vậy để làm gì? - Tôi đang đóng một cái neo.

Okay. What if we fall?

Hiểu. Thế nhỡ ta rơi xuống?

There's 20 feet of fresh powder down there.

Lớp tuyết bên dưới chắc phải dày vài mét.

It'll be like landing on a pillow.

Chỉ như ngã xuống gối thôi.

Hopefully.

Mong là thế.

Okay, Anna. On three.

Nào, Anna. Đến ba nhé.

Okay. One...

- Ừ. - 1...

You tell me when. I'm ready to go.

Ừ. Xong thì bảo tôi. Tôi sẵn sàng rồi.

Two... I was born ready! Yes!

- 2... - Quá sẵn sàng!

Calm down.

Bình tĩnh.

Tree!

What the... Whoa!

Cái quái...

That happened.

Có tác dụng rồi!

Man, am I out of shape.

Trời ơi, banh ta lông rồi.

There we go. Hey, Anna!

Ổn rồi. Này, Anna! Sven!

Sven! Where did you guys go?

Sven! Đi đâu hết ráo rồi?

We totally lost Marshmallow back there.

Ta thoát được gã Kẹo Dẻo rồi này!

Hey! We were just talking about you.

Này. Bọn tôi vừa nhắc đến cậu xong.

All good things, all good things.

Toàn điều tốt đẹp. Toàn tốt đẹp thôi.

No!

Không!

This is not making much of a difference, is it?

Thế này không có tác dụng! Phải không?

Olaf!

Olaf!

Hang in there, guys!

Hai người cố lên!

Go. Go faster!

Đi! Nhanh lên nào!

Hey!

Chuyện gì vậy?

Kristoff!

Kristoff!

Don't come back!

Chớ quay lại!

We won't.

Không đâu!

Hey, you were right. Just like a pillow.

Anh nói đúng thật. Hệt như gối vậy.

Olaf!

Olaf!

I can't feel my legs! I can't feel my legs!

Chân mất cảm giác rồi! Chân mất cảm giác rồi!

Those are my legs. Ooh!

Đấy là chân tôi mà.

Hey, do me a favor, grab my butt.

Này, giúp tôi với. Bắt lấy cái mông.

Oh. That feels better.

Thoải mái hơn rồi.

Hey, Sven! He found us.

Sven! Tìm ra ta rồi.

Who's my cute little reindeer?

Tuần lộc nhà ai dễ thương thế nhỉ?

Don't talk to him like that.

Đừng ăn nói với nó kiểu đấy.

You're tickling me.

Mày làm tao nhột quá!

Here.

Nào.

Are you okay?

Có sao không?

Thank you.

Cảm ơn.

How's your head? Ah! Ooh!

Đầu anh sao rồi?

It's fine. Uh...

Không sao..

Uh, I'm good. I've got a thick skull.

Tôi ổn mà. Sọ tôi cứng lắm.

I don't have a skull.

Tôi chẳng hề có sọ.

Or bones.

Hay xương.

So, uh... So, now what?

Vậy... Giờ tính sao đây?

Now what?

Giờ tính sao đây?!

What am I gonna do?

Tôi sẽ phải làm gì đây?

She threw me out.

Chị ấy đuổi tôi đi rồi.

I can't go back to Arendelle with the weather like this.

Tôi không thể quay về Arendelle với cái thời tiết này được.

And then there's your ice business.

Rồi cả công việc bán nước đá của anh...

Hey, hey. Don't worry about my ice business.

Đừng lo về công việc của tôi.

Worry about your hair!

Lo cho tóc cô kìa!

What? I just fell off a cliff. You should see your hair.

Hả? Ngã khỏi vách đá thôi mà. Anh xem tóc anh kia kìa.

No, yours is turning white.

Không, của cô đang trắng dần.

White? It's... What?

Trắng? Nó... Làm sao?

It's because she struck you, isn't it?

Là bởi cô ta tấn công cô, phải không?

Does it look bad?

Trông có tệ lắm không?

No. You hesitated.

- Không. - Anh đang ấp úng.

No, I didn't.

Không phải vậy.

Anna, you need help, okay? Come on.

Anna, cô cần giúp. Hiểu không? Theo tôi.

Okay! Where are we going?

Được rồi! Ta đi đâu?

To see my friends.

Đi gặp bạn tôi.

The love experts?

Chuyên gia tình yêu đó hả?

Love experts? Uh-huh.

Chuyên gia tình yêu?!

And don't worry, they'll be able to fix this.

Đừng lo, họ sẽ chữa khỏi cho cô.

How do you know?

Sao anh biết?

Because I've seen them do it before.

Vì tôi từng thấy họ làm vậy rồi.

I like to consider myself a love expert.

Cũng có thể coi tôi là chuyên gia tình yêu đó.

Get it together.

Bình tĩnh.

Control it.

Phải kiểm soát.

Don't feel. Don't feel.

Kìm lại. Kìm lại.

Don't feel!

Kìm lại!

Look, Sven, the sky is awake.

Kìa, Sven. Bầu trời thức dậy rồi.

Are you cold? A little.

- Cô lạnh à? - Một chút.

Uh... Wait. Come here.

Khoan. Lại đây.

So, uh, about my friends. Well...

Về các bạn tôi...

I say "friends"...

Nói là bạn,

They're more like family.

chứ họ giống như gia đình hơn.

Anyway, when I was a kid, it was just me and Sven.

Chuyện là, khi tôi còn bé, chỉ có mình tôi và Sven

Until they, you know, kinda took us in.

đến khi, họ nhận nuôi chúng tôi.

They did? Yeah.

- Thế sao? - Ừ.

I don't want to scare you.

Tôi không muốn dọa cô,

They can be a little inappropriate and loud.

nhưng họ có thể hơi kỳ cục và ồn ào.

Very loud.

Rất ồn ào.

They are also stubborn at times,

Đôi khi họ cũng cứng đầu.

and a little overbearing.

Và hơi hống hách.

And heavy. Really, really, heavy.

Nặng ịch. Rất, rất nặng.

But you'll get it. They mean well.

Rồi cô cũng sẽ hiểu thôi. Họ tốt lắm. Rất tử tế.

Kristoff, they sound wonderful.

Kristoff, họ có vẻ tuyệt vời quá.

Okay, then.

Vậy tốt rồi...

Meet my family.

Hãy gặp gia đình tôi.

Hey, guys.

Chào cả nhà.

They're rocks.

Đó là đá mà.

You are a sight for sore eyes.

Gặp mọi người thiệt mừng hết lớn.

He's crazy.

Hắn tửng rồi.

Rocko's looking sharp, as usual.

Rocko trông vẫn phong độ như thường ha.

Clay, whoa... I don't even recognize you.

Clay, chà... Nhận không ra nha,

You lost so much weight.

Giảm cân dữ vậy hả.

I'll distract him while you run.

Tôi sẽ đánh lạc hướng hắn cho cô chạy.

Hi, Sven's family!

Chào nhà bạn Sven ha!

It's nice to meet you.

Gặp mọi người vui quá à!

Because I love you, Anna, I insist you run.

Anna, tôi thương cô lắm nên cô chạy dùm tôi cái.

I understand you're love experts. Ooh!

Mọi người là chuyên gia tình yêu phải hôn!

Why aren't you running?

Sao không lượn đi?

Okay. Well, I'm gonna go.

Ơ... tôi sẽ đi...

Go. No, no, no. Anna, wait.

Không, không, không. Anna, khoan!

Kristoff!

Kristoff!

Kristoff's home!

Kristoff về!

Kristoff's here!

Kristoff về!

Wait, "Kristoff"? Uh-huh.

- Hả? Kristoff? - Ừ.

Ah, let me look at you.

Để nhìn cái coi nào!

Take off your clothes, I wash them.

Cởi đồ ra đi, Kristoff, giặt cho.

No! No, I'm going to keep my clothes on.

Thôi. Thích mặc đồ trên người hơn,

Look, it's great to see you all,

Gặp mọi người vui quá.

but where's Granpabbie?

Nhưng ông Pabbie đâu ạ?

He's napping.

Đang chợp mắt.

But look, I grew a mushroom.

Anh xem, em mọc nấm nè.

I... I earned my fire crystal.

Em có được pha lê lửa đó.

I passed a kidney stone.

Anh thải ra cục sỏi thận.

Kristoff, pick me up. You're getting big.

- Kristoff, bế em đi. - Lớn quá ta...

Good for you.

Hay đấy.

Trolls. They're trolls!

Thạch yêu? Họ là thạch yêu!

He's brought a girl!

Nó đưa bạn gái về!

A girl!

Con gái!

Is that a real girl?

Con gái thật sao?

She's like a little cupcake.

Trông như cái bánh nướng ấy.

What's going on?

Đang có chuyện gì thế?

I've learned to just roll with it.

Bí quyết là ráng chịu trận thôi.

Let me see. Bright eyes, working nose,

Để xem nào. Mắt sáng. Mũi khoẻ.

strong teeth!

Răng chắc.

Yes, yes. She'll do nicely for our Kristoff.

Được, được, được. Cô bé sẽ rất hợp với Kristoff nhà ta.

Wait, wait, wait. Oh, um, no.

Khoan đã. Không đâu.

No. You've got the wrong idea.

Chị hiểu nhầm rồi.

No. That's not why I brought her here.

Đó không phải lí do em đưa cô ấy về đây.

Right. We're not... I'm not...

Đúng. Tụi em đâu có gì. Em không có...

What's the issue, dear?

Có vấn đề gì vậy cưng?

Why are you holding back from such a man?

Sao lại ngần ngừ trước một anh chàng như vầy?

♪ Is it the clumpy way he walks?

Bởi do sải bước nặng nề nên thế?

What? ♪ Or the grumpy way he talks?

- Sao? - Hay bởi giọng điệu cộc cằn nên chê?

Oh, no. ♪ Or the pear-shaped, square-shaped

- Không. - Hay bởi đôi bàn chân này

♪ Weirdness of his feet?

dị hình với dị tướng?

Hey!

Ê!

♪ And though we know he washes well

Dẫu cho siêng năng kì thân rửa ráy,

♪ He always ends up sort of smelly

vẫn luôn vây quanh một mùi hôi đấy nhé

♪ But you'll never meet a fella

Sẽ chẳng bao giờ thấy được anh chàng

♪ Who's as sensitive and sweet

dễ chịu dịu dàng như vầy đâu.

That's nice, but...

Hay đấy. Nhưng...

♪ So, he's a bit of a fixer-upper

Có lẽ anh chàng hơi thô kệch một tí thôi.

Whoa, whoa, whoa... ♪ So, he's got a few flaws

Cũng có đôi chút vụng dại.

♪ Like his peculiar brain, dear

Trí tuệ kì khôi cực khác thường.

♪ His thing with the reindeer

Tuần lộc thì cực mến thương.

♪ That's a little outside of nature's laws ♪

Trái qui luật của trời đất và thật quai quái.

This is not about me!

Đây không phải chuyện về em.

♪ So, he's a bit of a fixer-upper

Có lẽ anh chàng hơi thô kệch một tí thôi,

♪ But this we're certain of

nhưng có chuyện đây là chắc.

♪ You can fix this fixer-upper up

Một tí ái tình xoá hết chút vụng dại

♪ With a little bit of love Um...

kệch thô lóng ngóng của chú ta.

Can we please just stop talking about this?

Ta làm ơn thôi nói về chuyện này được không?

We've got a real, actual problem, here.

Ta đang có chuyện lớn, lớn lắm à nha.

I'll say. So, tell me, dear...

Chứ còn! Thế cưng nói nghe coi.

♪ Is it the way that he runs scared?

Bởi do cậu ta chạy làng nên thế?

♪ Or that he's socially impaired?

Bởi do cả thẹn ngại ngùng nên chê?

♪ Or that he only likes To tinkle in the woods?

Hay do anh hai chỉ ưa chuyện chơi đùa trong rừng sâu?

I don't need to know that.

Chị không cần biết vụ đó đâu.

♪ Are you holding back your fondness

Hay cô đang dậy che lòng thương mến

♪ Due to his unmanly blondness?

do mái tóc vàng hoe đầy ngốc nghếch ?

♪ Or the way he covers up That he's the honest goods?

Hay do chuyện cậu ta giấu giếm bản thân mình là kẻ tốt

♪ He's just a bit of a fixer-upper

Có lẽ anh chàng hơi thô kệch một tí thôi,

♪ He's got a couple of bugs

với dăm con ve ở trên người.

No, I don't! ♪ His isolation is confirmation

- Làm gì có. - Ẩn cư khỏi thế gian là bằng chứng rõ ràng

♪ Of his desperation for healing hugs Aw.

cho lòng khao khát mong được ôm chặt cười tươi.

♪ So, he's a bit of fixer-upper

Có lẽ anh chàng hơi thô kệch một tí thôi,

♪ But we know what to do

nhưng biết phải làm gì nhá.

♪ The way to fix up this fixer-upper

Để giải quyết rốt ráo dứt khoát hết mớ này

♪ Is to fix him up with you

là cặp đôi cô với chú ta.

Stop it, stop it, stop it! Enough!

Thôi. Thôi. Thôi. Đủ rồi!

She is engaged to someone else, okay?

Cô ấy đã đính hôn với người khác, nhá?!

♪ So, she's a bit of fixer-upper

Vậy là cô ta phải cần chỉnh trang chút đây.

♪ That's a minor thing

Chuyện cỏn con thôi mà

♪ Her quote "engagement" Is a flex arrangement

Chuyện nàng đã có đôi dễ dàng giải quyết thôi.

♪ And by the way, I don't see no ring

Trên hai tay xinh, chẳng bóng hình chiếc nhẫn.

♪ So, she's a bit of a fixer-upper

Vậy là cô nàng phải cần chỉnh trang chút đây,

Hey! Whoa, watch it! ♪ Her brain's a bit betwixt

- Ê! Coi chừng! - đầu óc còn đang lần lữa.

♪ Get the fiance out of the way

Làm chàng hôn phu kia đôi lứa cách lìa

♪ And the whole thing will be fixed

và như thế chuyện đâu vào đấy.

♪ We're not saying you can change him

Không khuyên lơn em thay đổi nó đâu,

♪ 'Cause people don't really change

bởi đổi thay thì thật là khó.

♪ We're only saying that love's a force

Chỉ cho em hay rằng cõi ái tình

♪ That's powerful and strange

thì rất lạ thường vậy đó.

♪ People make bad choices

Nhân gian hay trái sai

♪ If they're mad or scared or stressed

khi họ giận dữ, âu sầu, sợ hãi.

♪ But throw a little love their way

Yêu nhau đi đừng có đắn đo.

♪ Throw a little love their way

Yêu nhau đi đừng có đắn đo.

♪ And you'll bring out their best

Yêu thôi chớ nghĩ lo!

♪ True love brings out the best

Ái tình đổi thay chúng ta.

♪ Everyone's a bit of a fixer-upper

Ai chung quanh ta cũng hơi thô kệch một tí thôi,

♪ That's what it's all about

mọi thứ là như vậy đó!

Father! Sister!

Cha nè! Chị em!

Brother! ♪ We need each other to raise us up

Anh em! Rất cần có lẫn nhau, đỡ nâng cho nhau.

♪ And round us out

Hoàn thiện cho nhau.

♪ Everyone's a bit of a fixer-upper

Ai chung quanh ta cũng hơi thô kệch một tí thôi,

♪ But when push comes to shove

mà khi chuyện tới hồi kết rồi.

♪ The only fixer-upper fixer

Chỉ một chút ái tình xoá hết vụng dại

♪ That can fix a fixer-upper is...

kệch thô lóng ngóng của chúng ta ngay.

♪ True, true

Yêu, yêu,

♪ Love!

yêu.

♪ Love, love, love

Thương, thương, thương.

♪ Love True love

Thương! Yêu thương!

♪ True

Yêu.

Do you, Anna, take Kristoff to be your trollfully wedded...

Liệu con, Anna, có nhận Kristoff trở thành thạch quân...

Wait, what? You're getting married.

- Vầy là sao? - Hai đứa đang kết hôn!

♪ Love! ♪

Thương.

Anna?

Anna?

She's as cold as ice.

Cô ấy lạnh như băng rồi.

There is strange magic here.

Có thứ phép thuật kì lạ ở đây.

Granpabbie. Come, come. Bring her here to me.

- Ông Pabbie! - Đưa cô bé qua đây.

Anna, your life is in danger.

Anna, tính mạng con đang lâm nguy.

There is ice in your heart put there by your sister.

Chị con đã cắm một mảnh băng vào trái tim con.

If not removed, to solid ice will you freeze, forever.

Nếu không lấy ra, nó sẽ khiến con đóng băng mãi mãi.

What? No.

Sao? Không.

But you can remove it, right?

Nhưng ông lấy ra được mà phải không ạ?

I cannot.

Ta không thể,

I'm sorry, Kristoff.

ta rất tiếc Kristoff...

If it was her head, that would be easy.

Nếu ở trong đầu thì sẽ dễ dàng hơn.

But only an act of true love can thaw a frozen heart.

Nhưng chỉ có hành động chân tình mới làm tan chảy trái tim băng giá.

An act of true love?

Hành động chân tình?

A true love's kiss, perhaps?

Một nụ hôn chân tình chẳng hạn?

Anna, we've got to get you back to Hans.

Anna, ta phải đưa cô về gặp Hans.

Hans.

Hans.

Pull us out, Sven.

Kéo tụi này lên, Sven.

Olaf, come on!

Olaf! Đi thôi.

I'm coming!

Tới đây!

Let's go kiss Hans!

Đi hôn Hans nào!

Who is this Hans?

Mà Hans là ai?

We are here to find Princess Anna.

Chúng ta tới đây để tìm công chúa Anna.

Be on guard, but no harm is to come to the queen.

Cảnh giác, nhưng không được hại đến Nữ Hoàng.

Do you understand?

Hiểu chưa?

Yes, Your Grace.

Thưa rõ.

The queen.

Nữ Hoàng.

Go, go! Come on!

Đi, đi! Mau lên!

There!

Đấy!

Up there!

Trên này!

Come on!

Mau lên!

We got her.

Tóm được rồi.

No. Please.

Đừng mà.

Go around. Toss it.

Vòng qua! Bắn đi!

Stay away!

Tránh xa ra!

Look out!

Coi chừng!

Fire! Fire!

Bắn! Bắn!

Get her!

Hạ nó! Hạ nó!

Come on!

Mau lên.

Grab his arm.

Nắm tay ngài ấy.

This way, this way!

Lối này, lối này!

Queen Elsa!

Nữ Hoàng Elsa!

Don't be the monster they fear you are.

Đừng trở thành con quái vật mà họ sợ.

Oh, no. What have... What have I done?

Không. Mình đã làm gì thế này?

Why did you bring me here?

Sao anh lại mang ta tới đây?

I couldn't just let them kill you.

Thần không thể để họ giết người được.

But I'm a danger to Arendelle. Get Anna.

Nhưng ta là mối nguy với Arendelle. Gọi Anna đi.

Anna has not returned.

Anna chưa trở lại.

If you would just stop the winter.

Người hãy chấm dứt mùa đông,

Bring back summer, please.

trả lại mùa hè đi.

Don't you see?

Anh không hiểu à?

I can't.

Ta không thể.

You have to tell them to let me go.

Anh phải bảo họ thả ta đi.

I will do what I can.

Thần sẽ làm những gì có thể.

Just hang in there.

Gắng lên nhé.

Come on, buddy, faster!

Nhanh lên, nhanh nữa lên!

Oh, boy!

Giời ơi.

Whoa! I'll meet you guys at the castle!

Tôi sẽ gặp mọi người ở lâu đài!

Stay out of sight, Olaf.

Đừng để ai thấy đó, Olaf!

I will!

Biết rồi!

Hello! It's alive!

- Chào cô. - Nó biết nói.

It's Princess Anna!

Là Công Chúa Anna!

Are you gonna be okay?

Anh sẽ không sao chứ?

Don't worry about me.

Khỏi lo cho tôi đi.

Anna!

Anna!

You had us worried sick. My Lady.

- Người làm chúng tôi lo quá. - Công Chúa.

Get her warm. And find Prince Hans, immediately.

Làm cô ấy ấm lên và tìm Hoàng Tử Hans ngay lập tức.

We will. Thank you.

Vâng. Cảm ơn cậu.

Make sure she's safe.

Đảm bảo cô ấy an toàn đó!

Oh, you poor girl, you're freezing.

Tôi nghiệp. Lạnh cóng rồi.

Oh, let's get you inside now and get you warm.

Đi vào trong và làm người ấm lên nào.

I'm going back out to look for Princess Anna.

Ta sẽ ra lại ngoài đó tìm Công Chúa Anna.

You cannot risk going out there again.

Ngài không thể liều mình đi ra ngoài nữa.

If anything happens to her...

Nếu lỡ cô ấy gặp chuyện...

If anything happens to the princess,

Nếu lỡ Công Chúa gặp chuyện,

you are all Arendelle has left.

thì ngài là tất cả những gì Arendelle còn.

He's in here.

Ngài ấy trong đây,

Prince Hans.

Hoàng Tử Hans.

Anna.

Anna.

You're so cold.

Em lạnh quá.

Hans, you have to kiss me. What?

- Hans, anh phải hôn em. - Hả?

Now! Now! Slow down.

Ngay và luôn.

We'll give you two some privacy.

Chúng thần sẽ để cho hai người chút riêng tư.

What happened out there?

Có chuyện gì xảy ra ngoài đó vậy?

Elsa struck me with her powers.

Elsa dùng quyền năng tấn công em.

You said she would never hurt you.

Em nói chị em không bao giờ hại em kia mà.

I was wrong.

Em đã nhầm.

Anna.

Anna?

She froze my heart,

Chị ấy đóng băng tim em

and only an act of true love can save me.

và chỉ có hành động chân tình là cứu được em.

A true love's kiss.

Một nụ hôn chân tình.

Oh, Anna.

Ôi Anna...

If only there was someone out there who loved you.

Giá mà có ai đó ở ngoài kia yêu cô.

What?

Sao?

You said you did.

Anh nói anh yêu em mà.

As thirteenth in line

Ta chả có cơ khi đứng thứ

in my own kingdom,

mười ba trong hàng thừa tự

I didn't stand a chance.

ở vương quốc mình.

I knew I would have to marry into the throne somewhere.

Ta biết. Ta phải kết hôn để leo lên ngai ở đâu đó.

What... What are you talking about?

Anh đang nói cái gì vậy?

As heir, Elsa was preferable, of course.

Là kẻ kế vị, dĩ nhiên Elsa thích hợp hơn.

But no one was getting anywhere with her.

Nhưng chả ai ra ngô ra khoai được với cô nàng hết.

But you... Hans!

- Nhưng cô... - Hans?

You were so desperate for love,

Cô khát khao được yêu quá,

you were willing to marry me just like that.

cô sẵn lòng cứ vậy lấy ta.

I figured after we married,

Ta tính là sau khi mình cưới, ta sẽ phải

I would have to stage a little accident for Elsa.

dàn cảnh một tai nạn nho nhỏ cho Elsa.

Hans! No. Stop.

Hans. Không, dừng tay.

But then, she doomed herself,

Nhưng rồi ả tự huỷ hoại mình,

and you were dumb enough to go after her.

còn cô thì đần độn đi tìm ả.

Please.

Xin anh.

All that's left now is to kill Elsa,

Giờ ta chỉ việc giết Elsa

and bring back summer.

và đưa mùa hè trở lại.

You're no match for Elsa.

Mi không có cửa với Elsa đâu.

No, you're no match for Elsa.

Không, chính cô mới không có cửa với Elsa.

I, on the other hand,

Ta thì trái lại,

am the hero who is going to save Arendelle from destruction.

là vị anh hùng sẽ cứu Arendelle khỏi diệt vong.

You won't get away with this.

Mi sẽ không thoát tội này đâu.

I already have.

Ta đã thoát rồi đấy thôi.

Please, somebody, help.

Ai cứu tôi với.

Please. Please.

Cứu, cứu với!

It's getting colder by the minute.

Trời lạnh hơn từng phút một.

If we don't do something soon, we'll all freeze to death.

Nếu ta không sớm làm gì đó, thì tất cả chết cóng mất thôi.

Prince Hans.

Hoàng Tử Hans.

Princess Anna is...

Công Chúa Anna...

Dead.

Đã mất.

What?

Hả?

What happened to her?

Công Chúa bị làm sao?

She was killed.

Cô ấy đã bị giết.

By Queen Elsa.

Bởi Nữ hoàng Elsa.

No!

Không!

Her own sister.

Chính chị ruột mình.

At least we got to say our marriage vows

Ít ra hai ta còn nói được lời thề hôn ước...

before she died in my arms.

trước khi cô ấy chết trong vòng tay ta.

There can be no doubt now.

Giờ thì chẳng còn nghi ngờ nữa,

Queen Elsa is a monster,

Nữ Hoàng Elsa là quái vật

and we are all in grave danger.

và tất cả đang gặp nguy hiểm trầm trọng.

Prince Hans,

Hoàng Tử Hans,

Arendelle looks to you.

Arendelle trông cậy vào ngài.

With a heavy heart,

Với cõi lòng trĩu nặng,

I charge Queen Elsa of Arendelle with treason.

ta buộc Nữ Hoàng Elsa của Arendelle tội phản quốc

And sentence her to death.

và phải lãnh án tử hình.

Hurry up!

Mau lên!

She's dangerous.

Cô ta nguy hiểm đó.

Careful.

- Lẹ lên. - Cẩn thận.

- It won't open! - It's frozen shut.

- Cửa không mở được! - Đóng băng rồi!

What is it, buddy?

Gì vậy chú mày?

Hey, watch it.

Ê, coi chừng.

What's wrong with you?

Mày bị làm sao thế?

I don't understand you when you talk like that.

Mày nói kiểu đó tao không có hiểu đâu.

Stop it! Put me down!

Thôi coi! Thả tao xuống!

No, Sven!

Không, Sven!

We're not going back.

Mình sẽ không quay lại.

She's with her true love.

Cô ấy đang ở với chân tình của mình rồi.

What the...

Cái quái...

Anna!

Anna!

Come on! Come on, boy.

Cố lên!

Help.

Cứu.

Anna!

Anna.

Oh, no.

Ôi không.

Olaf?

Olaf?

Olaf. Get away from there.

Olaf. Tránh xa chỗ đó ra.

So, this is heat.

Hơi nóng đây sao...

I love it.

Thích quá à.

Ooh! But don't touch it.

Ối! Nhưng đừng có đụng vào.

So, where's Hans? What happened to your kiss?

Vậy Hans đâu? Vụ hôn hít thế nào?

I was wrong about him. It wasn't true love.

Tôi đã nhầm về hắn ta. Đó không phải chân tình.

But we ran all the way here.

Nhưng ta chạy cả quãng đường xa về mà.

Please, Olaf, you can't stay here. You'll melt.

Olaf ơi, đừng ở lại đây, anh tan chảy mất.

I am not leaving here until

Tôi sẽ không đi cho tới khi tìm ra

we find some other act of true love to save you.

một hành động chân tình nào khác để cứu cô.

Do you happen to have any ideas?

Mà cô có ý kiến nào không?

I don't even know what love is.

Tôi còn chả biết tình yêu là gì nữa.

That's okay, I do.

Không sao, tôi biết...

Love is

Tình yêu...

putting someone else's needs before yours.

là đặt nhu cầu của người khác trước bản thân ta,

Like, you know, how Kristoff brought you back here to Hans and left you forever.

như là việc Kristoff đưa cô về đây cho Hans và bỏ đi mãi mãi ấy.

Kristoff loves me?

Kristoff yêu tôi?

Wow, you really don't know anything about love, do you?

Cô đúng thật là chả biết gì về tình yêu hết nhỉ?

Olaf, you're melting.

Olaf, anh đang tan chảy kìa.

Some people are worth melting for.

Có vài người đáng để ta tan chảy mà.

Just maybe not right this second.

Chỉ có lẽ không phải bây giờ thôi.

Don't worry, I've got it.

Đừng lo. Tôi đóng cho.

We're gonna get through... Oh, wait.

Ta sẽ vượt qua được...

Hang on, I'm getting something.

Ấy khoan, đợi đã nào. Có cái gì kìa.

It's Kristoff and Sven!

Là Kristoff và Sven!

They're coming back this way.

Họ đang quay trở lại đây!

They... They are?

Vậy sao?

Wow! He's really moving fast.

Chà, cậu ta chạy nhanh gớm.

I guess I was wrong.

Chắc tôi đã sai rồi.

I guess Kristoff doesn't love you enough to leave you behind.

Chắc Kristoff không có yêu cô đủ để bỏ cô lại rồi.

Help me up, Olaf. Please.

Giúp tôi đứng lên với Olaf.

No, no, no! You need to stay by the fire and keep warm.

Không, không, không. Cô cần phải ở sát bên ngọn lửa và giữ ấm.

I need to get to Kristoff.

Tôi cần tới gặp Kristoff.

Why?

Chi?

Oh, I know why!

À, à, à. Biết chi rồi.

There's your act of true love right there!

Hành động chân tình của cô ngay kia,

Riding across the fjords like a valiant, pungent reindeer king!

Băng qua vịnh hẹp như một vị vua tuần lộc, bốc mùi, anh dũng!

Come on!

Đi thôi!

Look out!

Coi chừng!

Uh... Back this way.

Quay lại!

We're trapped.

Ta mắc kẹt rồi.

Slide, Anna!

Trượt thôi Anna.

We made it!

Làm được rồi!

Go, go, go, go, go, go, go!

Đi, đi, đi, đi.

Come on, buddy, faster.

Cố lên, nhanh nữa lên.

Kristoff!

Kristoff!

Keep going!

Đi tiếp đi!

Kristoff!

Kristoff!

Come on!

Cố lên!

No.

Không.

Sven... Sven!

Sven!

Good boy.

Giỏi lắm.

Kristoff.

Kristoff.

Kristoff... Anna...

- Kristoff... - Anna...

Anna!

Anna!

Elsa! You can't run from this!

Elsa. Người không thể trốn tránh việc này!

Just take care of my sister.

Hãy chăm lo cho em gái ta.

Your sister?

Em người ư?

She returned from the mountain weak and cold.

Nàng trở về từ núi cao trong yếu ớt và lạnh giá.

She said that you froze her heart.

Nàng bảo bị người đóng băng trái tim.

No.

Không.

I tried to save her, but it was too late.

Thần cố cứu nàng, nhưng đã quá muộn.

Her skin was ice. Her hair turned white.

Da nàng đóng băng. Tóc nàng hoá trắng.

Your sister is dead.

Em người đã chết.

Because of you.

Bởi tay người.

No.

Không!

Kristoff.

Kristoff?

Anna!

Anna!

Elsa?

Elsa?

No!

Không!

Anna!

Anna!

Oh. Anna!

Anna! Không!

No, no!

Không, không!

Please, no.

Đừng mà!

Anna?

Anna.

Anna?

Anna?

Oh, Elsa.

Ôi Elsa.

You sacrificed yourself for me?

Em hy sinh thân mình vì chị ư?

I love you.

Em thương chị.

"An act of true love will thaw a frozen heart."

Một hành động chân tình sẽ làm tan chảy trái tim băng giá.

"Love will thaw."

Tình thương... sẽ làm tan chảy...

Love. Of course.

Tình thương... Phải rồi.

Elsa?

Elsa?

Love!

Tình thương.

I knew you could do it.

Em biết chị làm được mà.

Hands down, this is the best day of my life.

Chứ còn, đây đúng là ngày đẹp nhất đời tôi...

And, quite possibly, the last.

và rất có khả năng là ngày cuối cùng.

Oh, Olaf! Hang on, little guy.

Olaf. Cậu chàng ơi đợi đã.

My own personal flurry!

A, mây tuyết của riêng mình.

Anna?

Anna?

But she froze your heart.

Nhưng ả đóng băng tim cô rồi mà.

The only frozen heart around here is yours.

Trái tim băng giá duy nhất ở chốn này là của mi đó.

Wonderful! Setting course, sir.

Tuyệt vời!

I will return this scoundrel to his country.

Tôi sẽ giải tên vô lại này về lại vương quốc của hắn.

We shall see what his 12 big brothers think of his behavior.

Để xem mười hai vị hoàng huynh nghĩ sao về hành vi của hắn.

Arendelle thanks you, milord.

Arendelle rất cảm tạ ngài.

This is unacceptable.

Việc này không thể chấp nhận được.

I am a victim of fear. I've been traumatized.

Ta vô tội. Nỗi sợ làm ta lo ngại. Ta bị chấn thương.

Ah! My neck hurts.

Cổ ta đau quá.

Is there a doctor that I could see?

Có thầy thuốc nào để ta gặp coi. Không à?

And I demand to see the queen!

Ta yêu cầu được diện kiến Nữ Hoàng!

Oh. I have a message from the queen.

Tôi có chiếu chỉ từ Nữ Hoàng đây.

"Arendelle will henceforth and forever"

"Arendelle từ nay và mãi mãi về sau

"no longer do business of any sort with Weaseltown."

sẽ không giao thương bất cứ gì với Chồn Đô nữa."

"Weselton."

Phồn Đô.

- It's Weselton! - Let's go.

- Là Phồn Đô! - Đi thôi!

Come on, come on, come on!

Mau, mau, mau, mau.

Okay, okay, here I come.

Rồi, rồi, rồi. Đi nè.

Pole! Whoops! Sorry.

- Cột. - Ấy, xin lỗi anh.

Okay, okay.

Rồi.

Here we are. Oh!

Tới rồi đó.

I owe you a sled.

Em nợ anh cái xe trượt mà.

Are you serious? Yes!

- Thật đấy ư? - Đúng.

And it's the latest model.

Mẫu mới nhất đó.

No, I can't accept this.

Không. Anh không thể nhận.

You have to. No returns. No exchanges. Queen's orders.

Phải nhận. Không trả lại. Không đổi chác. Lệnh Nữ Hoàng.

She's named you the Official Arendelle Ice Master and Deliverer.

Chị ấy phong anh làm Trưởng Giao Dịch Nước Đá chính thức của Arendelle.

What? That's not a thing. Oh, sure it is.

- Hả? Làm gì có chức đó. - Có chứ sao không.

And it even has a cup holder. Do you like it?

Nó còn có cả chỗ để ly đó. Anh thích không?

Like it? I love it!

Thích ư? Chết mê luôn.

I could kiss you!

Muốn hôn em dễ sợ!

I could. I mean, I'd like to. I'd...

À ý anh là anh thích lắm. Anh...

May I? We me. I mean, may we?

Được không? Mình... được chứ?

Wait, what?

Khoan, sao?

We may.

Được chứ.

Summer!

Mùa hè!

Hello.

Chào.

Are you ready?

Mọi người sẵn sàng chưa?

Ice!

Băng!

Swing me.

Xoay em đi.

I like the open gates.

Em thích cổng thành mở lắm.

We are never closing them again.

Ta sẽ không bao giờ đóng chúng lại nữa.

Oh, Elsa, they're beautiful, but you know I don't skate.

Ôi Elsa, đẹp quá, nhưng chị biết em không trượt được mà

Come on! You can do it!

Thôi nào, em trượt được mà!

Look out. Reindeer coming through.

Coi chừng. Cho tuần lộc qua.

I got it, I got it. I don't got it, I don't got it.

Được. Được rồi. Không được. Không được.

Hey, guys!

Chào mấy cô!

That's it, Olaf.

Đúng rồi đó, Olaf.

Glide and pivot. And glide and pivot.

Trượt và xoay. Trượt và xoay.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp